HEEMLAND 23 (lente 2002)
Is Pim Fortuyn gevaarlijk ?, of

We stevenen af op een sociale ramp
Dit is een bijdrage van 11 februari 2002 aan een ‘prikbord’discussie op het Internet over een vraaggesprek van Pim Fortuyn 
op zaterdag 9 februari in De Volkskrant waarin hij ondermeer heeft gezegd dat hij een passage in het eerste artikel van de 
Nederlandse Grondwet wil schrappen. De initiator van de prikborddiscussie zwengelde de gedachtenuitwisseling als volgt aan:

 

"Het verbod op discriminatie moet uit de Grondwet worden geschrapt. Lijsttrekker Fortuyn van Leefbaar Nederland heeft hiervoor zaterdag in de Volkskrant gepleit. Fortuyn vindt dat mensen moeten kunnen zeggen wat ze willen. Volgens hem moet het aanzetten tot fysiek geweld wel strafbaar blijven., want "Dat kan een rechtstaat zich niet permitteren."." 
"Is die vent de weg kwijt of niet! Dit betekent toch een gevaar voor onze samenleving? Tussen discriminatie en vrijheid van meningsuiting zit naar mijn inzien een groot verschil."; aldus de initator van de internet-discussie.

Allereerst wil ik, schrijver dezes, zeggen dat ik het bijzonder jammer vind dat Pim Fortuyn zich heeft laten gaan door te zeggen dat hij wil tornen aan het eerste artikel van de Grondwet. Het ging natuurlijk te ver en het was een 'beetje dom'!

Niettemin zie ik Fortuyn als een godsgeschenk, al ben ik niet gelovig. Wat een geweldenaar; wat een verademing is het om een onderlegde persoon in beeld te zien die zowel het begrippenapparaat beheerst van de landspolitiek en 's lands polemiek, als korte metten maakt met de verstikkende toestand die geschapen is door achtereenvolgende neoliberale kabinetten.

De man zegt wat de meeste Nederlanders denken over de immigratie. Ik spreek veel mensen op een dag als vandaag en iedereen vindt dat hij moet blijven. Het is toch belachelijk dat in een overvol, overgeciviliseerd, strak geregeld en overgeorganiseerd land als Nederland er überhaupt sprake was van immigratie. Het is hier Australië of Canada niet, waar immigratie eerst kon plaatsvinden nadat de autochtone Aboriginals respectievelijk Indianen weggetreiterd c.q. weggevaagd zijn door vuurwapens en epidemieën. Om een dichte bevolking als de Nederlandse (met een eigenaardig, gevoelens opkroppend denkstelsel vol taboes en goed-en-foutverklaringen door een neoliberale elite) te confronteren met immigratie uit niet-westerse landen is een blijk van negatie van de geschiedenis en negatie van de werkelijkheid.

De voorstanders van immigratie geloofden in een conflictloze samenleving waar gastvrijheid en xenofilie geen grenzen kenden. De neoliberalen van D'66, PvdA, VVD en de christendemocraten van het CDA hebben de Nederlanders decennia lang in een morele gijzeling gehouden door niet te zeggen wat de Nederlanders vinden van immigratie of niet slagende assimilatie én door Nederlanders ter zake monddood te maken. De idee van repatriëring werd vrij snel na de eerste immigratiegolf van de jaren zestig nooit meer als redelijke oplossing van het immigratieprobleem gezien; er was immers geen probleem. Deze negatie heeft voortgeduurd tot op de dag van vandaag, nu er een enorme sociale onderlaag van niet-westerse immigranten der eerste, tweede en derde generatie is ontstaan. Nu reeds zijn we getuige van ernstige culturele en etnische conflicten. Er ontstond een opgekropte woede die nu eindelijk geuit mag worden.

In plaats van erkenning van de problemen op sociaal en etnisch gebied konden de Nederlanders van de regeringen vernemen dat we nu eigenlijk aan het streven waren naar een multiculturele samenleving. Dus in plaats van te erkennen dat er fouten zijn gemaakt in het toestaan van de immigratie trachtte men de zaak om te draaien en de 'multiculturele samenleving'als doel op zich voor te stellen. Hier kom ik op een van de twee hoofdpunten waar ik het in deze reactie over wil hebben: Wim de Groot, die deze discussie heeft aangezwengeld, zegt dat Fortuyns uitspraak gevaarlijk is voor de samenleving. Welnu, ik wil nu ook eens iets omdraaien; een multiculturele samenleving is geen samenleving. Een samenleving is een collectief van mensen die ten minste cultuur en ethiek met elkaar gemeen hebben. Dat onderscheidt een samenleving van elke willekeurige verzameling mensen. Bij een voortduren van immigratie of een verdere verwaarlozing van het proces van (mijns inziens wenselijke) actieve assimilatie van niet-westerse gemeenschappen hier te lande raakt de samenleving uiteen gespeeld; etnische en culturele spanningen gaan zich voordoen en in het geval van Nederland gaat zich een explosie voordoen die het gevolg is van de versmorende politiek-correcte taboesfeer. De oorspronkelijke ethisch-culturele en historische samenlevingsstructuren raken verstoord (zoals we in de grote steden en kleine dorpen zien waar een onevenredig groot aantal migranten te vinden is). Gelukkig is in Nederland de oorspronkelijke cultuur nu nog vrij intact en bevinden we ons nu in het overgangsstadium van het incasseren van de massa-immigratie naar hétzij een ontwortelde non-samenleving op multiculturele leest geschoeid, hétzij een gewenste monoculturele samenleving waar de meegebrachte culturen der zgn. etnische minderheden door actieve assimilatie, actieve emancipatie, aangemoedigde repatriëring en actieve verwestering (van overheidswege !) van de nieuwkomers zijn verdwenen.

Dat hebben de opeenvolgende regeringen verzuimd en iedereen was te bang om als onverdraagzaam of racistisch uitgemaakt te worden. Dit bezien kun je toch niet meer volhouden dat Pim Fortuyn de fout is? Pim Fortuyn is het resultaat van de waarneming van iedereen dat Nederland op weg is naar een sociale ramp. Pim Fortuyn is de 'sterke man' die mensen weer hoop geeft en die mogelijk het land uit het slop kan halen. Nu reeds heeft de VVD zijn verkiezingsprogramma aangepast aan de - nu dankzij Fortuyn openbaar geworden - afname van cultuur-masochistische verdraagzaamheid binnen Nederland. De tot nog toe heersende denk-elite van Nederland die de begrippen 'political correctness' en 'multiculturele samenleving' hebben gepropageerd heeft veel weg van de kerk van vroeger; zij oordelen wie 'goed' of 'fout' is, vervolgens worden de 'foute' mensen veroordeeld. En als mensen niet geloven in hun bijna ten uitvoer gebrachte dogma (de multiculturele samenleving), dan is het dogma niet verkeerd, maar de burger; de kudde zelf zit fout. En dat is nu eens niet het geval! Dat heeft Pim Fortuyn veel mensen nu laten zien.

Hiermee kom ik bij de kern van deze reactie; Is Pim Fortuyn een gevaar voor onze samenleving? Nee hoor. Maar is er gevaar? Ja. De oorzaak van gevaar is de immigratie; Fortuyn probeert te redden wat er te redden valt. Als de immigratie voortduurt en de culturele assimilatie van niet-westerse groepen niet met veel meer voortvarendheid wordt doorgezet, dan is er geen samenleving meer om te bewaren. Fortuyn is het resultaat van een verstoorde samenleving die door Fortuyn zelf wordt wakkergeschud en die tot herstel zou kunnen overgaan.

Nu kom ik op het punt van Fortuyns uitspraak over het grondwetartikel: herstel van de samenleving vindt plaats door het bespreekbaar maken van werkelijk álles wat de burger bezighoudt. De fanatieke naleving van sommige machtigen van dit grondwetsartikel heeft het gemaakt dat een zeer reëel aanwezig gevoelen in den volke ondergronds bleef en nu de samenleving op het punt staat ziek te zijn. Het is niet gezond gevoelens op te kroppen. Als de mening van 25% van het Nederlandse volk wordt genegeerd mogen we ons wel eens afvragen wat we willen: willen we een land met een nageleefd artikel 1 van de Grondwet waar je niet alles mag bespreken waardoor er een 'Gesellschaftsverelendung' gaat plaatsvinden met onoverzienbare gevolgen, of willen we een afschaffing op het verbod te discrimineren met een samenleving die zich herstelt doordat zij op een natuurlijke, menselijke manier kon reageren de massa-immigratie?

Ik ben natuurlijk wel een beetje teleurgesteld in Fortuyn; ik had wat meer tact verwacht. Ik heb eerbied voor het eerste grondwetsartikel. Maar ik vraag me werkelijk af wat het nut is van een restrictief grondwetsartikel wanneer er in de samenleving branden uitbreken.

Fortuyn wil zijn tegenstanders recht in de ogen kijken; als een imam hem uitmaakt voor sodemi levensstijl lager is dan die van een varken, dan vindt Fortuyn dat hij dat mag doen; Fortuyn zal de imam terugbetalen met gelijke munt. Het grondwetsartikel verbiedt zulke klare polemiek en laat de boel dooretteren. Dat was de achterliggende reden van Fortuyns ietwat domme uitspraak. Gevaarlijk? Welnee; de multicultuur is gevaarlijk. We moeten niet de harde heelmeester van de stinkende wond straffen maar hem helpen.eter wiens

Marcel Bas 

 

Dit artikel is eerder verschenen op internet onder de webstek Die Roepstem te bereiken onder de eigen webstek :naar Thuisbladzijde van Die roepstem of naar Conservatisme op het Web

 


Terug naar Heemblad

terug naar Heemland 23, Ten geleide

Naar Heemland 23, Valt er te streven naar een multiculturele samenleving ?