HEEMLAND 25 (kerst 2002)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar  hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 25, uitgegeven in november 2002. 

                                                                          

HEEMLAND 25 (kerst 2002):

 

Ten geleide  

Wat is er mis aan multicuturalteit ?, volksbesef als kernwaarde --door Eduard den Hollander

Beschouwingen: nieuwe politiek --door de Redactie

De VN in Johannesburg: duurzame taboes --door drs Alfred Vierling

Koninklijk huis en linkse kerk --door Eduard den Hollander

De brul uit Anatolië --door Alfred Vierling

De doodstraf ter discussie --door Dries Veldman

Ingezonden: Doodstraf: een contradictio in terminis --door Alfred Vierling

Een economische blik op immigratie --door Alphons Mantel

Partijpolitieke warboel --door Lode van Boonen

 


HEEMLAND 25 (kerst 2002)

 

ten geleide

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland biedt een partij-onafhankelijk forum aan allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen binnen de subcontinentale Europese ruimte. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Met nadruk wijst onze redactie erop dat zij bijdragen van lezers aan het tijdschrift, te plaatsen in de rubriek "Ingezonden" zeer op prijs stelt.

Op internet kunt U in onze mailbox heemland@heemland.nl eveneens korte reacties kwijt. De webstek www.heemland.nl wordt tegenwoordig druk bezocht. Voor ons is internet een uitstekend, makkelijk medium om onze informatie hedendaags te houden en rechtstreeks ons commentaar op gebeurtenissen te geven. Over actuele zaken (kabinetsval, regeerakkoord, twijfels over de LPF) is op onze webstek bericht (zie "Berichten"). We raden U echt aan deze stek te bezoeken omdat wij zeker niet alle berichten in het tijdschrift zelf gaan opnemen. Vanaf dit jaar voert de redactie dus een tweesporenbeleid: enerzijds dit tijdschrift, anderzijds de webstek.

In dit nummer eerst een beschouwing van Den Hollander getiteld "Wat is er mis aan multiculturaliteit ?, volkbesef als kernwaarde", die een vreemdheid ervaart bij het volkomen oninvoelbare verhaal van een irakees. Hij voelt niets gemeenschappelijks met deze vreemde cultuur te hebben, een heel andere ervaring dan met een nederlander uit welke uithoek van het platteland dan ook. Hij loopt het rijtje van de waarden der moderniteit van Pim Fortuyn langs, en komt tot de slotsom dat het naast, boven of onder al deze afstandelijke begrippen toch het instinctmatige gemeenschapsgevoel is dat de mensen wezenlijk bindt als behorend tot één en dezelfde natie, tot één volk.

Het afgelopen jaar zijn we opgeschud door allerlei betogen dat er een ‘nieuwe politiek’ op komst is die wel ’s even de sufheid en zelfgenoegzaamheid van de bestaande politieke elites af zou blazen en het grote ongenoegen onder de kiezers op politiek wijze vorm zou gaan geven. In "Beschouwingen: nieuwe politiek" geeft onze redactie haar bevind van zaken. Buitenslands was er in augustus de conferentie in Johannesburg over miljeu en armoede. Vierling verzucht in "De VN in Johannesburg: duurzame taboes", dat deze intenationale bijeenkomsten allang ontaardt zijn in een uitwisseling van verwijten terwijl een aanpak van de belangrijkste oorzaken, zoals de bevolkingsdruk in grote delen van de wereld, achterwege blijft.

In october stierf prins Claus, de begrafenis, gepaard met een groot vertoon van Oranje-macht, leidde naast droefenis ook tot behoorlijke, weggestopte ergernis door de buitensporige aandacht voor sommige ultralinkse opvattingen van de gestorvene vooral wegens de wijze waarop dit verwoord werd door Huub Oosterhuis. Hoewel zelf koningsgezind en protestants-christelijk, geeft Eduard den Hollander zijn gevoelens lucht in een felle aanklacht tegen het multiculturele beleren door koninklijk huis en kerken in "Koninklijk huis en linkse kerk".

Europa vraagt steeds meer onze volle aandacht. Na de opzienbarende verkiezingen in Turkije was er de terechte vraag naar aanleiding van de verkiezingszege van de islamisten van Erdogan of Turkije wel tot Eurpa gerekend moet worden en of het hoe dan ook wel tot de Europese Unie toegelaten moet worden. Is het wel een Europees land met een Europese cultuur, volk en religieuze beleving ? En welke dreiging gaat er niet van dit land uit bij opname in de Europese gemeenschap ? Drs. Alfred Vierling bespreekt dit in , cultuur en volk  "De brul uit Anatolië". 

De Nieuwe Revue wist met haar beruchte journalistieke aanpak van spelen op de man met ‘stel dat er doodstraf is en als dit gebeurt, wat zou U dan willen ?’ aan demissionair minister Nawijn enige opmerkelijke uitspraken te ontfutselen over het zwaar omstreden gespreksonderwerp: de doodstraf. De Tweede Kamer kon niet nalaten er een enorme heibel over te beginnen. 
Voor Dries Veldman genoeg reden om een en ander eens overzichtelijk te brengen in zijn artikel "De doodstraf ter discussie". Prompt volgde een reactie van Alfred Vierling onder de titel "Doodstraf, een contradictio-in-terminis". Alphons Mantel  stelt in "Een economische blik op immigratie" stelt de hoge kosten en slechte resultaten van immigratie aan de kaak.

In "Partijpolitieke warboel" pent Lode van Boonen zijn scherpe kijk op het politieke landschap van vandaag neer; misschien dat U er wat aan hebt bij het uitbrengen van Uw stem. De redactie wenst U prettige dagen toe en een goed nieuwjaar.

 

De redactie, december 2002


 

terug naar hoofdblad heemland

terug naar Heemland 24,  Beschouwingen: 's Lands toestand na de beroering

 

naar Heemland 25, Wat is er mis aan multiculturaliteit ?

 


e-mail: heemland@heemland.nl