HEEMLAND 29 (lente 2004)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 29, 
uitgegeven juni 2004. 

                                                                          

HEEMLAND 29 (lente 2004):

 

Ten geleide -- door de Redactie

Samen op weg of de weg kwijt --door drs Alfred Vierling 

Gedachten over inburgering --door Eduard den Hollander

De Vlaamse gedachte en de (toekomstige) macht --door Wim van Nieuwenhoven

Barbarij of beschaving --door Wouter Boerma

Als het net even anders was gegaan --door Dries Veldman

Is het EU-lidmaatschap wel goed voor Turkije ? --door Wouter Boerma

 


HEEMLAND 29 (lente 2004)

 

ten geleide

 

Geachte lezer,  

Het tijdschrift Heemland biedt een partij-onafhankelijk forum aan allen die zich het lot van Europa en zijn beschaving aantrekken en Nederland met haar eigen aard niet verloren willen laten gaan binnen de subcontinentale Europese ruimte. Onze redactie stelt opbouwende bijdragen van lezers die min of meer stroken met onze doelstellingen, zeer op prijs. Op internet kunt U korte reacties kwijt bij heemland@heemland.nl. Onze webstek www.heemland.nl wordt druk bezocht. Voor ons is internet een uitstekend medium om bericht­geving actueel te houden en rechtstreeks commentaar te leveren. Hiervoor leze men op onze webstek, onder meer de “Berichten”. We  raden U echt aan deze stek te bezoeken, daar we de berichten niet in het tijdschrift zelf opnemen. Vanaf begin 2002 voert de redactie dus een tweesporenbeleid: enerzijds dit tijdschrift, anderzijds de webstek.

In zijn - oorspronkelijk als paasboodschap bedoelde - artikel “Samen op weg of de weg kwijt” roept Alfred Vierling, mede naar aanleiding van een felle aanval van Thijs Wöltgens op wat deze noemt ‘verlichtingsfundamentalisten’ zoals Paul Cliteur, op tot een open, maar wel verplichte zoektocht naar een interculturele, interreligieuze duurzame vrede. Redactioneel is naar vorm en inhoud niets aan dit artikel gewijzigd. We hopen op reacties van ons lezerspubliek mede vanwege het erop volgende artikel van Eduard den Hollander. In “Gedachten over inburgering” bespreekt Den Hollander de dwaasheid en geldsmijterij die gemoeid zijn met de inburgeringscursussen, en hekelt de marxistische uitgangsvisie van sociaal-culturele maakbaarheid die aan de gebruikelijke integratiepogingen ten grondslag ligt, waartegenover hij de sociobiologische visie plaatst.

Dwars tegen het huidige gangbare denken in Vlaanderen over de vorming van een kleine Vlaamse staat binnen Europa stelt 
Wim van Nieuwenhoven in “
De Vlaamse Beweging en de (toekomstige) macht” dit volop ter discussie, herinnerend aan vroegere strijders binnen de Vlaamse beweging die doordenkend tot een gans andere strategie in heelnederlands verband kwamen: de visie dat België, met name de Waalse gewesten, weer gewoon de Zuidelijke Nederlanden moeten gaan vormen wat ze van oudsher waren en dat gestreefd wordt naar hereniging met Noord Nederland. De expansionistische druk van Frankrijk vereist zo’n staatsvergroting, willen de Nederlanden binnen Europa enigszins zichzelf kunnen blijven.

Hoe moeilijk het is om van een subcontinent als Europa, waar hordes vreemdelingen zijn neergestreken, weer een coherente samenleving inclusief levendig burgerschap te maken, is het onderwerp van “Barbarij en beschaving” van Wouter Boerma. Indachtig de geschiedenis, onder meer van het Romeinse imperium, bepleit hij een exclusief burgerschap tot behoud van de Europese beschaving. In “Als het net even anders was gegaan” staat Dries Veldman stil bij de herdenking van D-day, 
de dag van de inval in Normandië van de gealliëerde legers, leidend tot de snellere capitulatie van nazi-Duitsland. Waarschijnlijk heeft het Duitsland ondanks alle onnodige burger­slachtoffers van de laatste oorlogsjaren wel behoed voor een duits ‘Hiroshima’.

Omdat redactioneel belichte onderwerpen uit de maatschappelijke actualiteit nauwelijks erkenning vinden voor zover ons is gebleken, - soms was er onverbloemde hoon -, zult U vooralsnog, voor de tweede keer geen beschouwingen en dergelijke van ons aantreffen. Indien het ons noodzakelijk lijkt, geven we op de webstek bevind van zaken. In dit nummer zijn ter verluchtiging wel twee dichtliederen van Aart Langaard opgenomen. Vanwege de discussies omtrent het toelaten tot de EU van Turkije plaatsten we in de rubriek “Ingezonden” een betoog van Wouter Boerma, dat bijzonder is door het te bezien vanuit het land zelf.

De redactie wenst U veel leesplezier toe en aanscherping van uw gedachten. 

 

De redactie, juni 2004  

 


 

terug naar Heemland Archief, Heemland 2003, nr 26-28 

terug naar Heemland 28, Ten geleide

 

naar hoofdbladzijde Heemland

naar Heemland 29, Samen op weg of de weg kwijt, een paasboodschap

 

 


e-mail: heemland@heemland.nl