HEEMLAND 22 (kerst 2001)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

                                                                                                                                                     
 

Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 22, uitgegeven in januari 2002. De internet-versie van het volledige nummer 22 is binnenkort op internet te zien

                                                                          

Heemland 22 (kerst 2001-begin 2002):

 

Ten geleide

Wie zijn de echte terroristen ?--door Alfred Vierling

Elf september--door Mart Giesen

Einde van Paars, een evaluatie--door de Redactie

Overheid kneedt meningsvrijheid--door Eduard den Hollander

Ingezonden, ondermeer: Een andere kijk op Nederlanderhaat--door Adriaan de Jong

                                                                                                

 

 

HEEMLAND 22 (kerst 2001)

 

TEN GELEIDE

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij met klem om uw schriftelijke inbreng aan het forum te willen leveren, wat de verscheidenheid aan onderwerpen en meningen in het tijdschrift slechts ten goede kan komen en de uitwisseling van gedachten bevordert. De rubriek "Ingezonden" bevat gelukkig steeds meer bijdragen van onze lezers. Eveneens middels internet via de mailbox heemland@heemland.nl kunt U korte reacties kwijt; we gebruiken onze webstek www.heemland.nl vaker, zodat enige artikelen in concept reeds aldaar zijn uitgebracht. Hierdoor is wel vertraging opgetreden in de uitgave van dit nummer 22.

De europese eenheidsmunt is nu in natura ingevoerd en stelt de burgers op de hoogte van grote prijsverschillen binnen de europese ruimte vooral op het gebied van wonen en bouwen. Te hopen valt dat hiermee woeker en uitbuiting in Nederland tot stilstand komt, maar omgekeerd kan spijtig genoeg ook Nederland door migratie z’n inflatie op deze gebieden exporteren. In "Einde van Paars, een evaluatie" gaan we verder in op het Nederlandse inflatiebeleid van de voorbije ‘paarse’ periode van 7 jaar; de welvaarts- en welzijnsverschillen onder de Nederlandse bevolkingsgroepen zijn door neoliberaal overheidsbeleid zienderogen opgelopen tot onzes inziens zowel sociaal-materiëel als mentaal-cultureel onaanvaardbare afmetingen. Van de bestaande grote partijen zien we in de verkiezingsprogramma’s geen erkenning van deze problematiek, ook niet bij Leefbaar Nederland. Bij ‘links’ is er hooguit in zoverre aandacht voor om middels allerlei compenserende, inkomensafhankelijke steunmaatregelen het gevoerde beleid voor de benedenklasse van afhankelijken wat te verzachten via het bekende subsidie-socialisme. In Heemland is deze vals-sociale weg immer fel bestreden daar dit slechts leidt tot veel ingebouwde, stelselmatige inflatie en opgejutte prijsstijgingen, en tot bestedingsachteruitgang van de middeninkomens die voor alles het volle pond of meer opbrengen en hierdoor in stille armoede zijn beland.

Zoals in Heemland 20 voorspeld is, maakt ‘rechts’ zich met name druk om de schrikbarende arbeidsongeschiktheid onder de bevolking; overigens zonder enig verwijt aan en aanpak van de plegers van de ‘arbeidsdemobilisatie’ rond en in de tachtiger jaren. Deze plegers zijn hoofdverantwoordelijk voor de grote massa afgedankten om hiermede banen vrij te maken voor jongeren, vrouwen en bovenal werkgelegenheid te scheppen voor buitenlandse nieuwkomers, via het beruchte positieve discriminatiebeleid. Nu de afgedankten nagenoeg verloren zijn, wil ‘rechts’ deze sociaal-verwijderden liefst dumpen in de armoedeput.

Daarnaast zijn herstel van moraal, normen en waarden, orde, strengheid, veiligheid en ‘terreur’bestrijding klinkende onderwerpen waar de politiek zich grif opgestort heeft. Aan financiële lastendalingen voor de middengroepen ontkomt de politiek zodoende wel heel gemakkelijk: pomp lekker veel geld in zorg, onderwijs en veiligheid maar geef de gewone burger vooral geen financiële lucht ! Noch van de VVD met z’n lastenverlichting voor het bedrijfsleven en de rijkere burgers (denk aan de voorgestelde afschaffing van de OZB), noch van LN en ‘socialere’ partijen met hun slinkse inkomensafhankelijke belastingvergoedingen en subsidies voor de laagste inkomens hoeft op lastendalingen voor de middengroepen gerekend te worden.

De zelfstandigheid van ons land heeft zwaar ingeboet door het afstaan van gezag en bevoegdheden aan de bovennationale Europese omgeving, door de globalisering, en door de demonomische kolonisering en economische liberalisering. Europese aangelegenheden vereisen dus ook volop onze politieke belangstelling. De Europese regeringsleiders willen binnen 10 jaar Amerika economisch voorbij streven, zo is besloten op de top van Nice. Door het economisch stelsel en dus de samenleving zo angelsaksisch, amerikaans mogelijk te ijken willen ze het bedrijfsleven extreem ‘concurrerend’ maken en de arbeidsmarkt ‘flexibel’. ‘Linkse’ en ‘rechtse’ partijen gedragen zich sociaal-economisch liberalistisch en niet nationaal-communautair; zulks doen ook rechtsnationale partijen als FPÖ, DFP en Vlaams Blok, misschien mede om in de salon aanvaard te worden. Privatisering, liberalisering, kapitalisering blijven toverwoorden voor de neoliberale regeringen. Hoe dit zich rijmt met voorheen bereikte sociale en nationale stabiliteit en cohaesie zal ze een rotzorg wezen !

Sinds 11 september is er een stroomversnelling merkbaar – niet alleen in Amerika, maar ook hier in Europa en Nederland – in het beperkeen van de klassiek burgerlijke vrijheden en grondrechten. Al voor die noodlottige dag was het Nederlandse establishment volop bezig de ‘publieke opinie’ naar haar partijdige meningen en voorstellen te kneden en andersdenkenden de mond te snoeren, te lezen in "Overheid kneedt meningsvrijheid" van Eduard den Hollander. Het ‘middenveld’ blijkt vooral een gesubsidiëerd overheids-bemoeiveld geworden.

Sinds die dag is de roep om – in naam van ‘veiligheid, democratie en vrede’ of wat al voor mooie waarden – de vrijheid van burgers aan banden te leggen sterk verhevigd. Het past heerlijk, feilloos in het reeds aanwezige geestesklimaat van ordehandhaving, meer gezag voor ‘het gezag’, strenger politie- en justitie-optreden. Kortom luide politieke en mediatieke oproepen tot versteviging van het gevestigde gezag, leuk voorwie er toe behoort !! Wie ernaast staan, de gewone werkende middenklasse en benedenlaag, hebben het nakijken; juist op hen, niet in het minst vanwege hun grote aantallen, richten zich de beknottingen. Zolang ze zich schikken in hun lot, zowel sociaal-materiëel als politiek-ideëel, behoeven ze - behalve stelselmatige benadelingen – niets te vrezen. Maar wee hun gebeente als men zich oppositioneel gaat gedragen !

De Amerikaanse boodschappen aan de wereld vanwege de gebeurtenissen van 
11 september zijn likkebaardend door het Westerse establishment overgenomen, met dito verheerlijking van vrijemarkt- en vrijhandelsfilosofie, zogenaamd in dienst van "terreurbestrijding" en "vrije democratie"; in het artikel "
Elf september" geeft Mart Giesen er zijn kijk op. Sommige rechts-nationalen, alhier en over de grens, kunnen dit kwalijk vinden. Ondertussen blijken er toch steeds meer Europeanen soortgelijke opvattingen te ontwikkelen, zelfs prominenten als minister van Staat, Van Mierlo die als D66-coryfee – hoe hard hij ook zegt van neen – echtwel tot het establishment behoort. Hij komt tot eenzelfde kijk en eendere reserves blijkens zijn interview van 16 december j.l. in het televisieprogram Buitenhof. Zelfs de eigenaardige videotape van Osama bin Laden brengt geen wijziging in onze redactionele gedachten hieromtrent. Alfred Vierling bespreekt uitvoerig de mogelijke dadergroepen en geeft zijn visie op de Amerikaanse vergeldingsacties en de mogelijke motieven hierachter in "Wie zijn de echte terrroristen". Hij ziet Europa ten gronde gaan aan een bizarre strijd tussen kapitalistisch en islamitisch fundamentalisme, terwijl een ander perspectief nooit kans gekregen heeft.

Ook van de zijde van de redactie vrezen we voor een nietsontziende wedloop van het kapitalistische stelsel naar hegemonie over de gehele wereld. Daarbij zal niet geschroomd worden om bewegingen en personen die zich te eniger tijd hiertegen keren en in verzet komen, met alle middelen uit te schakelen. In zulke processen worden burgerlijke oppositiebewegingen vloeiend zo gemarginaliseerd en gecriminaliseerd dat deze uiteindelijk door statelijke organisaties als ‘extremisten’ en in het verlengde ‘terroristen’ beschouwd mogen worden.
Binnenslands valt te denken aan wetsvoorstellen om de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten verder aan banden te leggen; voor discriminatie en belediging zijn vergaande strafmaatregelen in voorbereiding. Ontzetting uit het kiesrecht van dissidenten is uitgerekend een speerpunt van Jan Nagel’s Leefbaar Nederland en van andere partijen. VVD (minister Korthals) en PvdA (Rehwinkel) willen de strafmaat voor ‘discriminatie’ ophogen naar ƒ 25.000,- en 2 jaar celstraf. Overal wordt gekeken welke organisaties als extremistisch geduid kunnen worden om ze te kunnen gaan verbieden, zoals in Duitsland.

In Europees verband is de EU gekomen met een lijst van terroristisch geduide organisaties en personen. Dat zulke maatregelen in dienst van ‘veiligheid’ vooral bedoeld zijn om de gevestigde orde en haar profitariaat te beschermen, zal niemand kunnen ontkennen; men zit hiermee al op de glijbaan van dictatuur in naam van ‘democratie’ en ‘vrije markt’. Wie zo verkrampt gaat reageren op afwijkende meningen en gedragingen, op woorden en beelden die hem of haar niet zinnen, doet er goed aan te beseffen dat het hem ook kan overkomen dat hij zijn vrijheid verliest indien hij die anderen ontzegt. De laffen en de heiligen hebben er natuurlijk helemaal ‘geen last’ van, behalve als ze niet ruim te eten krijgen. Maar in dit tijdschrift hebben we voor de aandrift tot het beknotten van grondrechten al veelvuldig gewaarschuwd; we blijven dat doen. Het kan niet zo zijn dat we onze ziel en gedachten moeten inleveren om deel te mogen uitmaken van deze samenleving die hoe langer hoe meer slechts bepaalde groepen tot dienst is en andere voortdurend voorbijziet ? Zo’n werelddeel Europa, verlengstuk van mondiaal rovend kapitalisme en groepsspecifieke uitverkorenheid, is geen aantrekkelijk vooruitzicht. In Hitler-Duitsland werden boeken verbrand en films verboden, na WO II werden gebeurtenissen en feiten vervalst. En altijd werden mensen vermoord. Moet de geschiedenis zich blijven herhalen. Straks worden alweer boeken verbrand, en woorden en beelden verboden omdat ze niet politiek, religieus of moreel correct zouden zijn in naam van wat…. , toch niet om vrijheid ??

In vele nummers van Heemland hebben we beschouwingen gewijd en voorstellen gedaan inzake een hechtere sociaal-economische en –culturele inrichting van de landen van Europa. Dit kan beleidsmatig door aan te sluiten bij wat ruimschoots voorhanden is aan gewoontes en overleveringen, zoals in het Rijnlandse gemeenschapsmodel. In Europa heeft nooit het Angelsaksisch-Amerikaanse stelsel geheerst, omdat dit voor ons de jungle is, waar de ‘survival of the fittest’ , het recht der sterksten heerst. Zo’n soort maatschappij willen we niet.

december 2001 - januari 2002

De redactie

 


Terug naar Hoofdblad Heemland

Terug naar Heemland 2001

Naar Heemland 22, Elf september

Naar Heemland 22, Wie zijn de echte terroristen

 

 

Naar Heemland 22, Einde van Paars, een evaluatie


e-mail: heemland@heemland.nl