HEEMLAND 30 (zomer 2005)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 30, 
uitgegeven juli 2005. 

                                                                          

HEEMLAND 30 (zomer 2005):

 

Ten geleide -- door de Redactie

Discrimineren is een mensenrecht --door prof. Matthias Storme 

Turkije is niet Europees --door Marcel Bas

 

Een islamitische visie op Europa --vraaggesprek met Mohammed Saboui 

 

Hoe het communisme pleegt om te gaan met de islam --door drs Alfred Vierling 

Een vals gevoel van veiligheid --door Jurrien Boiten

Beschouwingen; Eurocratische kongsies afgeremd --door de Redactie

Taalpolitiek --van Stichting Taalverdediging

 

HEEMLAND 30 (zomer 2005)

 

ten geleide

 

Geachte lezer,  

Het tijdschrift Heemland biedt een partij-onafhankelijk forum aan allen die zich het lot van Europa en zijn beschaving aantrekken en Nederland met haar eigen aard niet verloren willen laten gaan binnen de subcontinentale Europese ruimte. Onze redactie stelt opbouwende bijdragen van lezers die min of meer stroken met onze doelstellingen, zeer op prijs. Op internet kunt U korte reacties kwijt in de mailbox heemland@heemland.nl. Onze webstek www.heemland.nl wordt nog altijd druk bezocht. Voor ons is internet een uitstekend medium om bericht­geving actueel te houden en rechtstreeks commentaar te leveren. We  raden U echt aan deze webstek te bezoeken, mede omdat we berichten niet in het tijdschrift opnemen.

 

Zoals uzelf heeft kunnen vaststellen, verschijnt dit tijdschrift tegenwoordig zelden. Dit heeft alles te maken met de zeer geringe steun (anders dan de financiële bijdragen waarvoor onze dank) die wij van onze lezers mochten ontvangen. Het geldt zowel voor het aanleveren van geschikte artikelen door de lezers zelf, als voor de belangstelling van de lezers voor de met veel zorg en toewijding gepubliceerde stukken in eerdere nummers. Er wordt geen gehoor voor gevonden. Van een werkelijk begrip van het hedendaagse maatschappelijke gebeuren in Nederland en Europa is bij veel bewogen mensen weinig sprake.De ontmoediging hierover bij de redactie leidde ertoe dat zij haar bevindingen voornamelijk middels de webstek heeft gepubliceerd. Dit zo zijnde zal dit jaar van U geen contributie gevraagd worden en blijft voortzetting van het tijdschrift zorgelijk.

 

Gebeurtenissen vragen niet enkel om een reactieve opstelling, zonder brede maatschappijvisie. Sommige politiek spraakmakende lieden bemoeien zich overwegend met cultureel omstreden zaken en vinden al het andere, waaronder financieel-economische, maar bijzaak. De onderlinge samenhang van de spelende zaken - materieel, cultureel, ideëel – wordt niet onderkend of zelfs miskend. Het gevolg is de overbekende ‘rechtse’ voorkeur voor verhalen over criminaliteit, veiligheid en religieuze misstanden zonder oog voor de rest. De aandacht wordt vrijwel alleen gericht op islam en allochtonen, deze onderwerpen bepalen het publieke debat en de agenda, en integratie is het altaar van de alomvattende eredienst waarop van het volk eindeloos offers gevraagd worden. Benevens is gewoon 'blank' Nederland nog steeds van geen waarde voor de heersende neoliberale elite, maar wel richt ze haar blik maar al te graag op het autochtone volk om het te belasten en te laten inschikken. De redactie vindt die eenzijdige benaderingen van de toestand van land en volk fnuikend voor een goed algemeen politiek bewustzijn.

 

De bespreking van hedendaagse verschijnselen is voor de redactie niet een doel op zichzelf geweest. Doel is het sociaal-historische begrip te verstevigen en van hieruit een duurzame politieke filosofie en visie ten aanzien van de actualiteit en politieke praktijk op te wekken en verder te laten ontwikkelen.

 

In dit nummer schenken we vooral aandacht aan de belangrijke rechtsfilosofische beschouwingen van Matthias Storme die in België de discussie over het al dan niet geoorloofd zijn van antidiscriminatie-wetgeving en de grondwettelijkheid van mensenrechten toch weer vlot weet te trekken: “Discrimineren is een mensenrecht”. De scheiding tussen publiek en privaat domein en tussen recht en moraal dreigt door de staat gesloopt te worden. Hij waarschuwt voor een totalitaire overheid die - zelf gedienstig aan een almachtig marktwezen - de geest van de burgers, hun moraal, eigenlijk al hun gedrag gaat bepalen, masseren en controleren.    

Van de overige artikelen zullen U zeker wel enige weten te boeien zoals daar zijn: “Turkije is niet Europees” van Marcel Bas, “Een islamitische visie op Europa” een vraaggesprek met M. Sabaoui, Hoe het communisme pleegt om te gaan met de Islam” door Alfred Vierling, “Taalpolitiek, Nederlandse taal niet verwaarlozen” berichten van Taalverdediging, “Een vals gevoel van veiligheid” van Jurrien Boiten ooit betrokken bij de voormalige CP en de LPF, en de “Beschouwingen, Eurokratische kongsies afgeremd” van redactiezijde..

 

De redactie wenst U veel leesplezier toe en aanscherpen van uw gedachten. 

 

De redactie, juli 2005  

 


 

terug naar Heemland Archief, Heemland 2003, nr 26-28 

terug naar Heemland 29, Ten geleide

 

naar thuisblad van Heemland

naar Heemland 30, Discrimineren is een mensenrecht

 


e-mail: heemland@heemland.nl