HEEMLAND 23 (lente 2002)

'Forum voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     


Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 23, uitgegeven in april 2002. De internet-versie van het volledige nummer 23 is binnenkort op internet te zien

                                                                          

HEEMLAND 23 (lente 2002):

 

Inhoud

Ten geleide

Kiezers kijkt uit: hard gelag, geen vereffening !--door De Redactie

Het aanpassingsvermogen van Nederlanders is zwaar beproefd--door A.R.Girbes sr

Demonisering--door Eduard den Hollander

De woede zit bij oud en jong, en overal--door Mart Giesen

Met of zonder Pim, we stevenen af op een multiculturele ramp--door Marcel Bas

Valt de multiculturele samenleving wel na te streven--door Marcel Bas

Malthusiaanse bevolkingsexplosie als oorzaak van inter(nationale) spanningen --door drs Alfred Vierling

                                                                                               
 

HEEMLAND 23 (lente 2002)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij met klem om uw schriftelijke inbreng aan het forum te willen leveren, wat de verscheidenheid aan onderwerpen en meningen in het tijdschrift slechts ten goede kan komen en de uitwisseling van gedachten bevordert. De rubriek "Ingezonden" bevat bijdragen van onze lezers. Eveneens middels internet kunt U uw korte reacties kwijt.via de mailbox heemland@heemland.nl. We gebruiken onze webstek www.heemland.nl  vaker, zodat enige artikelen in concept reeds aldaar zijn uitgebracht.

We staan aan de vooravond van Tweede Kamer-verkiezingen. Door de grote politieke beweeglijkheid die zich midden vorig jaar al begon af te tekenen, traden in de peilingen van december toen Fortuyn lijsttrekker leek te zullen worden voor Leefbaar Nederland grote verschuivingen op naar wat men ‘rechts’ noemt ten koste van gevestigde links-liberale partijen en de rechts-liberale VVD. Kijken we nader, dan is dit opkomende nieuwe ‘rechts’ wel cultureel-rechts te noemen, maar sociaal-economisch eerder ultraliberaal-kapitalistisch. In "Kiezers, kijkt uit !; hard gelag, geen vereffening" nemen we de financiëel-economische zijde van diverse verkiezingsprogramma’s in vogelvlucht door om U een indruk te geven hoe de lasten verdeeld gaan worden, wie erop vooruit mogen gaan en wie achteruit en wie opdraait voor de integratielasten van versnelde inburgering en spreiding van allochtone groepen. Dit laatste is thans het verkiezingsthema bij uitstek geworden doordat Nederland weer vol of druk gevonden mag worden. En het gelag wordt zoals vanouds verhaald op de gewone Nederlandse burger in de middenmoot. Over wrok en woede bij veel volksgroepen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst die lijdzaam de fysieke en sociale lasten van de immigratiepolitiek van de laatste dertig jaar moesten ondergaan, lasten die hoofdzakelijk op hen afgewenteld zijn: zij moesten zich aanpassen, vluchten en betalen, met hen werd nauwelijks rekening gehouden, zij moesten vooral zwijgen, daarover handelt "De woede zit bij jong en oud, en overal". Ook over deze onverteerbare sociaal-psychologische kant van het immigratieproces schrijft Girbes in "Het aanpassingsvermogen van Nederlanders is zwaar beproefd", waarin hij eveneens de aandacht vestigt op de dreigende bureaucratische dictatuur in Nederland en Europa. Den Hollander bespreeekt de – pas door Fortuyn  als zodanig publiek-erkende – beruchte "Demonisering" van Nederlanders met onwelgevallige meningen, die voordien sociaal uitgesloten werden.

Vierling wijst op de wereldoverbevolking in veel gebieden in de wereld als permanente bron van hoogoplopende conflicten in: "Malthusiaanse bevolkingsexplosie als oorzaak van inter(nationale) spanningen", refererend aan de Engelse filosoof Malthus die dit reeds in de 18de eeuw voorspelde. Marcel Bas waarschuwt eveneens voor het oplopende gevaar in Nederland, de sociale ramp die het gevolg kan zijn van de snelle opmars en aanwas van vijandige, antiseculiere, vaak islamitische allochtonen, die vanuit hun oriëntatie geen aanpassing aan de algemene heersende cultuur willen. In "Met of zonder Pim, we stevenen af op een sociale ramp", verwijt hij de gevestigde politiek de boodschapper van het slechte sociaal-politieke nieuws te verdoemen in plaats van de hand in eigen boezem te steken voor het zelf veroorzaakte gevaar. Hij stelt dan, dat het wellicht nog niet te laat is voor een zeer directieve assimilatie van grote delen der allochtonie zodat er weer een monoculturele samenleving kan ontstaan, en hij doet in "Valt een multiculturele samenleving na te streven?" daarom het voorstel van een ethisch-filosofisch offensief van strenge culturele assimilatie van allochtonen.

De vraag die Pim Fortuyn zich echter alreeds gesteld heeft, is of zo’n culturele integratie wel volstaat, en of niet ook ‘fysieke integratie’ door een offensief van een soort verplichte dooreenmenging van de diverse bevolkingsgroepen in woonwijken, op scholen, in werkplaatsen, in een sociaal-militaire dienstplichtperiode met kazernering noodzakelijk is. Het bereiken van zo’n fysieke integratie wordt ongetwijfeld neergelegd bij en zonodig opgelegd aan de gewone oorspronkelijke bevolking voorzover die hiervoor te gebruiken, in te zetten, aan te pakken is. Waar godsdienst en welstand nog enigermate vrijhavens bieden om gespaard te blijven van ongewenste integratie, zullen vooral onkerkelijke Nederlanders van minder gegoede afkomst weer de zwaarste etnisch-culturele en financiële lasten te verduren krijgen. Wie zich kon en kan vrijwaren, doet dit zoals de vluchters naar België aantonen.

De redactie van Heemland vreest dat oplegging van integratie en opheffing van reeds voltooide segregaties opnieuw verregaande repercussies zullen hebben op de in velerlei opzicht al geteisterde groepen Nederlanders, zowel op hen die nog onder de allochtonen verkeren als op hen die door lastenstijgingen, benadelingen, alloculturele overlast en vervreemding de zomp in zijn gevlucht naar de akelige, thans ook schrijnend duurgemaakte kneuterwoningen in de doodsaaie polderwijken. De redactie vindt zo’n politiek van immer herhaalde afwenteling van lasten en kosten op eigen ‘oude’ Nederlanders onaanvaardbaar. Maar er is geen politieke beweging van ‘rechts’, ‘links’ of van de fortunisten die dit erkent en die - wat die zaken betreft - ook voor hen zal gaan knokken. Het ontbreekt de elites aan sociaal-historisch inzicht en vooral aan wil om de volksverloochening van de afgelopen dertig jaar te overzien en erkennen. De riante posities van henzelf lopen immers risico indien het verantwoordelijke establishment en zijn profitariaat wordt aangepakt.

De redactie, april 2002


Terug naar hoofdblad heemland

Naar Heemland 22, Einde van Paars, een evaluatie

Naar Heemland 22, Ten geleide

Naar Heemland 23, Kiezers kijkt uit: hard gelag, geen vereffening !

 


e-mail: heemland@heemland.nl