HEEMLAND 26

 

INGEZONDEN

 

Waarde redactie,

Onderstaande brief  (op enkele kleine wijzingen na) werd recentelijk verstuurd  naar enkele vlaamse tijdschriften, kranten  en naar het nederlandse vrijzinnige(!) kwartaalblad 'De Vrije Gedachte'. Telkenmale werd publicatie ervan geweigerd. Daarom doe ik nu een poging om deze brief vooralsnog via de website 'heemland' onder de aandacht van het publiek te krijgen. 

Vriendelijke groet,

Gilbert De Bruycker 

 

Is de Islam zelf schuldig ? 

vertaald naar "Il faut critiquer l'islam"

In  Le Nouvel Observateur verscheen op 19 september een bijdrage van de vervolgde Bengaalse schrijfster Taslima Nasreen onder de titel: "Il faut critiquer l'islam" waarin ze moedig stelt dat er "geen enkel verschil is tussen de islam en het islamfundamentalisme". Ik deel deze opvatting en begrijp daardoor nog des te minder het plat op de buik gaan van vele linkse (vrijzinnige!) intelligentsia(?) voor de islam; een religie waarin het concept van geweldloosheid noch in de leer, noch in de praktijk voorkomt; voor een religie die in nog grotere mate dan het christendom een absolutistisch geloof is; voor een religie waarin een scherpe scheidslijn getrokken wordt tussen hen die wonen in de Dar al-Islam en de bewoners van de Dar al-har !

En wat kan beter het pleit beslechten of het alomweerklinkende verwijt uit de politiek correcte hoek als zou de islam zelf niet het probleem zijn, maar dat er een verschil dient gemaakt te worden tussen de islam en het islamfundamentalisme, al dan niet terecht is, dan een doorlichting van de figuur Mohammed zelf !

Mohammed slaagde er binnen zeer korte tijd in zijn juk aan velerlei volken en stammen op te leggen en bracht hen zover dat zij uit onweerstaanbaar fanatisme de Koran aanhingen.

Hij wist waar hij zich goedaardig en tolerant moest tonen en waar streng en onverbiddelijk; wist zich op de sluwste wijze te imponeren als profeet en gaf zich uit als rechtstreeks door Allah en zijn engel Gabriël geïnspireerd. In een handomdraai had hij op staande voet een openbaring om zich te rechtvaardigen, om een wet op te leggen, of een vonnis te vellen, of om de oorlog te prediken, want hij had grootse plannen. Zijn streven was godsdienstige èn politieke suprematie die zich moest uitstrekken over de gehele wereld.

Door list en wreedheid is deze eerzucht voor een groot stuk in vervulling gegaan, want ontelbare volkeren heffen nog altijd de kreet aan : Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Zijn vermetelheid was even ontembaar als zijn eerzucht - die haar inblies - onbegrensd. Wie zich als een profeet opwerpt en dan het eerst te kort komt in het naleven van wetten en voorschriften welke men zelf als geopenbaard heeft voorgedragen en om zijn eigen overtredingen te dekken, zich beroept op behendig gesmede openbaringen en dan nog zijn gezag weet staande te houden moet ongeëvenaard sluw en moedig zijn.

Mohammed was één en al hartstocht, en wist die te kneden naar gelang de omstandigheden; vaak toonde hij zich in het gewone dagelijkse leven edelmoedig en wist met grote voorkomendheid te vergeven aan wie zich onderwierp, maar gedreven door wraakzucht liet hij onmeedogend en onverbiddelijk zijn vijanden verminken, steden en dorpen in vlammen opgaan. Wie zijn plannen diende kon rekenen op de zegeningen van de profeet, de buit na de slachting en de beloften op een paradijs vol aardse genietingen. De belofte dat, zelfs na een leven vol misdaden en uitspattingen, het deelnemen of sneuvelen in de Heilige Oorlog allen reeds voldoende was, om aan de genietingen van dit paradijs onmiddellijk deelachtig te worden zorgde voor het fanatisme en doodsverachting die zo vaak over een strijd beslissen.Anders verging het hen die Mohammed weerstreefden. Die maakten kennis met het zwaard: de gruwel van de Heilige Oorlog, verdelging en vernietiging, bezegeld door de vlammen van een hels vuur, door Allah's toorn ontstoken en door de ongelovigen gevoed !

Wat er ook moge aangevoerd worden aangaande zijn zachtaardigheid en goede daden in het particuliere leven ,zozeer onder de invloed van bijbedoelingen bedreven, dit weegt niet op tegen de wreedheden en ongerechtigheden uit zijn publieke leven en kunnen er niet door vergoelijkt worden.

Zoals een verraderlijke aanval in vredestijd (aanvankelijk afgekeurd en later door een openbaring gerechtvaardigd), zijn plunderingen van karavanen gedurende een wapenstilstand, het bloedbad onder de Joden van Medina, het uitzenden van een verrader onder de belegerden om tweedracht te zaaien, zijn talloze wreedheden en verraderlijke handelingen jegens overwonnenen, gevangenen en vrouwen, het hoofd afhouwen van wie zich schuldig maakte aan het opstellen van verzen waarin de profeet gehekeld werd, enzovoorts. Op zeer behendige wijze trok hij partij van zijn goedaardigheid in de gewone dagelijkse omgang. Zijn toegeeflijkheid op het gebied der zedenleer, de verlokkelijke schilderingen van de zinnelijke genoegens van het paradijs waren het ondoordringbare masker waarachter hij zijn heerszucht en zijn streven om alle toen bekende landen, volken en staten aan het juk van de islam te onderwerpen, kon verbergen èn trachten waar te maken !

     

terug naar Heemland Hoofdbladzijde

naar Heemland 26, Het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel