HEEMLAND TIJDINGEN


Politiek klimaat
TIJDINGEN 2008-10

Middels deze tijdingendienst schenken wij aandacht aan actuele gebeurtenissen 
en geven wij zo nodig onze bevindingen 

De merkwaardige gangen bij een kabinetsformatie  juni tot oktober 2010

Nederlands als hoofdtaal in de Grondwet, eindelijk !  3 september 2010

Verkleuring versus vergrijzing  6 september 2009

Over democratie gesproken   11 mei en 12 juni 2009

Geen lastenverlagingen in het verschiet  25 maart en 16 april 2009

Onwelgevallige klimaattop doodgezwegen  10 maart 2009

Wat is er al niet heilig ?    6 februari 2009

Topambtenaar wil meevaller afpakken
   6 januari 2009

Grootbanken waren jarenlang geldwolven  15 october 2008

'Taart van eigen deeg'  20 augustus 2008

Ieren zeggen nee tegen hervormingsverdrag van de EU    21 juni 2008

Zelfvoldaan kabinet Balkenende IV  21 mei 2008

Gesprek van de Telegraaf met Wilders  12 mei 2008

De politiek, inbegrepen de SP, hekelt het eigen volk  27 februari 2008

Visie van Wouter Bos is hovaardig en hachelijk voor onze toekomst   3 februari 2008

Stompzinnige eurokratie ten voeten uit   23 januari 2008

Nederland gegijzeld door de Islam   15 januari 2008

Dagblad Trouw laat zich spannen voor karretje van Nederlanderhaat  2 januari 2008

 


De merkwaardige gangen bij een kabinetsformatie 

Wel of niet een schutkring rond PVV ?

PVV-leider Geert Wilders vindt de gang van zaken rond de kabinetsformatie ondemocratisch. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de PVV geen partij meer is in het formatieproces en zegt dat er een cordon sanitaire om de PVV heen is gelegd. Hij reageert daarmee op het feit dat hij geen uitnodiging heeft gekregen voor een vervolggesprek met de koningin en de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink niet met de PVV zal praten.

Wilders vraagt zich af of Nederland nog wel een democratie is als de grootste winnaar van de verkiezingen wordt gepasseerd. Hij vindt de uitsluiting van zijn partij schandalig en een belediging van anderhalf miljoen PVV-kiezers. De politieke elite heeft daar blijkbaar belang bij, zei hij.
Vooral CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft het gedaan bij Wilders. Hij wilde niet onderhandelen met de PVV, maar "de kiezer heeft een goed geheugen" waarschuwde Wilders.
Vooral CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft het gedaan bij Wilders. Hij wilde niet onderhandelen met de PVV, maar "de kiezer heeft een goed geheugen" waarschuwde Wilders.

Bron ondermeer RTL, 27 juni 2010

Nadien heeft informateur Tjeenk Willink in zijn rapportage aan de Koningin aangeraden om te streven naar de vorming van een zogeheten 'Paars plus'-kabinet. Het gevolg is geweest dat zij opdracht gaf aan Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) als informateurs om een verkenning te plegen over de mogelijkheden hiertoe. Deze begonnen niet bepaald blanco aan die gesprekken, omdat Tjeenk Willink een Ďbijlageí bij zijn eindverslag aan de koningin had gevoegd met de titel "Wat kan binden in plaats van scheiden".  De tekst laat zich lezen als een raamwerk voor een mogelijk nieuw regeerakkoord. Tjeenk Willink, de vertrouweling van de Koningin geeft hierin aan hoe de bestuurlijke elite wil dat Nederland geregeerd wordt en ook hoe de andere partijen met de PVV zouden moeten omgaan. Verkapt houdt hij in zijn bijlage een pleidooi voor een grondwetswijziging in monarchistische, eurofiele richting met nadruk op 'het belang van de rechtsstaat' Ė met name op de punten van non-discriminatie en godsdienstvrijheid Ė en op Europese samenwerking. De informatiepoging van het tweetal is middelerwijl gestrand, waarschijnlijk voornamelijk op de financiŽle invulling van de noodzakelijk geachte bezuinigingen. 

Vervolgens kreeg oud-premier en minister van Staat, Ruud Lubbers van koningin Beatrix de opdracht haar op zeer korte termijn te vertellen welke mogelijkheden er zijn om een meerderheidskabinet samen te stellen, waarbij - net als eerder - partijen die behoren tot het Ďbrede middení, betrokken zouden worden. Als dat niet zou kunnen, moest hij wel kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Lubbers bleek de volgorde gewijzigd te hebben na consultatie van de leiders van de grootste fracties en gaf toestemming om de vorming van een kabinet over 'rechts' eerst te onderzoeken met als eindtijdstip zondag 1 augustus. Bijzonder vreemd was dat hij voor zichzelf als informateur nadrukkelijk afzag van zijn eigen aanwezigheid en enige rol bij die onderhandelingen. Deze resulteerden vooralsnog in de optie van een minderheidscoalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV, welke partijen de "ferme wil" uitspraken om hierin te slagen. 

PvdA-leider Job Cohen heeft op maandag 2 augustus tegen Ruud Lubbers gezegd dat hij het ĄonjuistĒ vindt dat de informateur deze keuze aan de Koningin kan presenteren. Metterdaad werd de vorming voor zo'n coalitie toch onder regie van de nieuwe informateur Ivo Opstelten onderzocht. Wat de uitkomst zou worden, was ongewis. Tijdens de onderhandelingen werd de voortgang gestoord door leden van het CDA onder wie oud-minister Cees Veerman, die meenden
- belerend aan de hand van de grondwet en wijzend op mogelijke schade voor aanzien in en handel met het buitenland - de PVV als gedogende partij te moeten diskwalificeren. Zelfs mede-onderhandelaar Ab Klink, in het voetspoor van oud-informateur Lubbers, stuurde een brief vol bezwaren aan Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker om nog te elfder ure af te zien van verder doorgaan. De weerzin, hoe ook in scŤne gezet en door wie ook verlangd, nam bizarre vormen aan. 

Onder zulke onbetrouwbare gedragingen was het begrijpelijk - maar wel spijtig - dat de PVV op 3 september afhaakte. Na het abrupte vertrek van Klink als kamerlid van het CDA die zichzelf binnen de fractie in een onwerkbare situatie geplaatst zag, kwam Wilders terug op zijn eerdere besluit. Wilders wilde weer aanhaken bij de onderhandelingen, terwijl inmiddels wel de informatie door Ivo Opstelten beŽindigd was en verslag uitgebracht was aan de koningin. Tegen de verwachting van de 'rechtse' partijen in wees zij op 7 september opnieuw Tjeenk Willink aan als informateur. Na een ronde van verkenning omtrent de slaagkans van een 'rechts' minderheidskabinet raadde deze aan de opdracht weer over te geven aan Opstelten, hierbij bijzondere aandacht vragend voor de Europese agenda. 

Op 30 september jongstleden zijn regeeraccoord en gedoogaccoord door de deelnemende partijen alsdan gepresenteerd. Dit verleidde Wilders te spreken van een 'historisch moment'. Het is nog even wachten totdat het CDA middels een te houden partijcongres instemt. In de partij ritselt het van de moreel-ideologische bezwaren en ressentimenten tegen de PVV. Bij de bekend geworden voorstellen blijkt de gegoede burgerij grotendeels gespaard te blijven van bezuinigingen, wordt in de overheidsuitgaven een beetje gesneden en wordt het bedrijfsleven ruim voorzien. Maar bij de middenklasse vallen zware financiŽle klappen op het gebied van huurlasten, zorg en onderwijs. Van wezenlijke hervormingen is geen sprake, bij voorbeeld van de gehele woningmarkt met gelijktrekking van huur- en koopfaciliteiten en fiscale behandeling. Integendeel, huurders gaan nog ongunstiger behandeld worden dan nu reeds jaren achtereen het geval is. Al met al is door de rechtse partijen in de aanloop tot de verkiezingen enkel lippendienst bewezen aan de zogeheten middengroepen, zo blijkt nu. 

Bij het CDA-congres van 2 oktober te Arnhem, waar een zeer betweterige, moralistische toonzetting tegen de kabinetssteun van de PVV overheerste en de inhoud van de beide accoorden die in lijn liggen met uitgesproken 'rechtse' wensen van CDA en VVD, nauwelijks ter discussie gesteld werd, leek het erop dat afhankelijk van de gevolgtrekkingen uit de stemmingen misschien toch nog een schutskring tegen de PVV opgetrokken zou worden. Dit is na veel commotie binnen het CDA niet gebeurd. Ondertussen speelt het politieke strafproces tegen Wilders, aanhangig gemaakt bij de Amsterdamse rechtbank na de beschikking van het gerechtshof te Amsterdam tot vervolging door het Openbaar Ministerie, een belangrijke rol. Onwillekeurig dringt de herinnering aan de showprocessen tegen Janmaat van midden jaren negentig zich op. Gelukkig is de tijdgeest verandert en heeft Wilders een topadvocaat. 

Ondanks alle tegenwerkingen blijkt, na de benoeming van Rutte als formateur op voordracht van Opstelten, nu toch een rechts kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV gevormd te kunnen worden dat op donderdag 14 oktober voorgesteld zal worden.


Redactie Heemland,  28 juli, 5 en 20 augustus, 6 en 13 september en 1, 2 en 8 october 2010

 

Voor commentaar, met een bespreking van de rol van de Koningin hierbij, leze men bij HVV het verslag van Joost NiemŲller "Waarom de PVV weer de grootste is" van 27 juni 2010, op Artikel7.nu van dezelfde auteur "Wilders: CDA buigt, Trouw gilt", en de "De Constitutionele StaatsgreepĖNog niet gedaan" van Erdebe 'Hannibal' op 26 juli 2010. Dat op de achtergrond een koningschapskwestie meespeelt, is ook de gevolgtrekking van het redactionele commentaar van Paul Jansen in de Telegraaf van 14 september 2010,  "Koningin loopt in formatie averij op". 

Op Artkel7.nu verscheen op 9 augustus 2010 een artikel "Niks mis met nationalisme" van Joost NiemŲller over het belang van nationalisme en het ontbreken van een bevolkingspolitiek beleid, met name in onze landen.  De daadwerkelijke wil om de massa-immigratie te stuiten blijkt volkomen afwezig te zijn bij de elites: Immigratie NL: de schokkende feiten

Voor de huichelarij in de moralistische, calvinistische gelederen van CDA (en soms VVD) leze men van Percolator bij HVV: De pedante parade van politiekcorrecte predikers van 2 october 2010.
Nederlands als hoofdtaal in de Grondwet, eindelijk ?!

Het kabinet gaat de Nederlandse taal in de Grondwet opnemen, zo besloot het vandaag. Het Nederlands wordt erin vastgelegd als de officiŽle taal van ons land. Ook komt erin te staan dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert.

Het is voor alle Nederlanders de gemeenschappelijke taal en de hoofdtaal, stelt het kabinet. ,, Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland te allen tijde met de Nederlandse taal terecht kan in het verkeer met de overheid.''

Daarbij kunnen andere talen een gewaarborgde positie in de wet hebben, zoals het Fries. 

ANP, 3 september 2010

Noot van de Redactie: Hopelijk betreft het laatste punt alleen van oudsher inheemse talen, dus geen Engels en Turks!

Naschrift: Doordat het kabinet tijdens het Catshuis-beraad voortijdig viel, is het tot op heden nooit tot uitvoering van deze grondwetswijziging gekomen.
Verkleuring versus vergrijzing
Opvattingen rond bevolkingspolitiek verscherpen zich
 


Geen duidelijkheid over kosten allochtoon
 
(Novum) - Het kabinet weigert uit te rekenen hoeveel de kosten en baten van allochtonen zijn. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders had om die informatie gevraagd, maar het kabinet wil om principiŽle of fundamentele redenen geen antwoord geven.

Novum, 04 september 2009


Ons bevind:

Over de kosten van de vergrijzing wordt moord en brand geschreeuwd, maar over de kosten van de verkleuring geen woord. Autochtoon Nederland bloedt - ook financieel - al tientallen jaren voor de multiculturele idealen van de elite.

Verdienstelijk is dat de PVV zich nog meer dan voorheen gaat inzetten - blijkens de uitspraken van Wilders op 5 september jongstleden - voor het zonder nieuwe beperkingen en voorwaarden in stand houden van de kleine inkomensonafhankelijke, arbeidsverledenneutrale oudedagsvoorziening van staatswege, geldend voor iedere ingezeten burger ('volksverzekering'), welke de AOW thans nog is. Spijtig is dat om redenen van bezuinging de AOW reeds jaren achtereen uitgehold wordt door (tijdelijke) bevriezing van de bedragen, versobering van de regelingen en belastingheffing met een niet-vergoede bijdrage Zvw.

De PVV toont zich in toenemende mate een sociale partij met gezond verstand. Dat geldt voor haar standpunten over ontwikkelingshulp, defensie (onder meer missies en aanschaf JSF), subsidiebeleid en belastingverlaging. Op de woningmarkt heeft ze echter een behoorlijk scheve kijk om niet te willen tornen aan fiscale bevoorrechtingen zoals de hypotheekrenteaftrek. 

Na een dagenlang overleg met de coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) baart het kabinet op 16 oktober een Aow-gedrocht. Het is afzichtelijk ingewikkeld gemaakt. Het wordt een soort basale werknemersverzekering tegen ouderdom van staatswege. Jongeren krijgen de rekening op hun bord als ze ouder worden: later AOW en vaak veel minder dan thans. Pech met werk (een late start, geen betaald werk, omscholing, langdurige uitval of een breuk in het arbeidsverleden) zal dan zwaar worden afgestraft. 

Op grond van heden openbaar gemaakte voorlopige resultaten van onderzoeksinstituut Nyfer uit een door de PVV aangevraagd rapport is met het stoppen van de massa-immigratie meteen op jaarbasis minstens 6 miljard en waarschijnlijk veel meer te besparen! Waarom moet dan toch nog de onzalige verhoging van de Aow-leeftijd er doorgedrukt worden? 

 

Redactie Heemland, 6 september 2009 , 14 november 2009, 7 april 2010

 

Men leze bij HVV ook "De meesterzet van Wilders" en bij Elsevier "Immigratiekosten: Balkenendes weigering onverteerbaar". Lees ook Jeroen de Boer in Analyse op www.z24.nl: Hypotheekrenteaftrek - de schandvlek van Balkenende IV

Lees vooral ook over de AOW zelf:  "Maak van AOW geen ratjetoe" van Dirk-Jan van Baar in de Volkskrant.

En lees berichten over het rapport van Nyfer: "Immigratie kost zes tot tien miljard euro per jaar" (Telegraaf, 7 april 2010) en in Elsevier: "Lek komt boven: Nyfer berekent immigratiekosten", en beluister Syp Wynia's toelichting of bekijk Elseviers berekening immigratiekosten

 


Over democratie gesproken

Voor een bondig, onpartijdig commentaar op de uitslagen van de Europese verkiezingen
 leze men het artikel van Henk Rijkers in KN van 12 juni 2009 onder de titel:
De natiestaat is terug

PvdA-leider Bos wil niet met Wilders regeren

Politieke uitsluiting
De PvdA, de ChristenUnie, de SP, D66 en GroenLinks sluiten op voorhand uit dat ze met de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders willen regeren. Wilders noemt de opstelling van de partijen een "links cordon sanitaire" en een "belediging van de kiezer". De VVD sluit geen enkele partij uit.

De afgelopen tijd maken steeds meer partijen duidelijk dat ze in een volgende kabinetsperiode niet met de PVV willen regeren. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland in 2011.

Ondenkbaar
PvdA-leider Wouter Bos is zeer stellig. "Het is voor mij volstrekt ondenkbaar dat de PvdA met de PVV samenwerkt in een regering", zo zegt hij in een uitzending van NOVA-College Tour, die woensdagavond wordt uitgezonden.

"Dat heeft niets te maken met de persoon Wilders, maar hij staat voor zo'n ander Nederland. Wij willen mensen kansen bieden, en mensen geen kansen ontnemen," aldus Bos. Het Nederland dat de PVV wil, noemt hij 'koud en kil'.

Bron: NOS, 11 mei 2009
Geen lastenverlagingen in het verschiet

Crisis kost gezinnen vermogen

Het vermogen van de Nederlander is sinds het begin van de financiŽle en economische crisis tot nu toe afgenomen met gemiddeld 26.000 euro per volwassen burger. Dat blijkt uit cijfers van PricewaterhouseCoopers. In totaal zijn huishoudens 325 miljard kwijtgeraakt. Dat bedrag komt overeen met 56 procent van het BBP, het Bruto Binnenlands Product.

Volgens het accountants- en adviesbureau PwC zit bijna tweederde van het vermogensverlies in de opbouw van de pensioenen. Hoofdoorzaak zijn de gedaalde aandelenkoersen. De daling van de huizenprijzen speelt nog bijna geen rol. Huizen zijn nu even duur als 15 maanden geleden, op 1 januari 2008. PwC denkt wel dat de dalende huizenprijzen de komende tijd de vermogens verder aantasten.

Volgens PwC leidt de afname van de vermogens ertoe dat volwassenen dit jaar gemiddeld 300 euro minder uitgeven
.

Bron: ANP, 13 april 2009


Burgerij moet boeten voor 'houdbaarheid overheidsfinanciŽn'

Ons bevind over het crisisberaad:

De uitkomsten van het crisisberaad van het kabinet Balkenende IV zijn ronduit beschamend. Het kabinet weigert ook maar iets aan de eigen overheidsuitgaven te veranderen. Integendeel: het gaat onverstoorbaar door met het uitgeven van vele miljarden aan christensocialistische hobby's waarvoor de gewone burger wel belasting betaalt, maar waaraan hij helemaal niets heeft: ontwikkelingshulp, militaire missies in Afghanistan, bestellingen van JSF-toestellen, vette subsidies aan allerhande instellingen, milieu- en klimaatficties, Vogelaarwijken en zo voorts. Door snijden in eigen vlees zijn op korte termijn al miljarden te besparen, maar niet bij deze regering 
.
Het wordt dus geen vet opruimen uit de schappen van de dikgevulde staatsruif. Die ruif moet elk jaar wel weer opnieuw vlug aangevuld worden. Onder de noemer 'houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn' worden de jongere generaties met een verhoging van de AOW-leeftijd opgescheept. Die zullen zich afvragen of het daarbij blijft of dat de hele Aow-regeling op termijn verdwijnt. (1). Laakbaar is dat het kabinet de beslissing over de Aow-regeling eigenlijk uitbesteedt aan de SER met sociale partners; een half jaar wordt iedereen in onzekerheid gelaten en dan gaat het kabinet nog 's wikken en wegen. Over andere oplossingen om in de financieringsbehoeften van de overheid op de lange termijn te voorzien is echter duidelijk niet nagedacht. Nee, sterker nog, andere plannen zijn onbespreekbaar verklaard zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, de toeslagen, de buitensporige uitgaven voor de AWBZ  en dergelijke. Dit zijn de politiek-bepaalde taboes van de linker- en rechterzijde. De eigen achterban van aan de ene kant lage inkomensgroepen en aan de andere kant rijke huizenbezitters moet tevreden gehouden worden.

Deze regering is echt gespeend van visie en moed. Bij het stimuleringspakket, ook wel investeringspakket genoemd, dat 6 miljard mag kosten, zijn het weer de stokpaardjes van deze coalitie die geld gaan vreten: milieumaatregelen, de kooldioxide-mythe, windmolenparken, oudere auto's opruimen, kostbare woningisolatieplannen, grote infrastucturele werken op instigatie van de bouwlobby,  intensivering in de aanpak van wijken waar de bewoners er een zooi van maken, en ga zo maar door. Minister Cramer (VROM) noemt het 'het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis; een prachtige vierslag': "Iedere regel van dit akkoord ademt de geest van de duurzame economie.(2)"  Ook dit alles mag natuurlijk betaald worden door Jan Modaal. 

Als de regering het gaat hebben over bezuinigen, investeren of stimuleren, zijn het enkel de gewone burgers die de gelagen moeten betalen. Aan de torenhoge belastingen en de kosten van primaire voorzieningen als zorg, onderwijs, huisvesting, gas, elektra, water en telefonie wordt niets gedaan. Burgers zijn slechts onderdanen. Voor hen komt de politiek niet in het geweer. Voor hen geen lastenverlichting; nee, helemaal niets. Deze overheid doet alsof de burgers zelf niet massaal getroffen zijn door de financiŽle en economische crisis. Per huishouden gaat het vaak om zeer aanzienlijke verliezen, bij voorbeeld bij de opbouw van pensioen of anderszins.(zie ANP-bericht hiervoor). Door de beurskrach is bij menige burger het geld net zo snel verdampt als bij banken en pensioenfondsen. Maar de regering geeft niet thuis om aan hun financiŽle zorgen tegemoet te komen met passende fiscale maatregelen. Het wordt precies andersom: de regering gaat opnieuw op extra rooftochten, die al zijn aangekondigd voor 2011, ten behoeve van de staatsruif der overheidsfinanciŽn en voor het bedrijfsleven.       


Mart Giesen, redacteur Heemland

25 maart 2009

Noten:
(1) Jongeren laten zich door de gevestigde politieke partijen massaal bedotten als ze de verhoging van de AOW-leeftijd beschouwen als een solidariteitsbijdrage van ouderen aan jongeren en voordelig voor henzelf. Hun politieke ageren tegen vakbonden die de AOW-voorwaarden niet willen veranderen, is kortzichtig en dom.

(2) De term 'duurzaam': Het woord is erg in de mode en wordt veelvuldig misbruikt. Maak niet de vergissing te denken dat 'duurzaam' betekent dat goederen op een spaarzame manier vervaardigd, van degelijke materialen gemaakt en voor langdurig gebruik geschikt zijn; dat is niet meer zo in het taalgebruik van links.

 
Wat de eurokraten niet zint:

Onwelgevallige klimaattop doodgezwegen in de media

14 maart 2009

Wist u dat van 8 tot 10 maart jongstleden in New York the 2009 International Conference on Climate Change werd gehouden, een klimaatconferentie waar meer dan 600 wetenschappers zich gezamenlijk bogen over de staat van het klimaat? Nee? Wist u dat niet? Nou, deze conferentie werd geopend met de inmiddels gebruikelijke vrijheidslievende toespraak van Vaclav Klaus, de president van TsjechiŽ, die onlangs in het Europees Parlement nog werd getracteerd op een progressief fluitconcert

Bron www.standejong.nl   auteur Percolator   

Lees ook: "Stompzinnige eurokratie ten voeten uit" in Heemland (Tijdingen 2008) en de tien "Klimaatsprookjes" van Hans Labohm. Onlangs besteedde Uitkijk aandacht aan de onrendabele, akelige windmolenparken op land en in zee met "Duurzaam duur".

 


Wat is er al niet heilig ?

Hypotheekrenteaftrek heilig voor premier


Premier Balkenende wil niet dat er aan de hypotheekrenteaftrek getornd wordt. Hij houdt vast aan het standpunt dat hij eerder heeft ingenomen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Gisteren zei Balkenende dat niets moet worden uitgesloten in de strijd tegen de crisis. Vandaag laat hij weten dat de hypotheekrenteaftrek daar niet onder valt. Beperking zou onverantwoord zijn gezien de zwakke huizenmarkt, vindt hij. 

Vice-premier Bos zei gisteren dat ambtenaren alles bekijken, ook het eigen huis. VVD-leider Rutte zei vandaag dat Balkenende het uit zijn hoofd moet laten om de renteaftrek te beperken.


NOS, 6 februari 2009

Ons bevind:

Het lijkt erop dat de regering het maar moeilijk heeft om grote bezuinigingen te vinden die de burgerij niet teveel treffen. Zelf weigert ze de besparingen te vinden in de eigen politiek-bepaalde uitgaven, terwijl die daar toch volop te vinden zijn (Lees Linksom en rechtsom besparen --lijst van besparingsvoorstellen bij de Miljoenennota 2005 en Geld in eigen vet zoeken). 

Over de veronderstelde hogere levensverwachting welke een verhoging van de pensioenleeftijd zou rechtvaardigen, is al veel geschreven; men leze terzake: "Zoveel ouder worden we niet" door Martin van der Laan, Trouw  5 januari 2006. Dat de Aow-premieopbrengsten ontoereikend zouden zijn voor het uitbetalen van de Aow-pensioenen, is een door de politiek bedachte fictie.("AOW-premie kan flink worden verlaagd" (Volkskrant, 25 januari 2008)). Ouderen worden murw gemaakt zich voortdurend te schikken en in te leveren. Overigens wordt het steeds moeilijker een passende pensioenopbouw te verwezenlijken vanwege de forse beperkingen opgelegd door opeenvolgende kabinetten.

Aangaande de hypotheekrenteaftrek is er een buitengewoon krachtig bolwerk van diverse belangengroepen actief om deze - koste wat het koste - veilig te stellen tegen aantasting. Extreme stijging van de huizenprijzen en extreme verschillen in woonlasten hebben hun beslag gekregen. Dat daarmee de belangen van heel veel anderen reeds jarenlang diepgaand geschaad worden, daar heeft deze sociaal-politieke lobby van bouwers en projectontwikkelaars tot vastgoedmagnaten en gemeenten (*) maling aan. Lees kortgeleden nog in de NRC: "Grote lobby voor ingrijpen op woningmarkt". Vanuit Heemland wordt al geruime tijd heftig stelling genomen tegen dit bolwerk van belangengroepen, lees bij voorbeeld "Cordon rond woningmarkt wordt niet opgebroken".  

Redactie, 7 februari 2009

* Gemeenten lobbyen er hard op los (Telegraaf, 5 maart 2009): "Inkoopfonds moet ruimte brengen op woningmarkt"

Lees ook Jeroen de Boer in Analyse op www.z24.nl: Hypotheekrenteaftrek - de schandvlek van Balkenende IV


  
Een schunnig voorstel van de secretaris-generaal van EZ

Topambtenaar wil meevaller afpakken  

De Nederlander raakt zijn koopkracht-meevaller dit jaar snel kwijt, als het aan topambtenaar Buijink van Economische Zaken ligt.

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander stijgt dit jaar, hoewel de economie er slecht aan toe is. Dat komt onder meer doordat olie en voedsel goedkoper worden. Secretaris-generaal Buijink vindt dat het onvoorziene extraatje van de burger moet worden afgenomen, schrijft hij in zijn traditionele nieuwjaarsartikel. De koopkrachtstijging, met name bij ex-werknemers in een uitkering, is niet afgesproken met de vakbonden, en daarom vindt Buijink dat het geld anders ingezet kan en moet worden. 

Hij wil werken aantrekkelijker te maken met het geld, hoewel hij voor dit jaar op basis van de CPB-cijfers een stijging van de werkloosheid voorziet. Op langere termijn echter is hij niet bang voor de werkgelegenheid: "De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door structurele krapte". "Geef werkende mensen een extra lastenverlichting", waarbij volgens hem te denken valt aan het nog verder verhogen van de arbeidskorting met het geld dat je van 'niet-werkenden' afpakt. 

De topambtenaar stelt dat toenemende arbeidsparticipatie door de vergrijzing een noodzaak blijft. Ook wil hij vanwege de vergrijzing een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.


Bronnen  RTL, Min. van EZ, NRC,  6 januari 2009

Loopbaan van deze secretaris-generaal

Drs. Chris Buijink (geb. 1954) is in 1980 cum laude afgestudeerd in de politicologie aan de UvA. Sindsdien is hij al bijna dertig jaar verbonden aan het ministerie van Economische Zaken, sedert 2007 als secretaris-generaal.

Grootbanken waren jarenlang geldwolven

Gemeentemiljoenen bij Landsbanki

Diverse Nederlandse gemeenten blijken hun begrotingsgeld te hebben gestald bij de omgevallen IJslandse bank Landsbanki. Zo hadden Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland) en Goes (Zeeland) ieder 12 miljoen euro weggezet bij de bank. Pijnacker-Nootdorp meldt dat het gaat om 'tijdelijke overschotten"die bij Landsbanki werden geplaatst vanwege de gunstige rentetarieven. Groningen heeft net op tijd ingegrepen. De gemeente had geld bij Landsbanki weggezet, maar kon dat terughalen doordat een oplettende medewerker onraad rook.

RTL4, 13 oktober 2008

Ons bevind:

Het is helemaal niet verwonderlijk, laat staan verwijtbaar, dat burgers en - zoals nu blijkt - zelfs lokale overheden met hun geld gevlucht zijn naar Icesave e.a. om een billijke rente te ontvangen. Het bankwezen is, net als andere geliberaliseerde sectoren van algemeen nut, al jaren bezig zijn dienende publieke functies en klantvriendelijkheid jegens burgers en kleine bedrijven af te bouwen, en heeft zodoende veel goodwill onder hen verloren. 

De banken zijn tot hun zeer karige vergoedingen in staat gesteld door een onbeperkt vertrouwen van de politiek in de 'heilzame' werking van de zogenaamde 'vrije markt'. Die markt zou middels mededinging leiden tot goede producten, lagere prijzen en betere dienstverlening, maar dat is geenszins het geval geweest. In tegendeel, het bankwezen heeft zich volledig vertild, redt het niet en moet nu worden bijgestaan door centrale banken en overheden. 

Het ongebreidelde liberalisme (kapitalisme) heeft geleid tot uitwassen en doet de wereld thans in rap tempo schudden op zijn economische grondvesten. Opgebouwde vermogens van jaren zijn ondanks allerlei geruststellende praatjes in een paar maanden verdampt. Een ware depressie als in de dertiger jaren ligt op de loer en alom is er de roep om een grondige herziening van het wereldwijde financiŽle stelsel. De gevolgen zijn zeer ongewis en veroorzaken bij menigeen grote zorgen, niet in de laatste plaats bij gewone burgers.


Mart Giesen, redacteur Heemland, 15 oktober 2008

Voor oudere artikelen over de slechte werking van het (neo)liberalisme en globalisme voor de samenleving leze men in het Archief van Heemland, bij voorbeeld Solidariteit op de tocht, Einde van Paars, een evaluatie en Liberalisme, de almacht der markt--door Lode van Boonen en Mart Giesen

 

'Taart van eigen deeg'

Duijvendak krijgt taart in gezicht  

Voormalig Tweede Kamerlid Duyvendak (GL) heeft bij zijn boekpresentatie een taart in zijn gezicht gekregen.

Voorposters afgevoerd
De drukbezochte bijeenkomst was extra beveiligd. De taartgooier werd door de politie ingerekend. Vermoedelijk is hij lid van de organisatie Voorpost. De politie heeft het groepje actievoerders dat pamfletten met de kop 'terrorist' verspreidde onder het publiek, overmeesterd en afgevoerd. Ze presenteerden zich als leden van de rechtse beweging Voorpost, die onder meer ijvert voor vereniging van Nederland en Vlaanderen.

Schertsbekering  
Duyvendak moest aftreden door het boek 'Klimaatactivist in de politiek'; hij biecht erin op dat hij in zijn jonge activistenjaren onder meer betrokken was bij een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken in 1985. Extreemlinks beheerste de roerige jaren '80; de multiculturele samenleving werd het volk opgedrongen. Daar hij pas nu enige afstand neemt van het gebeuren, is de geloofwaardigheid van zijn bekering omstreden. Zijn voormalige mede-activisten zijn niet erg blij met de openhartigheid van Duyvendak. Dat laten ze onder meer merken door het boek 'proletarisch' te verspreiden op internet via de website m2m.streamtime.org, onder de titel 'De wraak van Bluf!'.


Bronnen: RTL, ANP e.a., 20 augustus 2008

Ieren zeggen nee tegen hervormingsverdrag van de EU

Iers 'nee' tegen verdrag tekent zich af  

Iers nee heeft grote gevolgen
In de meeste Ierse kiesdistricten is tegen de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon gestemd. Dat meldt de Ierse omroep RTE op basis van de tot nu toe bekende resultaten. Europese leiders reageren verontwaardigd en teleurgesteld.  

Duurdere wijken  
Het lijkt erop dat in maar weinig kiesdistricten de meerderheid voor heeft gestemd; dat was vooral in de duurdere wijken van Dublin, erkent de Ierse minister van Justitie, Ahern.

Bron RTL Nieuws, vrijdag 13 juni 2008


Ons verslag

Men leze de snelle reactie van HVV. Ook de PVV en SP zijn verheugd over de uitslag. Dit Europa van de EU mist draagvlak bij de bevolking. Premier Balkenende wil echter onverstoorbaar doorgaan met ratificatie van het zogeheten Verdrag van Lissabon ondanks de ruime Nederlandse en Franse afwijzingen bij referenda van de eerdere EU-grondwet, de voorloper van dit verdrag. 

De meeste Europese leiders, onder wie Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, leveren alom voorspelbaar negatief commentaar op de Ierse verwerping van het verdag. Uitzondering is de Tsjechische president Vaclav Klaus, die de uitslag "een overwinning van de vrijheid en de rede op de kunstmatige eliteprojecten en de Europese bureaucratie" vindt. 

Terwijl de Europese Commissie de Ieren berispt om onkunde en nationalisme, verwoordt Smalhout in zijn Telegraaf-column van zaterdag 21 juni de wijsheid van gewone burgers. Die doorgronden heel goed dat "hun nationale identiteid, hun zelfbeschikkingsrecht en hun eigen maatschappelijke cultuur hun geleidelijk ontnomen worden" door de activiteiten van deze EU.

Zelfvoldaan kabinet Balkenende IV

Premier laakt zelfbeeld Nederland

Volgens premier Balkenende heeft Nederland een negatief zelfbeeld. Hij zei dat op Verantwoordingsdag, waar het kabinet terugblikt op vorig jaar. Balkenende en vice-premier Bos noemen vergeleken met andere landen de lonen hier hoog en de werkloosheid laag. Toch zijn Nederlanders geneigd alles breed uit te meten dat niet goed gaat.

Bos ziet geen lijn in de kritiek, omdat zowel links als rechts ontevreden is. De ontevredenheid zal nog oplopen door impopulaire maatregelen, zei Bos.

Het kabinet erkent wel dat de aanpak van de probleemwijken traag verloopt en de inburgering niet op schema ligt.


NOS 16:39 21 Mei 2008

Ons bevind:

De premier verwart - opzettelijk - het beeld dat Nederlanders mogelijk als volk van zichzelf kunnen hebben met het beeld dat ze hebben van het landsbestuur. Maatschappelijk draagvlak voor het kabinetsbeleid is er nauwelijks. De meeste burgers ervaren de overheid als steeds roofzuchtiger en bemoeizieker, gericht tegen hun belangen, vrijheden en wensen. Toch meent Balkenende dat de samenleving het helemaal verkeerd ziet omdat er economische voorspoed zou zijn. 
Maar zeker ook materieel gaat het echt niet goed met Nederland. Het bedrijfsleven mag floreren en de overheid kan inderdaad geld bij de vleet uitgeven, maar bij de gewone burgerij is dat allerminst het geval. De lonen zijn weliswaar relatief hoog in vergelijking met het buitenland en de werkloosheid laag, maar de woonlasten (*), kosten voor nutsvoorzieningen en belastingen zijn buitensporig hoog, en het dagelijkse leven is heel duur geworden.

Redactie HL, 21 mei 2008

(*) De Nederlandse woningmarkt wordt bij vergelijking in een Angelsaksisch verband van stedelijke gebieden gekwalificeerd als 'ernstig onbetaalbaar' (CPB-document nr.165, 22 mei 2008). 


Gesprek van de Telegraaf met Wilders

Wilders voor fusie met Vlaanderen

ANP gepubliceerd op 12 mei 2008 08:55, bijgewerkt op 12 mei 2008 09:58  

AMSTERDAM - Premier Balkenende moet zijn Vlaamse collega eens polsen over een samensmelting van Nederland en Vlaanderen. Dat bepleit PVV-voorman Geert Wilders maandag in De Telegraaf.  

Hij wil dat Nederlanders en Vlamingen zich in referenda uitspreken over zo'n fusie. In november bleek uit onderzoek dat veel Wilders-stemmers positief waren over een fusie tussen Vlaanderen en Nederland. Volgens Wilders zou de nieuwe unie economisch goed zijn voor Nederland. Hij vindt de politieke strubbelingen in BelgiŽ het bewijs dat het land beter kan ophouden te bestaan. 

Wilders zegt overigens geen contact te hebben met het Vlaams Belang, de partij van Filip Dewinter. Wel zegt Wilders dat zijn partij zich oriŽnteert op de Europese Verkiezingen van volgend jaar. Bij welke Europese fractie de PVV past, weet hij nog niet.

zie ook Gazet van Antwerpen

 

In het Telegraaf-gesprek worden door Wilders de verschillen met ToN van Rita Verdonk benadrukt met de slagzin "Wij komen op voor de gewone man".  De PVV heeft bijvoorbeeld tegen een eigen bijdrage in de zorg gestemd, tegen huurverhoging boven inflatiepeil (plan Dekker) en tegen de salarisverhoging van ministers, maar mevrouw Verdonk was ervůůr. 

Het belangrijkste punt van de PVV (naast de strijd tegen de Islam) wordt het verlagen van de belastingtarieven en de lastendruk. In de eerste, tweede en derde schijf moeten de heffingen omlaag. Maar verlaging van het toptarief ten gerieve van de bovenlaag zoals Verdonk wil, is niet nodig. De lastenverlagingen zijn te financieren door te bezuinigen op onzinnige subsidies voor Europa, ontwikkelingshulp en ook cultuur. 

Totaal wil de PVV zo'n 16 miljard euro teruggeven aan de burgers. Met Wilders' woorden: "De mensen zijn het helemaal zat: Alles wordt duurder, door de vliegtaks, de kilometerheffing, de verpakkingstaks, de btw-verhoging, ..". Met deze insteek lijkt de PVV sociaal-economisch van plan te zijn om de belangen van de middengroepen - de ruggegraat van ons volk - te gaan behartigen, dwars tegen de gevestigde orde van polderende linkse en rechtse partijen in. 

Misschien krijgt de middenklasse, de gewone burgerij met wier belangen maar gesold wordt, eindelijk een behoorlijke politieke vertegenwoordiging ? 


HL, 12 mei 2008

Lees in HL ook Politieke kaste haat saamhorige middenlaag en
Massa's kiezers middenlaag missen politieke vertegenwoordiging. Zelfs Andries Knevel (EO) bespeurt het verlies van vertrouwen in de gevestigde politiek bij de slinkende autochtone middengroepen, "Onze ruggengraat". 

Het PVV-pleidooi voor een unie van Nederland met Vlaanderen is op 7 juli opnieuw verwoord in: Nederland en Vlaanderen horen bij elkaar. Het PVV-pleidooi voor een unie van Nederland met Vlaanderen is op 7 juli opnieuw verwoord in: Nederland en Vlaanderen horen bij elkaarDe politiek, inbegrepen de SP, hekelt het eigen volk

Opvallend vaak richten politici van de gevestigde partijen hun pijlen van gramschap op vertegenwoordigers van kiezers uit volksdelen die zich niet (meer) kunnen vinden in deze partijen en in de belangen en denkbeelden waar deze partijen voor staan. Tot op heden waren we dit wilde schieten niet gewend van de SP; bij de opmars van Fortuyn hoorde ze niet tot zijn verguizers ondanks zijn kritiek op artikel 1 van de grondwet. 

Nu blijkt uit de uitspraken van de heer Marijnissen van eind februari (zie hierna) dat dit zwijgen de laatste jaren slechts om puur opportunistische redenen is nagelaten om de achterban van autochtone Nederlandse kiezers die het moeilijk hadden en hebben met de culturele en materiŽle veranderingen van de laatste decennia, die er nogal eens zelf de dupe van werden en soms woedend zijn op de gevestigde orde welke hen deze veranderingen heeft opgelegd, om die achterban bij verkiezingen niet van zich te vervreemden en toch met sociaal lijkende beloften hun stemmen binnen te krijgen. 

Niet zelden is door opeenvolgende regeringen grote morele druk op de Nederlanders uitgeoefend om zich erbij neer te leggen. In de tachtiger en negentiger jaren heeft deze strategie van de politieke kaste, die zich gesteund wist door het beruchte middenveld van vakbonden, kerken, welzijnsorganisaties en lobbygroepen, dat hecht verweven is met diezelfde gevestigde politiek, uitstekend gewerkt om de grote meerderheid als makke schapen in het gareel te houden. Het was het beproefde recept tegen de Centrumpartij en andere groeperingen. 

Ons volk werd voorgehouden dat het niet paste om te denken in termen van volksbesef, culturele eigenheid en nationaal belang. Denken in wij-en-zij was uit den boze. Verwijzingen naar WO II lagen klaar om degene die zich er niet aan wilde houden, monddood te maken. Het was begin jaren tachtig dat de SP kortelings meedong naar de stem van veel van dezelfde kiezers als de Centrumpartij. Ze liet de brochure "Gastarbeid en Kapitaal" verschijnen maar trok die schielijk terug toen extreem-linkse actiegroepen de SP op de brochure aanvielen. Nadien hield ze zich in de luwte bij het debat over de multiculturele samenleving en schaarde zich naar de opinie van het heersende gezag. Ze kwam overigens niet al te openlijk voor deze wending uit zodat veel kiezers haar bleven vertrouwen en erop stemden. 

Zelfs criminalisering van weerspannige personen en verbanden werd toegepast, zoals Hans Janmaat en met hem de CD ondervonden. Het heersende gezag is er in de tachtiger en negentiger jaren goed in geslaagd om alle wezenlijke politiek-kritische stromingen in het land om zeep te brengen. Van de kwalijke rol die Bolkestein in deze strategie vervuld heeft, zijn maar weinigen zich bewust. De politieke en culturele elite heeft ruim baan gekregen om van Nederland een multiculturele samenleving in een globaliserende wereld te maken. 

Het geestelijk klimaat in al die jaren werd vrijwel volledig bepaald door opiniemakers van de Linkse Kerk die elk gevoel voor eigenwaarde van Nederland wilden vernietigen. De levende notie onder autochtone Nederlanders dat we een  volksgemeenschap zijn, werd weggevaagd; wat telde was enkel de Staat. We werden als het ware verbrijzeld tot een naamloze massa individuen, waar alleen godsdienst nog mocht binden. Om de woorden van columnist wijlen H.J. Schoo aan te halen "De propaganda voor de multiculturele samenleving is eigenlijk een dringende oproep om te vergeten, tot collectieve amnesie".

Er broeide ondergronds wel verzet maar het duurde tot Pim Fortuyn met artikelen, boeken en zijn openbaar optreden als lijsttrekker van aanvankelijk Leefbaar Nederland eraan gestalte gaf. Pas toen durfden velen eindelijk te bekennen dat ze jarenlang hun ongenoegen en woede hadden moeten opkroppen. Zijn verkiezingssucces met de LPF opende de politieke kaste pas de ogen dat grote delen van ons volk zich niet hadden kunnen vinden in het jarenlange politieke beleid van de gevestigde partijen van links tot rechts. Ons volk had even een spreekbuis gevonden. Dat hij vermoord zou worden, was te voorzien. Dat het zo vlug zou zijn, niet. De elites voelden zich ernstig bedreigd.  

Balkenende nam het roer van de paarse kabinetten over. Zijn kabinetten hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan om de staatskas flink te spekken, het bedrijfsleven van grote dienst te zijn en het Europese project aanvaard te krijgen. Bezuinigen betekende steeds het verder financieel uitpersen van de bevolking, nŪťt het beperken van de overheidsuitgaven. De samenleving wordt met allerlei lapmiddelen en zoethoudertjes in het gareel gehouden, terwijl vooral de gewone autochtone middenlaag voortdurend wordt opgezadeld met de bijbehorende kosten en lasten. Nooit heeft de gevestigde politieke elite de moeite genomen om de oorzaken van het maatschappelijke ongenoegen bij grote bevolkingsgroepen te begrijpen, laat staan eraan tegemoet te komen. 

Integendeel, deze elite wil - getuige de boodschappen van het Koninklijk Huis, Balkenende en Bos - niets liever dan voortgaan met haar multiculturele beleid, ingebed in europeanisering, globalisering en (neo)liberalisme. Wie het er niet mee eens is, wordt vermaand en zonodig uitgesloten. Het volk heeft zich weer te voegen in de verzuilde politieke ordening. Restauratie van het voorbije repressieve klimaat is hiertoe nogal noodzakelijk. Vandaar de talloze oproepen van gezagsdragers tot 'tolerantie en respect'. 

Onder leiding van Marijnissen sluit de SP zich thans bij deze visie van de elite aan, nu de van hogerhand georkestreerde acties die gevoerd worden tegen politieke kritiek steun krijgen van het maatschappelijk middenveld (Doekle Terpstra c.s.): acties zowel tegen de parlementaire oppositiefracties PVV en Groep Verdonk als tegen kritici van buiten het parlement. De laatste kritiek is flink kunnen groeien dankzij het toegenomen gebruik van het nieuwe medium internet alwaar op diverse websites wekelijks scherp weerwoord wordt gegeven op de politieke activiteiten en opvattingen van de gevestigde orde. 

De SP ziet de stemmers op partijen als PVV en TON als kiezers die mede door het optreden van Wilders 'bang' zijn geworden, en denkt door linkse, socialistische voorstellen hun zieltjes te winnen. Ze schildert de politieke kritiek af als rechts, het grootkapitaal dienend, gericht tegen de kleine man. En ze noemt de kritici zelfs 'extreemrechts' en 'gevaarlijk'. Haar geschrift "Wat Wilders wil" dat moet aantonen dat Wilders' politiek niet sociaal zou zijn ondanks dat door de PVV jaarlijks 16 miljard euro aan lastenverlichting gegeven zou worden, bevat veel verdachtmakingen en rare interpretaties; het mist behoorlijke onderbouwing. Hebben we zo'n verhaal uit linkse hoek niet jaren geleden al gehoord toen ook opkomend politiek verzet gesmoord moest worden? 

Het is een grove vertekening van de werkelijkheid. De wereld op z'n kop. Het gros van de misnoegde kiezers is ook niet bang maar juist boos: boos op de bestuurlijke, politieke kaste en om het gevoerde (wan)beleid. 

Dat de SP door haar herziene opstelling waarbij ze op immaterieel vlak aanschurkt bij de politieke correctheid van het gezag, heel wat van haar aanhangers met een nationale gezindheid (die vinden dat de Nederlandse Staat er in de allereerste plaats is voor het echte Nederlandse volk en dat Nederland wel degelijk Nederlands moet blijven) in de kou laat staan, deert haar kennelijk niet. De partij is onderhand aardig multicultureel geworden en kan met de allochtone aanwas een stootje velen. Bekend is het verschijnsel als 'het verraad van links', beschreven in het gelijknamige boek van Carel Brendel.

 

Redactie Heemland, 24 februari 2008, laatst herzien op 27 februari 2008

Lees over wat er leeft onder het volk "Overspelig gras bedreigt de natiestaat" van Bart Jan Spruyt

 

SP haalt uit naar Wilders en Verdonk

SP-leider Jan Marijnissen heeft felle kritiek op Geert Wilders en Rita Verdonk.  

'Levensgevaarlijk'  
Op een SP-bijeenkomst in Amersfoort nam hij afstand van zijn collega-Kamerleden. Marijnissen noemde Rita Verdonk (Trots Op Nederland) 'extreem-rechts'. Wilders (PVV) omschreef hij als 'levensgevaarlijk'. Tegelijkertijd riep hij zijn eigen SP op om het gevoel van onbehagen in de samenleving te lijf te gaan. ďAls SP moeten wij vooraan staan om deze ideeŽn te bestrijden, altijd en overal.Ē  

Benoemen en oplossen  
De SP moet de problemen die leven in de samenleving benoemen en deze actief oplossen, voordat extreem-rechts ermee aan de haal gaat, zei Marijnissen. Volgens de woordvoerder van de SP is het de eerste keer dat Marijnissen zo fel en openlijk stelling nam tegen Wilders en Verdonk.


Bron RTL 23 februari 2008

 
Visie van Wouter Bos is hovaardig en hachelijk voor onze toekomst  

'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'


Op 2 februari 2008 sprak minister Bos op de jaarlijkse Bilderbergconferentie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW een rede uit met de titel 'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'. Bos besprak de winnaars en verliezers van de globalisering en de noodzaak tot eerlijk delen. Bos benadrukte dat excessen in de sfeer van beloning funest zijn voor het draagvlak voor ondernemerschap, handel en economische globalisering. Graaiende managers in het berdijfsleven drijven kiezers tot 'uitersten'.

In de gevoelens van de verliezers bij globalisering zoekt hij ťťn van de belangrijkste verklaringen voor de huidige vlucht van kiezers naar de 'flankení in de Nederlandse politiek. De groeiende populariteit van partijen als PVV, Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk en SP heeft volgens hem direct te maken met de globalisering. Maar politici die doen of de wereld niet verandert en alles bij het oude willen laten, Ďbedonderení, zo zegt hij, de burger. Hij typeert de stemmers op deze partijen met het duitse woord Ďmodernisierungsverliererí en verwijt deze partijen in te spelen op de angsten van burgers. 

Daarentegen ziet Bos de gevestigde politiek als 'het bestuurlijk en internationaal georiŽnteerde midden', dat met 'genuanceerde antwoorden' komt.

Hij roept de winnaars, zowel werkgevers als bestuurders op om Ďde zorgen en angstení van deze mensen niet te bagatelliseren, omdat anders uiteindelijk ook bedrijfsleven en politiek aan het kortste eind kunnen gaan trekken. De voedingsbodem voor protectionisme, economisch en politiek chauvinisme en anti-bedrijfsleven sentimenten zal groter worden en een duurzaam draagvlak voor globalisering en modernisering wordt dan aangetast. 

De vice-premier beweert in zijn rede dat "dit kabinet ervoor gekozen heeft om ons niet te laten leiden door de zorgen en onzekerheden van mensen, maar er wťl rekening mee te willen houden en er een antwoord op te willen geven".


3 februari 2008

Noot van de redactie: '
duurzaam' betekent in Bos' rede ouderwets 'langdurig' in plaats van modieus 'milieuverantwoord'.

Stompzinnige eurokratie ten voeten uit

EU-klimaatplan kost burger geld  

Maatregelen treffen burgers en bedrijven
De Europese Commissie heeft ingrijpende voorstellen gedaan om het broeikaseffect in de Europese Unie tegen te gaan. Het plan kost de EU 60 miljard euro per jaar. Dat is voor Nederland 3 miljard euro per jaar. De CO2-uitstoot moet in 2020 met eenvijfde zijn verminderd. Voor de verbetering van het milieu zijn per lidstaat verplichte doelstellingen opgesteld. In totaal moet 20% van alle energie in de hele EU duurzame energie worden. Minister Els Cramer is tevreden; ze zegt dat Nederland de normen ruim gaat halen. 

De energierekening gaat omhoog na goedkeuring van het plan door het EP 
Door de maatregelen gaan de energierekening waarschijnlijk fors omhoog. Volgens berekeningen van de Commissie gaat het de burger 3 euro per week kosten. Het Europese Parlement moet de voorstellen nog wel goedkeuren en ook alle lidstaten gaan nog kijken naar de plannen van de commissie.


Bronnen ANP, RTL, NOS, 23 januari 2008

Bevind:

De geschatte kostenpost van 3 euro per week per inwoner komt voor een gemiddeld huishouden eventjes neer op minstens zo'n 500 euro per jaar als elk huishouden er daadwerkelijk, dus zonder kwijtscheldingen, op aangeslagen wordt. Het is echter zeer de vraag is of hierdoor de kooldioxide-uitstoot ook maar enigszins verminderd wordt, laat staan dat de bereikbare minimale vermindering van zo'n natuurlijk gas als CO2 wetenschappelijk bewezen zou bijdragen aan klimaatbeheersing. 

Handel in lucht middels emissierechten (Kyoto, Bali) waardoor de graad van kooldioxide-vervuiling van de lucht met geld afgekocht wordt, verandert nergens wat aan, en zeker niet aan het verhinderen van klimaatveranderingen. Noem het maar windhandel. Het aandeel CO2 dat de mens door verbranden van fossiele brandstoffen aan het totaal van broeikasgassen (dat is voornamelijk waterdamp !) bijdraagt, is slechts 0,04 procent. Dit heeft geen enkel effect op de temperatuur en ook niet op de zeespiegel.
 
Het komt hoogstwaarschijnlijk gewoonweg neer op het spekken van de schatkist. zodat uit de opgehoogde 'algemene middelen' andere zaken die niets met het milieu te maken hebben, bekostigd kunnen worden. Er bestaat vreemd genoeg bij de gevestigde politiek geen enkel dringend besef dat de overheid zelf de uitgaven fors moet beperken in plaats van dat ze almaar kosten afschuift op de burgerij. Die snakt naar aanzienlijke algemene lastenverlichtingen na jarenlang inleveren.

 

Lees ook: Minder CO2? Draaikolk in je portemonnee van Jos Schmitz op HVV Nederland gegijzeld door de Islam

 

Nederlandse volk moet Wilders weerhouden  

Grootmoefti: volk moet Wilders stoppen  
Als het na de koranfilm van Geert Wilders komt tot bloedvergieten, is Wilders daarvoor verantwoordelijk, zegt de grootmoefti.

Verscheuren  
De grootmoefti van SyriŽ, een heel belangrijke man in de islamwereld, heeft dit gezegd in het Europees Parlement. "Mocht Wilders besluiten in de film de Koran te verbranden of verscheuren, betekent dat simpelweg dat hij aanzet tot oorlogen en bloedvergieten. Dan is hij daarvoor verantwoordelijk", aldus grootmoefti Ahmad Badr al-Din al-Hassoun.

Weerhouden  
"Het is de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk om hem ervan te weerhouden", voegde de grootmoefti er aan toe. De grootmoefti is een invloedrijk religieus rechtsgeleerde in de islamitische wereld. Hij kan fatwa's (religieuze decreten) uitvaardigen.  

RTL4 , 15 januari 2008

Angst voor rellen zoals bij Deense cartoons  

Overheid vreest gevolgen film Wilders  
De overheid bereidt zich met een reeks noodscenario's voor op moslimgeweld na de film van Geert Wilders  

Rellen  
Wilders zal de film waarschijnlijk volgende week lanceren. Hij is een fel tegenstander van de Koran, en zal mogelijk voor moslims beledigend met het heilige boek omgaan. Het kabinet is bang dat de film zal leiden tot rellen, vlagverbrandingen en handelsboycots. Alle gemeenten zijn eind vorig jaar al per brief ingelicht over de kwestie, en de politie bereidt zich voor op ongeregeldheden.  

Evacuatie  
Bijna het hele kabinet is deze week in het diepste geheim bijeengekomen in het Catshuis om over de mogelijke reacties op de film, en maatregelen om geweld en spanningen te voorkomen. Er zijn zelfs al maatregelen genomen om de snelle evacuatie van Nederlanders uit moslimlanden mogelijk te maken, meldt RTL-correspondent Conny Mus vanuit het Midden-Oosten.  

Cartoons  
In 2005 zorgden Deense cartoons waarin de islam werd beledigd tot grote rellen in moslimlanden. Deense ambassades werden in brand gestoken. Het kabinet zou ook bezig zijn met de voorbereiding van evacuaties van Nederlanders uit islamitische landen.

RTL4 , 16 januari 2008

 Dagblad Trouw laat zich voor het karretje spannen van Nederlanderhaat *

 

Oproep prominenten tot tolerantie  

De omslag van ochtendkrant Trouw is vandaag een oproep om in 2008 prettiger met elkaar samen te leven. De oproep is geplaatst door prominente Nederlanders.

Spiraal
Onder de titel 'Benoemen en Bouwen' roepen de ondertekenaars van de advertentie onder wie NOC-NSF-voorzitter Erica Terpstra, voormalig CDA-lijsttrekker en thans voorzitter van 'Bouwend Nederland' Elco Brinkman en voetbaltrainer Foppe de Haan, op om de 'neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid' in Nederland te doorbreken. 

Verwildering
De oproep is ontstaan nadat CDA-prominent en voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra enkele weken geleden in dezelfde krant opriep om de 'verwildering' van de samenleving tegen te gaan.

Intolerantie
"Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant", zo stellen de opstellers van de oproep. "In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan". .... "Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu."

Wilders
PVV-fractieleider Geert Wilders moet niets hebben van de oproep die prominenten via dagblad Trouw hebben gedaan voor tolerantie en respect. Volgens hem zijn de ondertekenaars 'onnozele en naÔeve dwazen'. Wilders noemt ze ook 'dhimmi's', waarmee hij niet-moslims bedoelt die zich uit vrees onderdanig gedragen ten opzichte van moslims

 

Bron: RTL Nieuws, 2 januari 2008

Prominente dhimmi's: Coen Abbenhuis, Marleen Barth, Pieter Jan Biesheuvel, Leendert Bikker, Piet Boekhoud, Hans de Boer, Geri Bonhof, Dťsanne van Brederode, Bernard Bot, Dťsanne van Brederode, Elco Brinkman, Ina Brouwer, Dick Corporaal, Geert Dales, Sybilla Dekker, Arthur Docters van Leeuwen, Aalt Dijkhuizen, Hans Dijkstal, Arjan Erkel, Ton van Eijk, Bernard Fransen, Sjors Frohlich, Jacobine Geel, Yvonne van Gennip, Rene Grotenhuis, Rene Gude, Foppe de Haan, Fred van Haasteren, Jacques van Ham, Jaap Jongejan, Herman Kaizer, Ella Kalsbeek, Arjo Klamer, Henk van der Kolk, Arie Kraaijeveld, Jan Douwe Kroeske, Willem van Leeuwen, Sywert van Lienden, Geert Mak, Harry Mens, Frits van Oostrom, Renť Paes, Bas Plaisier, Kick van der Pol, Henk Pijlman, Louk de la Rive Box, Annemiek Schrijver, Rene Smit, Abraham Soetendorp, Jeroen Straathof, Harry Starren, Frans van Steenis, Doekle Terpstra, Erica Terpstra, Kars Veling, Joris Voorhoeve, Gijs de Vries, Lodewijk de Waal, Anton Westerlaken.

 

 

 *Aldus HetVrijeVolk van heden; met Nederlanderhaat wordt bedoeld de 'weg met ons'-mentaliteit. Voor inlichtingen over de betoging tegen de islamisering onder de leus 'Genoeg is genoeg' kijk op SIOE-Nederland

Men leze voor een goed commentaar 'De teerling is geworpen' van Erik van Goor. Dat Harry Mens zich schielijk bij de politiek-correcten voegt, mag niemand verwonderen: Dat deed hij al eerder toen het menens werd bij Janmaat, nadien bij Fortuyn; en nu dan bij Verdonk.

 

 

 

 

Terug naar hoofdbladzijde van Heemland

of naar

Heemland Tijdingen

Heemland, Duur woonland

Heemland, Sociale kaalslag

Heemland Berichten

 aanvang der berichten

 

 

mail:  heemland@heemland.nl