HEEMLAND 27 (zomer 2003)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 27, 
uitgegeven augustus 2003. 

                                                                          

HEEMLAND 27 (zomer 2003):

 

Ten geleide

Recht op identiteit in het nauw door de multicultuur -- Adriaan Emmen

De uitholling van de nationale integriteit -- Mart Giesen

Volledige bezetting -- de Redactie

Beschouwingen: profiteren van het populisme -- Lode van Boonen

Solidariteit op de tocht -- de Redactie

Boekbesprekingen:

De kloof -- Eduard den Hollander

Van ziedend bintje tot asociale Asperge(r) -- Ruud Diesveld

Partijpolitiek: het fortuynisme van de LPF -- Lode van Boonen


HEEMLAND 27 (zomer 2003)

 

 

ten geleide

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland biedt een partij-onafhankelijk forum aan allen die zich het lot van Europa en zijn veelvormige inheemse beschaving aantrekken en Nederland met haar eigen aard niet verloren willen laten gaan binnen de subcontinentale Europese ruimte. Met nadruk wijst onze redactie erop dat zij bijdragen van lezers aan het tijdschrift, te plaatsen in de rubriek “Ingezonden”, zeer op prijs stelt.

Op internet kunt U in onze mailbox heemland@heemland.nl korte reacties kwijt. Onze webstek www.heemland.nl wordt druk bezocht. Voor ons is internet een uitstekend medium om berichtgeving actueel te houden en rechtstreeks commentaar te leveren op gebeurtenissen. Hiervoor leze men op onze webstek de “Berichten”. We raden U echt aan deze stek te bezoeken omdat we deze berichten niet in het tijdschrift zelf opnemen. Vanaf vorig jaar voert de redactie dus een tweesporen­beleid: enerzijds dit tijdschrift, anderzijds de webstek.

Dit nummer bevat deze maal enige beschouwelijke stukken over kernvraagstukken van de samen­leving. Men mag zich afvragen of de nationale staat die gedurende enige eeuwen het ordenings­model voor samenlevingen was, als zodanig nog wel zin heeft, wat hij voor z’n burgers in identiteit en vertrouwen betekent, wat zijn waarde en nut is, en of deze staat zelf nog wel houdbaar is, zeker als die in omvang, belang en sterkte klein is. Dit is bepaald de vraag in het geval van Nederland, een kwetsbaar, rampgevoelig, nietig land dat arm is aan ruimte en grondstoffen, afgezien van snel oprakend aardgas.

Adriaan Emmen stelt het gevaar van fysieke en identitaire verdringing door de toevloed van andere volksgroepen meteen centraal in zijn artikel “Recht op identiteit in het nauw door de multicultuur”. Hij herinnert even aan de rol van de staat als beschermende instantie, maar ziet dat door de massa van immigranten het oorspronkelijke volk bekneld raakt terwijl het staatsgezag er achteloos tegenover staat. Deze draad wordt in “De uitholling van de nationale integriteit” verder opgepakt en uitgewerkt. Ingegaan wordt op de verruiming van het begrip nationaliteit door de sterke oprekking van de gronden voor nationa­liteits­toekenning in de afgelopen decennia. Aan die verruiming ontbreekt elke morele rechtvaardiging, ze is tijdgebonden en heeft een politiek opportunistische basis. Het is dan ook verkeerd om personen en groeperingen die het hiermee niet eens waren, of zijn, buiten te sluiten als extremisten. Het enige ‘verwijt’ dat hun te maken valt, is dat zij hun tijd ver vooruit waren in het onderkennen van de rampzalige gevolgen die massa-immigratie en snelle naturalisatie aankleven, van de ondermijning van de collectieve nederlandse identiteit, van het natiebesef. De natie verwerd van lotsgemeenschap tot een soort nutsgemeenschap waarin velen, ook uit de hogere sociale klassen nog slechts oog hadden voor zelfzuchtig gewin en het nationale gemeenschapsbelang er niet meer toe deed.

In “Solidariteit op de tocht” wordt de toestand van de solidariteit, ook een wezenlijke functie van de nationale staat, voor Nederland nader bekeken en wordt met name ingegaan op de omgang hiermee vanuit de diverse politieke richtingen in verleden en heden. De slotsom is dat voor de ouderwetse solidariteit nauwelijks nog draagvlak is, bedorven als deze is door massale immigraties, omvangrijk wangebruik, financiële onhoudbaarheid, sociale eenzijdigheid en overmatige allochtone toedeling. Slecht is dat terwijl de onderklasse gespaard blijft, de afbraak van de sociale zekerheid vooral de pechvogels bij de midden­laag treft en aan de middengroepen nog meer solidariteit naar omlaag opgelegd wordt.

Met Leefbaar Nederland en Fortuyn deed het populisme in zijn intrede in de politiek, misschien niet eens zozeer naar inhoud maar vooral naar stijl. De PvdA, wijzer geworden na Melkert, tracht zich populistisch te profileren, gebruikmakend van de bijval die populistisch optreden gekregen heeft onder het volk, doch zonder dat ze de opvattingen van voormalige LPF-stemmers deelt. Een verslag van deze strategie bij de PvdA en van de braafheid van de LPF volgt in de “Beschouwingen”.

In “Volledige bezetting” wordt ingegaan op het merkwaardige verweer van de Club van Tien Miljoen tegenover zogenaamd ‘racisme’ aan de hand van de gelijknamige brochure, waarbij de club, die overigens met het aandragen van feitenmateriaal goed werk verricht, in het licht van dit verweer uit de bocht vliegt. Met twee boekbesprekingen onder de hoofdjes “De kloof” en “Het relaas van de wondere wereld rond Volkert van der Graaf” van de hand van Eduard den Hollander respectievelijk Ruud Diesveld  en met de “Partijpolitiek” van Lode van Boonen over het huidige fortuynisme van de LPF besluiten we dit nummer.

De redactie

augustus 2003


terug naar Heemland 24,  Beschouwingen: 's Lands toestand na de beroering

terug naar Heemland 26, Europa en Nederland, bedreigd van binnenuit en van buitenaf

naar Heemland 28, Boekbespreking: De uitdaging van het populisme,
Kan het socialsme de verarmende middenklasse gebruiken ?

 

 

terug naar hoofdbladzijde heemland

 

 

naar Heemland 27, Recht op identiteit in het nauw door de multicultuur


e-mail: heemland@heemland.nl