HEEMLAND 21 (2001)

 

Leefbaar Nederland, een opzetje ?


Leefbaar Nederland, rattenvanger, in dienst van het establishment


Leefbaar Nederland krijgt bovenmatige publiciteit, het wordt met veel positieve interviews van alle media omhoog gestuwd onder de aandacht van het publiek. Er is de media alles aan gelegen dit bedenksel als stemmenvergaarbak, als rattenvanger van Hamelen, te hebben om de teloorgang van de democratie te verhullen. Overduidelijk is dat Leefbaar Nederland totenmet door het politieke establishment en de media gewild wordt om de ontevredenheid en soms woede onder veel burgers te kanaliseren en in de gaten te houden. Opzet van BVD en/of PvdA lijkt in het spel. Tegelijk wordt hiermede de opkomst bij de komende verkiezingen verhoogd tot een enigszins aanvaardbaar percentage van de kiesgerechtigden, - het moet wel boven de 50 % liggen -, zodat ‘de gevestigde politiek’ kan zeggen dat staatsbestel, parlement en regering door de kiezers ’democratisch’ gelegitimeerd zijn.

Terzijde: het is vreemd dat voor Nagel's partij de naam "Leefbaar Nederland" is goedgekeurd door de Kiesraad. Het gebruiken van reeds vroeger geregistreerde, bekende aanduidingen van politieke partijen is volgens de kieswetregels niet toegestaan. De Kiesraad staat bekend als streng dienaangaande. Nu heeft van maart 1981 tot augustus 1986 een ander Leefbaar Nederland (met adres te Eigelshoven) diverse keren aan Tweede-Kamerverkiezingen meegedaan ! Er wordt door de Kiesraad dus met twee maten gemeten: De kiesraad die te beschouwen is als een verlengstuk van het politieke establishment, maakt hierop een uitzondering voor deze nieuweling en keurt de gewenste mooie, maar vanouds welbekende groepsaanduiding goed.

Ruchtbaarheid over het weren van zogenaamd "extreem rechtse" lieden

Vanaf de aanvang heeft het voorlopige bestuur van dit nieuwe Leefbaar Nederland (LN) zich als niet-democratisch laten kennen door zondermeer personen te weren omdat die lid geweest zijn van de CD of CP, niet op grond van hun overtuiging maar op het blote feit hiervan lid geweest te zijn, terwijl deze uitsluiting bij personen afkomstig van andere partijen niet toegepast wordt en zelfs een dubbel partij-lidmaatschap toegestaan wordt voor gewone leden. Van de in de media genoemde personen mag van mij aangenomen worden dat ze aartsconservatief zijn, geheide communistenvreters: dus echt extreemrechts zoals de SGP en delen van VVD en CDA zijn, maar niet wat opiniemakers in Nederland vanwege een immigratie-streng, beginselvast standpunt "extreemrechts" plegen te noemen. Het zijn personen uit de nadagen van de Centrumpartij, na de bestuurswisseling van 12 mei 1983. De patser Danny Segers, thans woonachtig te Kaulille in belgisch Limburg, zag toen z'n kansen schoon om van de voorheen populistische partij een ruïne te maken, "veilig en leefbaar", voor hemzelf wel te verstaan. Hij wist alle rivalen eruit te meppen en de partij na een verkiezingsdebacle tot faillissement te brengen. Segers zou als een rechtse Nagel ijverig z’n begrafeniswerk voltooien.
Jan Nagel is op het eerste congres van LN gekozen als voorzitter en houdt als oud nieuw-linkser de aanmeldingen kennelijk scherp in de gaten. Het kan bijna niet anders dan dat de publiciteitsbeluste felle ruchtbaarheid die al voorafgaand aan de oprichting werd gegeven aan het weren van zogenaamd "extreem rechts" zijn werk is. En wie tipt hen hieromtrent ? Op misselijke wijze wil Leefbaar Nederland zich hiermee profileren als salonfähig en fatsoenlijk, en zal ze denkelijk minder last krijgen van boycots en sabottages zoals fraude bij het tellen van de stemmen bij verkiezingen.

BVD-manipulaties zeer waarschijnlijk,
BurgerForum ging eraan ten onder

Zelf heb ik viverse vergaderingen meegemaakt van de partij BurgerForum onder voorzitterschap van oprichter Arnold Brouwer, alwaar ook Nagel met enige metgezellen zich presenteerde namens Leefbaar Hilversum als groep die belangstelling had deel te nemen aan BurgerForum, maar ertegen was dat ook GroenRechts aanwezig bleek als belangstellende groep, die door hen en anderen betiteld werd als "extreem rechts". De voorzitter wilde evenwel op voorhand niemand uitsluiten van de bijeenkomsten.
Anders dan bij LN was er wel een redelijk consistent concept-verkiezingsprogram met speerpunten. Terzake maakte Nagel ernstig bezwaar tegen een streng toelatingsbeleid voor vreemdelingen, waarover discussie ontstond tussen voor- en tegenstanders. Ook in vervolgvergaderingen waren er veel spanningen; deze gingen zowel over de deelnemende groepen als over de geringe mogelijkheden om het programma en de speerpunten te bespreken. Met lokale, provinciale en ouderen-partijen waren contacten en met de Bierman-stichting, maar de beoogde bundeling bleef uit. Het bestuur van BurgerForum reageerde weifelend op de gebeurtenissen.
Nagel stelde toen, in 1998 de medewerking van Leefbaar Hilversum afhankelijk van uitsluiting en verwijdering van alwie en wat hij "rechts"  vond, rechts in de zin van gekant tegen de "multiculturel samenleving’. Hij bevestigde zijn despotische trekken; het is antidemocratisch andersdenkende Nederlanders hier geen plek, geen vrijheden en geen kiesrecht te gunnen.
Diverse leden van Groen-Rechts hielden het destijds voor gezien en vertrokken na de uitingen van intolerantie jegens hen van de zijde van Jan Nagel en consorten. Bij BurgerForum is de uitsluiting hiermede niet gelukt; in de nadagen waren er mensen van verschillende ‘rechtse’ sinjatuur.
Een jaar later werd BurgerForum door zijn oprichter om nietszeggende redenen geruisloos opgeheven.

Gezaaide twijfel omtrent democratisch gehalte
na deze publicitaire uitsluiting

In tegenstelling tot Nagel’s intolerantie is bij de mede-oprichter Henk Westbroek een opmerkelijke wellevendheid geweest jegens Wim Vreeswijk van het Nederlands Blok, die -  in tegenstelling tot Janmaat c.s. bij hun afscheid uit het parlement – mede dankzij Westbroek wel een lintje in ontvangst mocht nemen voor bewezen diensten aan de publieke zaak bij zijn afscheid als gemeenteraadslid in Utrecht.
En mede-oprichter Willem van Kooten heeft, anders dan Jan Nagel , zinnige voorstellen gedaan voor het stoppen en \terugdraaien van de liberalisering van nutsvoorzieningen.
Maar het eerste bestuur van Leefbaar Nederland lijkt toch sterk in de greep van Nagel en de zijnen geraakt te zijn. De vraag is hoe dit bestuur met ander geïnteresseerden zal omgaan ? Pim Fortuyn, die ruiterlijk verschillende keren in de bres is gesprongen voor Hans Janmaat en deze gekenschetst heeft als een ten onrechte verdacht gemaakt politicus omdat hij de moed had de kat de bel aan te binden, wordt met media-hulp van Harry Mens, getipt als lijsttrekker . Wedden dat hij wel mag binnen treden in de nieuwe stal van Nagel omdat Pim een bekend society-figuur is. Dit geldt in zijn publicitaire hoedanigheid ook voor prof S.W. Couwenberg, die op 5 februari 1981 aan de oprichter van de oude Centrumpartij, Henry Brookman, een bemoedigend kattebelletje stuurde met de woorden dat hij het onbegrijpelijk vond dat deze partij van "fascisme en racisme" beschuldigd werd terwijl er zoveel "zinnige dingen door de Centrumpartij aan de orde werden gesteld".
Ondertussen mag men zich in gemoede afvragen wanneer men hier in Nederland eens ophoudt met de heksenjacht op mensen die, zonder de gunst van de publieke pers zoals een Pim Fortuyn die heeft, hun nek uitstaken en opkwamen voor hun eigenwijze mening ? Nederland als zogenaamd ‘vrij land’. Hoezo geen politiek en sociale repressie in Nederland ?? Feitelijk is een publiek schavot opgericht. Een zwarte lijst blijkt al te rouleren. En Jan Nagel wil wel beul zijn.

Laat Nederland zich beetnemen door de keurig nette Nagel ?

Voorlopig lijkt Leefbaar Nederland op een hol vat van oportunisten onder leiding van de intrigant Jan Nagel die zijn politiek carrière dankt aan de PvdA, waar hij samen met Jan van Zuuren en Bram Peper behoorde tot een groep Nieuw-Linksers, schrijvers van het extreemlinkse boekje "Tien over Rood", jarenlang in het partijbestuur van de PvdA zat, voorzitter van de VARA werd, als PvdA-senator antichambreerde en tenslotte vanwege te geringe aandacht binnen eigen gelederen voor zichzelf begon met Leefbaar Hilversum ? Niet echt troouwhartig, maar hij behoort nogsteeds tot de ‘inner circle’ van het rooie establishment. In zijn slotrede op het zomerse partijcongres trapte hij heel merkwaardig naar GroenLinks alsof dat z’n electorale concurrent zou worden; maar makker Westbroek is bovenal populist. Is Nagel zo regeergeil dat hij GroenLinks als mogelijke coalitiepartner in een volgend kabinet wil vervangen ?
Een royementsronde onder hoongelach om toch maar vooral politiek correct te lijken is geen bewijs van integriteit. En anti-nationalisme is geen democratie. Het zal adspirantleden te denken geven: zouden die zich er vrij voelen om te denken en te zeggen wat ze willen ? Het weren van mensen die volgens Nagel "nogal aan de bruine kant zijn: hoe meer immigranten het land uit, hoe beter", en het voorstel die mensen daarom het (passief) kiesrecht te ontnemen – beseffen ze bij LN wel hoe ontzaglijk graag de meeste Nederlanders in hun hart het vertrek van veel alloculturele immigranten zouden zien, ook de meesten onder hun honende leden ?-, dat alles zijn geen tekenen van democratische gezindheid, baanbrekendheid en beschaving ! Nederland zal er niet beschaafder of leefbaarder van worden.
Leefbaar Nederland mag dan door de media totenmet gepusht blijven, van een politieke vernieuwing is weinig te merken: zelfs de gunstig genegen pers is dit ontstellende gebrek aan nieuws, de lege vaagheid niet ontgaan. "Ze missen een integrale of ideologische benadering; een wonderlijke verzameling bijeengesprokkelde grieven" , aldus Kees Lunshof (Telegraaf 12 jun 2001)

Mart Giesen

juli 2001

 

Naschrift van de auteur: Dit artikel dateert van vóór de kandidaatstelling en aanvaarding van Pim Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland.
Inmiddels heeft Fortuyn er zijn definitieve intrede gedaan en is met enige vrijmoedige ideeën naar voren gekomen. Zijn landelijke bekendheid en zijn jarenlange verblijf in de salons hebben op voorhand zijn aanvaarding als LN-lid en zijn verkiezing voor het lijsttrekkerschap gewaarborgd, en flinke zetelwinst voor LN mogelijk gemaakt; wie mort er dan nog ?, (in Nederland maakt men zich maar liever druk om een publiekelijk weerloze bobsleeër). Zoals hierboven voorspeld, is zijn intree zonder noemenswaardige tegenstand verlopen. Om met Hans Janmaat te spreken,: "wordt Fortuyn door de media als het ware het parlement in gedragen".
Gezien de groslijst voor de kamerverkiezingen wordt thans het beeld van LN als vergaarbak van ontevreden opportunisten en als stemmenlokker van ongestructureerd ongenoegen onder kiezers versterkt.

======

In het weekeinde van 9/10 februari is het naar aanleiding van een interview van Fortuyn in de zaterdag-editie van de Volkskrant tot een breuk tussen Fortuyn en het LN-bestuur onder Nagel gekomen. 
Gezien de historie van LN en de politieke achtergrond en het gedrag van Nagel welke hiervoor beschreven zijn, is dit niet merkwaardig. Zijn discriminerende uitspraken over oud-leden van 'nationalistische' en/of 'rechtse' groeperingen lieten aan zijn ingebakken stellingname hierover geen twijfels bestaan, zijn uitlatingen herhaalde Nagel op 21 januari. 
Het zogenaamde dilemma waarvoor het bestuur zich geplaatst zei te zien, is niet aan Fortuyn maar aan het bestuur zelf te wijten. Ze hadden hem eerst met zijn overbekende, vrijmoedige gedachtengoed aanvaard en schieten hem nu af.

Fortuyn's uitspraken over de cultuur van de Islam als geheel zijn naar onze mening wel wat al te generaliserend en ridiculiserend geweest. 
Maar zijn pleidooi voor onderschikking van grondwetsartikel 1 aan de andere grondrechten en het ter publieke discussie willen stellen van dit grondwetsartikel  inzake nondiscriminatie - het geloofsartikel van de politiek correcte kaste - zijn noodzakelijk gezien de politieke samenspanning tegen de nederlandse samenleving met beroep op dit artikel. Veel klassieke burgerlijke vrijheden met name die van meningsuiting, en de gewetensvrijheid worden hierdoor uitermate beperkt. Het blijkt bovendien bij mensen als Nagel rechtstreeks te leiden tot uitsluiting op voorhand van andersdenkenden die geen multiculturele samenleving wensen en/of zich erdoor geschaad vinden, van partijlidmaatschappen en kiesrechten.
Gelijk Fortuyn is de redactie eveneens van mening dat Nederland erg vol is en dat grenzen gesteld zouden mogen worden aan de bevolkingsdruk, niet in het minst vanwege de leefbaarheid.

11 februari 2002

 De redactie

 


Terug naar Heemland, jaar 2001, 19-22

Terug naar hoofdblad Heemland

Naar Heemland 21, Dure woongelegenheid onder Paars

 

 

Naar Heemland 22, Einde van Paars, een evaluatie

 

 

 

correspondentie:

e-post: heemland@heemland.nl