HEEMLAND 30 (zomer 2005)


Taalverdediging

 

 

EU-commissaris Bolkestein heeft ooit een nieuwe regeling van EU-patenttalen voorgesteld met alleen plaats voor Engels, Frans en Duits. Bolkestein riep daarmee zoveel on­genoegen op in Europa dat de Europese Commissie met een aangepast voorstel kwam. Hierin staat dat het in beginsel verplicht blijft de patenten in alle talen van de (toekomstige) leden van de Unie in te dienen maar dat elke lidstaat die verplichting voor de eigen taal op kan heffen.

 

Een telefoonronde langs de verschillende ambassades leerde ons dat die mogelijkheid door vrijwel geen enkele lidstaat zal worden benut. Alleen de Nederlandse regering heeft besloten dat wat haar betreft patenten niet meer in het Nederlands behoeven te worden vertaald. De hoogste beleidsmedewerker van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag, de heer Driece, vertelde ons dat het behoud van de eigen taal "chauvinistisch is en onnodig omdat Nederlanders voldoende kennis van het Engels hebben". Verder vond hij de houding van de landen die hun taal wel wilden handhaven, laakbaar. In ieder geval zou de Nederlandse staatssecretaris in novem­ber naar het Europese overleg over deze zaak gaan met de opdracht het Nederlands af te melden en te pleiten voor invoering van maar één Europese patenttaal: het Engels!

U begrijpt dat Taalverdediging het er niet bij laat zitten; om te beginnen hebben wij contact opgenomen met de Vlaamse parlementsleden in de hoop dat zij bereid zullen zijn onze taal te redden. Ook is er een petitie gericht aan de Minister van Economische Zaken waarvoor wij adhesie hebben gevraagd aan andere organi­saties.

 

Wij stellen ons teweer!


Zoals veel mensen in ons taalgebied vinden wij dat hard nodig. Als we met lede ogen blijven toezien hoe de bedreiging van het Nederlands door de verengel­sing/verameri­kanisering om zich heen grijpt, zullen we over een aantal jaren moeten vaststellen dat het onze eigen schuld is geweest. Het is zaak er nu tegenin te gaan en de onzin aan de kaak te stellen.

Daarvoor is de Stichting Taalverdediging op­gericht en we zijn ervan overtuigd dat er samen met u heel wat te bereiken is. Laten we beseffen dat we een volwaardige taal hebben die net zo min als ons grondgebied mag bezwijken onder de vloed uit het westen. Wij roepen iedereen die er ook zo over denkt op, zich als donateur of medewerker aan te sluiten, om te helpen doen wat mogelijk is tot herstel en behoud van de Nederlandse taal en cultuur.

 

 

PERSBERICHT
Datum: 2-2-05
Van: Stichting Taalverdediging
Postbus 71827
1000 EA Amsterdam

 

Gerechtelijke procedure tegen voertaal Engels bij kleuteronderwijs

 

De afgelopen dagen zijn in de couranten berichten verschenen over pogingen de positie van onze taal in de grondwet vast te leggen. Daarbij is onder meer gemeld dat in het openbaar basisonderwijs te Rotterdam aan enkele scholen gebruik wordt gemaakt van het Engels als voertaal. Naar aanleiding hiervan kunnen wij u mededelen dat de Stichting Taal­verdediging begin dit jaar de bestuursrechter in Rotterdam na maandenlange wettelijk nood­zakelijke voorbereidingsstappen via een beroepsschrift heeft verzocht aan deze onwettige vorm van onderwijs een einde te maken. Tevens is gevraagd uitspraak te doen ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar in augustus.

De Stichting Taalverdediging wil hiermee bewerkstelligen dat:

 

1.       de kinderen op de desbetreffende Rotter­damse basisscholen onmiddellijk weer in het Nederlands worden onderwezen

2.       pogingen het basisonderwijs in Nederland te verengelsen hiermee in de kiem worden gesmoord

3.       er van de praktijk op deze scholen geen precedentwerking zal uitgaan.

 

 

 (De tekst van het beroepsschrift is voor belangstellenden bij de Stichting Taalverdediging te verkrijgen)

 

 

Het vervolg

 

Op 12 januari heeft de Stichting Taalverdedi­ging bij de rechtbank in Rotterdam een beroepschrift ingediend tegen de weigering van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), om het onderwijs met Engels als voertaal op basisscholen te staken. Het heeft lang geduurd voor deze stap kon worden gezet, omdat er aan het indienen van zo'n beroepschrift uitgebreide briefwisseling vooraf moet gaan. Aan het sturen van brieven en het beantwoorden ervan zijn allerlei wettelijke termijnen verbonden. Nu is het dan zover: de rechtbank zal zich over deze zaak buigen en we hopen dat er ruim voor het nieuwe schooljaar in augustus uitspraak zal worden gedaan. Inmiddels is het gemeentebestuur van Rotterdam ook wakker geworden en heeft de bezwaarschriftencommissie opgedragen zich over onze bezwaren te buigen. Deze commissie zal naar verwachting in juli advies uitbrengen.

 

 

 

Bestuur:
T. Hoevers, Amsterdam
drs. M.C. Heitmeier, Amstelveen
A.Braamkolk, Eindhoven

Secretariaat:
Geert Grootestraat 65
5643 RC, Eindhoven.

 

Telefoon:

06-12574586 of
040-2137595.

Mail: taalverdediging@dit.is  

 

 

 

terug naar thuisblad Heemland

terug naar Heemland 30, Ten Geleide

terug naar Heemland 30, Beschouwingen en Heemland 30, Eurokratische kongsies afgeremd

 

einde heemland 30

mailbox:  heemland@heemland.nl

 

naar Heemland 31, Ten geleide