HEEMLAND 20 (lente 2001)

'Forum voor nederlandse politiek'

Naar de hoofdbladzijde van Heemland


 

 

Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 20, uitgegeven in augustus 2001. De internet-versies van de meeste artikelen uit dit nummer zijn met aanklikken te bezoeken

 

Heemland 20 (lente 2001):

Ten geleide

Bruid voor een kroonprins--door Eduard den Hollander

Argwaan over ethiek--door Mart Giesen

Strenge politiek zonder zorgen--door Mart Giesen

Dictaat van Dayton--door Jan Koevoet

Criminaliteit onder asielzoekers--door Eduard den Hollander

Sociaal kapitalisme--door Lode van Boonen

Ingezonden

 


 

HEEMLAND 20 (lente 2001)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij wederom dringend uw schriftelijke inbreng aan dit forum te leveren, wat de variatie van stijl, onderwerpen en visies ten goede komt.
Enige abonnee’s van wie wij dit allerminst hadden verwacht, hebben blijk gegeven de sociaal-economische getinte stukken die vragen om zaken zorgvuldig bij te houden, verbanden te leggen en speurwerk te plegen, niet op prijs te stellen. Zelf menen wij dat een blad zonder visies inzake maatschappelijk actuele onderwerpen, mank gaat aan interesse voor de sociale en fysieke leefomgeving. Mocht U er anders over denken dan horen wij dit liever, of U stuurt ons uw gefundeerde commentaar?

In dit nummer besteden we extra aandacht aan een zaak van sociaal-culturele aard die Nederland politiek onevenredig beroerd heeft. Het aanstaande huwelijk van Willem-Alexander met zijn Máxima. Deze kwestie is door politiek ‘links’ op een irritante wijze misbruikt om zich te profileren als moreel geweten van de samenleving die op grond hiervan meende haar normen aan de hele natie te mogen opleggen. In "Bruid voor een kroonprins" wordt een en ander besproken door Eduard den Hollander.

Niet alleen links, ook religieus ‘rechts’ heeft de onhebbelijke gewoonte anderen de norm te willen stellen op grond van haar – als enig goede – uitgedragen christelijke boodschap van onaantastbaarheid van het menselijk leven zonder acht te hoeven slaan op andere levensovertuigingen, ook die van rekkelijke christenen. Met veel moeite is een euthanasiewet aanvaard die euthanasie pas na raadplegen van een zware protocollaire commissie toestaat. Die wet zal weinig uitrichten aan werkvare melding van euthanasie. De NVVE kent de nood der mensen, maar kan er vanwege het onbegrip niets aan laten doen. Christenen zouden de menselijke wanhoop tegenover een ellendig levenseinde moeten erkennen zonder zich achter een steile duiding van de geloofsleer te verschuilen. Wel of niet uitgesproken; uitgaande van het individuele zelfbeschikkingsrecht van mensen zullen velen zich volledig verlaten voelen door dit oneerbiedige protocol bij een zo moeilijke beslissing op hun levenseinde. Dit recht heeft niets van doen met zinspelen op mogelijk economisch nut van snelle stervenshulp of met enige aanzet tot herinvoering van een afgrijselijke nazi-praktijk. Hierbij aansluitend waarschuwen we voor een conservatisme met zwaar religieus stempel dat aan anderen zijn moraal wil opleggen; het omgekeerde geldt natuurlijk eveneens.
In "Argwaan over ethiek" wijst Mart Giesen op het gevaar dat een uitgelezen ethiek de politiek gaat bepalen, die het gezag zelf buiten schot laat en die voorbijgaat aan het kerndebat van de politiek: over de gewenste maatschappelijke inrichting. Hij gaat hierop door in zijn artikel "Strenge politiek zonder zorgen" waarin hij waarschuwt voor strenge gedragsregels en normatief denken opgesteld door het bestuurlijke gezag ten gerieve van de gevestigde orde, waarin hij verwijst naar de verwevenheid van belangen van het gezag met het transnationale bedrijfsleven en waarschuwt voor het misbruiken van strengheid tot onderwerping van de democratische soevereiniteiten van volken aan de plutocratische markteconomie. Hij schuwt dit soort roep om strengheid en vreest het negeren van de werkelijke problemen, de echte zorgen van het volk, in de multiculturele commerciële samenleving van vandaag.
In "Criminaliteit onder asielzoekers" ontleedt Den Hollander de cijfers die doen vermoeden dat deze hoge cijfers in werkelijkheid nog hoger zijn. Jan Koevoet haakt in op het falende "Dictaat van Dayton". 
En Lode van Boonen vraagt  om een ‘rechts’ sociaal beleid dat ten goede komt aan alle lagen van de bevolking en niet slechts aan de bij ‘links’ favoriete ‘benedenlaag’ van voornamelijk allochtone afkomst. Hij herinnert in "Sociaal kapitalisme" aan het gedegen sociale stelsel, in aanzet opgebouwd onder ‘rechtse’ Bismarck ten behoeve van de volksgemeenschap en na de oorlog voltooid door links: sociaal-democraten samen met rechts: christen- en centrum-democraten (confessioneel en seculier rechts) in West Europa, en hij bespreekt de afbraak ervan en de demografische redenen van die afbraak. De onrechtvaardigheden in het gehele gebouw aan sociaal-economische arrangementen inclusief onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting enzovoorts wordt met een paar voorbeelden toegelicht en gehekeld vanwege de onevenredig zware financiële lasten voor de lagere middenklasse wijl de benedenlaag vanuit ‘links’ nagenoeg vrijgesteld wordt.

mei 2001

De redactie


Terug naar Heemland 2001, 19-22

Terug naar hoofdblad Heemland

Naar Heemland 20, Bruid voor een kroonprins

Naar Heemland 20, Argwaan over ethiek

 

 

Terug naar Heemland 19, Ten geleide