HEEMLAND 28 (kerst 2003)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 28, 
uitgegeven december 2003. 

                                                                          

HEEMLAND 28 (kerst 2003):

 

Ten geleide -- door de Redactie

De uitdaging van het populisme -- Mart Giesen, met het volgende naschrift:

Het middenveld en de nieuwe elite van managers -- Mart Giesen

Criminaliteit en etnisch conflict in de multiculturel samenleving -- Remco van Dijk

Globalisering en nationale identiteit -- Marc Bajema

Heeft de AEL bestaansrecht in Nederland ? -- mr.drs. J.J. van der Gulik

Abou Jahjah is niet gek -- Jaak Peeters

De moraliteit van het overleven -- Marc Bajema

Tegen de Amerikaanse hegemonie -- Dries Veldman

 

 

 


HEEMLAND 28 (kerst 2003)

 

ten geleide

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland biedt een partij-onafhankelijk forum aan allen die zich het lot van Europa en zijn veelvormige inheemse beschaving aantrekken en Nederland met haar eigen aard niet verloren willen laten gaan binnen de subcontinentale Europese ruimte. Met nadruk wijst onze redactie erop dat zij bijdragen van lezers aan het tijdschrift, te plaatsen in de rubriek “Ingezonden”, zeer op prijs stelt.

Op internet kunt U in onze mailbox heemland@heemland.nl korte reacties kwijt. Onze webstek www.heemland.nl wordt druk bezocht. Voor ons is internet een uitstekend medium om berichtgeving actueel te houden en rechtstreeks commentaar te leveren op gebeurtenissen. Hiervoor leze men op onze webstek de “Berichten”. We raden U echt aan deze stek te bezoeken omdat we deze berichten niet in het tijdschrift zelf opnemen. Vanaf vorig jaar voert de redactie dus een tweesporen­beleid: enerzijds dit tijdschrift, anderzijds de webstek.  

Heemland is verontrust over het gebrek aan betrokkenheid van de politieke partijen ter rechterzijde met achterblijvende en verarmende huishoudens uit de lagere inkomensgroepen en middenklasse in ons land, aan wie de ‘vette’ paarse jaren voorbij zijn gegaan zonder echte voorspoed voor ze, maar die nu wel geconfronteerd worden met de extreem-rechtse bezuinigingsdrift van de regeringen Balkenende I en II. Zoals reeds door ons voorspeld is, worden door de overheid vooral bij deze groepen de bezuinigingen gehaald. Strengheid is ‘in’, eigen verantwoordelijkheid is het motto en de gewone burger mag het gelag van anderen betalen. Maar meer profijtelijke groepen in de hogere middenklasse, zoals mensen met een prima betaalde baan en een woning aangekocht vóór de akelige huizenprijs­explosie, en de welgestelde bovenlaag worden bij het afromen grotendeels gespaard. Ter linkerzijde wordt deze stompzinnige kortzichtigheid met graagte aanschouwd en wordt het door socialisten al vertaald in mogelijke winst voor hun politieke strijd. Verpakt in een soort links-populisme hopen Arie van der Zwan, Wouter Bos, Rob Oudkerk en anderen voor hun socialisme op een grote linkse beweging die hun multi­culturele heilssamenleving alsnog dichterbij mag brengen na de averechtse opschudding die Fortuyn voor hen teweegbracht. In “De uitdaging van het populisme“ bespreekt Mart Giesen de visie dienaangaande van Van der Zwan uit zijn gelijknamige boek. 

Remco van Dijk gaat in zijn stuk "Criminaliteit en etnisch conflict in de multiculturele samenleving" in op de verhoogde onveiligheid voor de ontvangende samenleving door de verplichte vestiging van vreemde kolonisten. De materialistische neoliberale ideologie die kolonisering en globalisering begeleidt, wordt kort gekenschetst door Marc Bajema in "Globalisering en nationale identiteit"; hij wijst hierbij op het in het gedrang komen van nationale en regionale autochtone verworteling. In "De moraliteit van het overleven" waarschuwt hij ervoor dat een autochtone cultuur die overspoeld wordt door grote hoeveelheden mensen van andere culturen hiertegen drastische maatregelen moet nemen om te overleven. Hij licht dit toe met als voorbeeld de omstreden opstelling van Israël tegen de Palestijnen en om ook dichter bij huis te blijven, het voorbeeld van Rotterdam, waar feitelijk tientallen jaren te laat nu pas stappen ondernomen worden om het gevaar in te dammen. Terecht merkt hij op dat ons de gehele menselijke geschiedenis leert dat beschavingen aan massale kolonisaties en ingrijpende demografische veranderingen bezwijken.

Van J. van der Gulik ontvingen we een belangwekkend juridisch vertoog dat wij U voor het gedeelte, getiteld “Heeft de AEL bestaansrecht in Nederland ?”, menen niet te mogen onthouden ondanks het juridisch-specialistische karakter ervan. Het stuk handelt over de islamitische achtergrond van het gebezigde begrippenapparaat en de beweegredenen van de Arabisch-Europese Liga, die zich opstelt als stoottroep voor het verwerven en uitbreiden van macht, aanzien en rechten voor de identitaire gemeen­schap van kolonisten uit de Islamwereld in de ontvangende Europese samenlevingen. Snel groeit bij heel wat Nederlanders en Vlamingen hun bezorgdheid over de toekomst van henzelf, hun kinderen en in het algemeen gesproken hun cultuur en welvaart in Europa, zo ook bij Jaak Peeters die een broze toekomst voor Vlaanderen ziet opdoemen bij zo’n voortgang van het cultureel-politieke kolonisatieproces, waarin types als Abu Jahjah handig gebruik, zoniet misbruik weten te maken van de westers gedefinieerde mensenrechten en democratie. In “Abou Jahjah is niet gek” verwoordt Peeters zijn boosheid en vrees. In dit verband sluiten beide artikelen, dat van Van der Gulik en Peeters, mooi op elkaar aan, omdat de eerste deze begrippen in hun juiste context zet: de islamitische achtergrond is niet te veronachtzamen en met name hierover bestaat gelukkig reeds Europese juridisprudentie. Deze in het Westen hooggeprezen waarde-begrippen worden daarmee van hun al te grote indringendheid ontdaan in het geval van de AEL.

Aan het slot van dit Heemlandnummer brengt Dries Veldman verslag uit van het jaarlijkse colloquium van de Delta-Stichting dat deze keer als onderwerp had “Tegen de Amerikaanse hegemonie”.

 

De redactie

december 2003


 

terug naar Heemland Archief, Heemland 2003, nr 26-28 

terug naar Heemland 26, Europa en Nederland, bedreigd van binnenuit en van buitenaf

 

naar hoofdbladzijde Heemland

 

naar Heemland 28, Boekbespreking: De uitdaging van het populisme,
Kan het socialisme de verarmende middenklasse gebruiken ?

 


e-mail: heemland@heemland.nl