HEEMLAND 26 (lente 2003)

 

 

BESCHOUWINGEN


Terugblik op de verkiezingen

De verschuivingen bij de stembusuitslagen van 22 januari jongstleden vergeleken met die van 15 mei vorig jaar wijzen bij ontleding van het beschikbare cijfermateriaal helemaal niet op een massale zwenking van de kiezers van rechts naar links zoals door de meeste media luidruchtig verondersteld is, waar dan Wouter Bos toe zou hebben bijgedragen door zijn uitstraling van zogenaamd  oprechte  openheid. Dit laatste was voor de oplettende bekijker van de televisierapportages al sterk de vraag; Bos ging wel in gesprek met kiezers maar zodra hij de wind van voren kreeg en merkte niet te overtuigen, liet hij het praten met de aangesprokene erbij zitten om zich schielijk tot een ander te wenden of zich te richten op zijn begeleiders.

Maar nu de cijfers. Van de stemmers op de PvdA had hiervoor 15 % helemaal niet gestemd: dit aantal van 400.000 stemmen is goed voor 7 zetels. Terwijl van de LPF-aanhang van 15 mei 2002 slechts 6 % met zijn stem naar de PvdA is overgestapt, zijnde 100.000 kiezers, is maar liefst ruim 24 % niet meer naar de stembus getogen. Dat zijn ook 400.000 burgers die het voor gezien hielden, ernstig teleurgesteld als ze waren over wat de politiek in het algemeen en meer in het bijzonder de LPF-club van Ed Maas voor hen nog kon betekenen.

De teleurgestelden in de LPF zijn niet massaal overgelopen naar links zoals door het commen­tariërende journalistendom verkondigd is ter verklaring van het zegerijke herstel van de PvdA. Die ontgoochelde mensen zijn gewoon weggebleven. Het linkse herstel kwam van de in buurthuizen, bij verenigingen en andere gelegenheden opgetrommelde kiezers, waarschijnlijk vooral van heel veel allochtonen die vorig jaar niet waren komen opdagen. De politieke ommekeer is dus geen gevolg van grote wijzigingen in politieke opvattingen onder het kiezersvolk maar door grote veranderingen in het soort mensen dat bij deze verkiezing zijn stem uitbracht. Veel meer allochtonen kwamen opdagen en veel meer autochtonen bleven juist weg bij deze verkiezing van 22 januari.

De LPF moest het voor de nog behaalde zetels grotendeels hebben van de 26 percent van zijn eerdere stemvolk die òf behoort tot groepen burgers aan de rechter kant van de VVD wat betreft amerikanisme, kapitalisme en beduchtheid omtrent hun belangen (ongestoorde bevoorrechting van hun vastgoedbeleggingen en activiteiten, bescherming van hun bezittingen tegen waardedalingen en criminaliteit), ­ deze burgers kunnen de vaste aanhang gaan vormen van de huidige LPF - , òf erop stemde om andere beweegredenen zoals nationalistische: ‘eigen volk eerst’ en de lijst toch nog één keer het voordeel van de twijfel gunde. Diezelfde twijfel bij volks­gezinde kiezers leidde bij de enige weken later gehouden provinciale statenverkiezingen tot een verdere daling in de kiezersgunst.

Onzes inziens heeft de LPF de afwending van de kiezers goeddeels aan zich zelf te wijten. Sociaal-economisch worden de ontwaakte kwade burgers, vaak voormalige stemmers op de LPF, immers door het kabinet Balkenende I en door het in de maak zijnde roodgroene kabinet Balkenende II volledig vergeten. Sociaal-cultureel doen het zwalkende gedrag van onder meer Nawijn en de krankzinnige voorzichtig­heid waarmee vijandige alloculturele uitingen tegemoet worden getreden, (van aanpakken is geen sprake !,) het ergste vrezen voor wat betreft de zeer noodzakelijke beleidsombuigingen. Herstel van vertrouwen in ‘de politiek’ zal er, indien overheid en regering zo doorgaan, niet komen.

 

Slechte ervaringen met een almachtig bedrijfsleven

Ruim een jaar geleden stelden wij reeds dat het met de economie en met de financiële toestand van veel huishoudens matig tot slecht gaat. Velen hebben aan deze tijd een gigantische kater overgehouden door enorme verliezen op de financiële markten en in hun in aandeelpakketten opgebouwde pensioenen en beleggingshypotheken. De financiële wereld treft hierin zeker ernstige blaam; zovele niet met de financiële varkenscyclus van het bedrijfsleven ingevoerde burgers is toch voorgesteld dat men wel een dief van zichzelf was om niet mee te gaan in de aangeheven ’wave’.

Banken en verzekeraars hebben zonder enige terughoudend hun ‘financiële producten’ met veel verve in wervende reclames aan de man gebracht tot diep in het jaar 2000 toe, het aanvangsjaar van het nieuwe millennium en tevens - in weerwil van de begeleidende jubel hierover en over de new economy van het internet waardoor oude financieel-economische waarheden niet meer zouden gelden - van de glijdende neergang.

Het bedrijfsleven heeft na jaren van grote voorspoed en buitensporige winsten laten zien in die glorietijden vaak ruimschoots de zaken doelbewust verkeerd te hebben voorgesteld, aandeelhouders beduveld te hebben, aan extreme zelfverrijking gedaan te hebben en ook anderszins zich te buiten gegaan te zijn, ingegeven door patsergedrag van het topmanagement ?, aan wanbeleid door volstrekt financieel onverantwoorde overnames, liefst van uitzonderlijk duurgeprijsde anglo-amerikaanse onder­nemingen en het neerleggen van enorme licentiebedragen van miljarden aan overheden voor etherfrequenties (UMTS), alles voorlopig te bekostigen door het opnemen van enorme kredieten. De afrekeningen zijn neergelegd bij de te schaden bedrijven zelf en bij de aandeelhouders. Het woord “aandeelhouderswaarde”, shareholdersvalue heeft nog nooit zo’n wrange smaak gekregen vooral als het van toenmalige bestuurders en commissarissen kwam. Nadien is er nog geen greintje van enige bekentenis van schuld of schaamte door een vertegenwoordiging van bedrijfsleven, banken of meeprofiterende overheid geweest

.

Hoe de politiek zich drukt

Ruim voor de vorige verkiezingen van 15 mei 2002 was dit alles al volop aan de orde van de dag, maar het speelde merkwaardigerwijs destijds geen ene rol in die verkiezingen. Het kabinet Balkenende I  kwam er met steun van de onwaarachtig optredende LPF dat handjeklap speelde met de gevestigde orde, en het maakte in zijn strategisch akkoord geen enkele melding van de breekbare toestand en van de instorting van het vertrouwen in de financiële markten en de economie als geheel.

Thans is nog geen begin van een poging tot herstel van sociaal-economisch vertrouwen op tafel gelegd. De overheid bij monde van de regering, en ook het bedrijfsleven, de werkgevers en vakbonden via haar vertegenwoordigers, munten uit in vermijding. Het laten blijken van besef van de geleden grote verliezen bij de particuliere huishoudens kan er bij hen ken­nelijk niet af, laat staan dat er begrip wordt getoond voor de moeilijke situatie waarin deze verzeild zijn geraakt of dat daar in het beleid en de lastenverdelingen rekening mee gehouden gaat worden.

Wel klagen overheid en bedrijfsleven om het hardst over hun eigen benarde financiële toestand door de economische teruggang, even hun kortgeleden verkregen rijkdom vergetend, en praten ze over bezuinigingen, lastenverzwaringen en loonmatigingen, op te hoesten door en te halen bij veelal die­zelfde particuliere huishoudens. Ze hebben het zelfs helemaal niet over de door de burgers geleden schade. Wat hen bezig houdt is hoe de overheid aan haar miljarden moet komen en de winst­gevendheid van de bedrijven opgekrikt kan worden, de gewone burgers zijn bij hen niet in beeld.

De gevestigde politieke partijen, CDA, PvdA en de andere die een nieuw kabinet willen gaan vormen, maken zich er alleen zorgen over of ze het geld voor de staat wel bijeen kunnen schrapen om gedurende de komende regeringsperiode uit te komen op een zo gering mogelijk financieringstekort. 
Hiervoor moet, wil men op het einde van de rit op een sluitende begroting uitkomen zoals het CDA wil, de komende vier jaar voor 14,5 miljard euro bespaard worden door bezuinigingen en lastenverzwaringen, weg te halen bij burgers en bedrijven. Wordt tegen die tijd evenwel een begrotingstekort van 0,5 % aanvaardbaar geacht zoals de PvdA vindt, dan is dit nog steeds 9,5 miljard euro. Hierbovenop wil de PvdA dan toch weer 6 miljard extra bezuinigen voor leuke dingen voor haar eigen achterban. Samen kwamen CDA en PvdA uit op het lieve bedrag van 20 miljard euro, alles te plukken van burgers en bedrijven ! Of denkt U dat de gevestigde politiek deze miljarden gaat halen bij de overheid zelf ?, politieke bestuurders die zulke ruime ambities hebben inzake zorg, veiligheid, onderwijs en … integratie ?! ‘De Club van Tien Miljoen’ schat de oplopende kosten als gevolg van de immigraties zo al op 10 miljard euro per jaar !, zeker is 5,7 miljard. (1) 

In plaats van het maken van pas op de plaats en na te gaan waar al die miljarden die in deze sectoren uitgegeven zijn, gebleven en verdwenen zijn (Algemene Rekenkamer), en de tering naar de nering te zetten, wordt op de oude voet doorgegaan door macro-economisch gewoon maar de geldkraan van de staat, gevoed door belastingopbrengsten en lasten­verzwaringen, open te laten staan. Op de webstek van Heemland hebben we onder het kopje “Gemiste kansen” veel geschikte, haalbare voorstellen gedaan om het geld daar te halen waar het opgepot is, en om de burgers naar draagkracht te behandelen en hun koopkracht te herstellen, en wel aselectief: dus niet slechts de rijken en de armen, niet slechts de woningbezittende huishoudens, niet slechts de allochtonen. En vooral geen versterking van het valse christen-socialisme middels inkomens­afhankelijke subsidies en belasting­kortingen. Dat is een soort sociaal-kapitalisme dat de ergste uitwassen van het grove kapitalisme voor de laagste inkomensgroepen verzacht maar voor de middenlagen geen betamelijke staatszorg en solidariteit kent.

Wie zegt ons overigens dat we in ons land verplicht zijn door te strompelen op de slechte weg van een politiek-economische inrichting van de samenleving naar anglo-amerikaans kapitalistisch model ? Zeggen Europese verdragen dat soms; moeten die dan niet snel herzien worden ? In het tijdschrift Heemland hebben we al meermaals gepleit voor een terugkeer in overheidsbeheer van al die onderdelen van de economie die het beste op nationaal en regionaal vlak bestuurd kunnen worden, die van algemeen nut en onmisbaar zijn en die hoe dan ook toch een sterk monopoloïde karakter in de 'markt' blijven houden. Zelfs bij het bank- en verzekeringswezen, de pensioenfondsen, de woningbouw en het woningenbeheer valt het te bezien of hier niet een veel krachtiger toezicht door gemeenschapsorganen in te stellen is.

 

Lode van Boonen e.a.

17 en 27 maart 2003  

 


 

terug naar Hoofdbladzijde Heemland

terug naar Heemland 26, Ten geleide

 

 

einde heemland 26

mailbox:  heemland@heemland.nl

 

 

naar Heemland 27, Ten geleide