HEEMLAND 20 (lente 2001)

 

DICTAAT VAN DAYTON

Onlangs bezette de internationale vredesmacht SFOR twee keer kort na elkaar enkele filialen van de Bosnisch-Kroatische bank Hercegovacka Banka in Mostar, ten einde te voorkomen dat met grote, daar bewaarde sommen gelds een campagne bekostigd zou worden van een Kroatische partij, die voor de komende verkiezingen inzet op de losmaking van de Kroaten uit de federatie van Kroaten en Bosnische moslims. Die federatie is tot stand gekomen bij de oprichting van de huidige Bosnische federale staat op basis van de befaamde Dayton-accoorden, gesloten onder de regie van Holbrooke.
Bosnië, ingeklemd tussen Kroatië en Servië, kent globaal gezien een wetslijk Kroatisch deel, een oostelijk Servisch deel en een ‘onbestemds’ middengebied dat onder regie van het Westen aan de islam is toevertrouwd. Kinderen daar krijgen les in het Arabisch! Voor de Bosnische hoofdstad Sarajevo geldt een gelijksoortige driedeling naar ‘achtergrond’. Deze driedeling bestond in grote lijnen ook al vòòr de uitbarsting van de reeks Balkan-oorlogen, die sinds 1991 grofweg van het Noordwesten naar het Zuidoosten over voormalig Joegoslavië trekt. De Serven vormen binnen Bosnië staatkundig thans de ene federale pool, de Kroaten en moslims samen de andere, geheel naar het ‘dichtaat van Dayton’.
Van de voormalige communistische Joegoslavische federatie is het slecht de Slovenen gelukt, volk en staat te doen samenvallen. Het etnisch homogene Slovenië is dan ook het enige voormalige Joegoslavische land zonder problemen van betekenis De Kroaten in Kroatië en Bosnië enerzijds, en de Servan in klein Joegoslavië en Bosnië anderzijds, wordt hetzelfde geluk uit alle macht ontzegd. Daar pleegt het Westen etnische amputatie in de valse hoop zo etnische zuiveringen te vooromen. Het wordt de Kroaten en Serven in Bosnië niet toegestaan staatkundige aansluiting te zoeken bij respectievelijk Kroatië en het Servische Joegoslagvië. Wél wordt zodoende een deel der Kroaten (katholiek) en een deel der Serven (orthodox) gedwongen onder Westerse dwang de zegeningen van het multicultureel samenleven met elkaar en de Bosnische moslims te ondergaan. De wens dat dit goed gaat is echter nog niet hetzelfde als de garantie ervoor!
Het Westerse protectorraat Bosnië-Hercegovina moest en zou een multi-etnische staat naar Westers ideaal en Amerikaans voorbeeld worden, met een multiculturele hoofdstad en met de islam aan het roer in ongeveer eenderde deel van het gebied. Zo ontstond Bosnië, bedoeld als paradepaardje van het linksliberale Westen. De inwoners van Bosnië kwamen ermee van de regen in de drup. Onze Westerse ‘elite’ – voorheen voorzover links nogal eens aanhangers van het reëel bestaande socialisme, thans van het reëel bestaande multiculturalisme – gebruikte dezelfde methoden om haar idealen te verwezenlijken. Waar het socialistische experiment alleen maar met behulp van de Rode legers doorgevoerd en afgedwongen kon worden, daar wordt, onder het waarkaam oog van de NAVO en SFOR, thans het multiculturalistische samenlevingsexperiment met geweld, verkiezingsmanipulatie en precisie-bombardementen opgelegd en doorgedrukt. daarmee worden echter wel het recht op atuonomie en het zelfbeschikkingsrecht een flinke hak gezet. Zo is ‘Dayton’ dan – hoe lang nog? - hekkensluiter in een lange reeks aanleidingen tot Europese tragedies, waarin onder andere ‘Münster’ (1648), ‘Londen’ (1813), ‘Versailles’ (1919) en ‘Jalta’ (1945). Daarbij moeten we zeker niet vergeten dat het tegelijk ook afsluitingen waren van voorgaande tragedies.
Nu Kroaten zich er opnieuw roeren en steeds duidelijker vraagtekens zetten bij dit waanzinnige postmoderne samenlevingsexperiment, worden hun democratische rechten allerwegen met voeten getreden. Minimale voorwaarden voor het democratisch functioneren van een lands- of volksbestuur zijn vrije, geheime en bindende verkiezingen. Daar hoort bij dat kandidaat-volksvertegenwoordigers zich vrijelijk aan het volk kunnen voorstellen! Daarvan kan nu geen sprake meer zijn. Het Westen heeft zich dan ook weer eens grondig gedelegitimeerd door zich, middels partijdigheid en ingrijpen, tegen de vrijheid van verkiezingen te keren en door zich bij voorbaat niet gebonden te achten aan een ongewenste uitslag. Een vergelijking met de Europese reactie op de voorlaatste verkiezingen in oostenrijk dringt zich op. Nu het Westen het de Kroaten onmogelijk wil maken nog überhaupt echt vrije verkiezingen te hebben, mag enige Europese aandacht zeker niet ontbreken. Het hele multiculturele apostolaat bezit zoveel arrogantie, dat het inmiddels Gode gelijk denkt te zijn, volgens de bekende woorden: "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet". Van heel wat meer aardse werkelijkheidszin en inzicht in het menselijke getuigt de volgende uitspraak naar lord Owen’s bevindingen van Balkan-deskundige Raymond Detrez: "Met etnisch-homogene staten heb je rust op de Balkan" (Olaf Tempelman "Het gelijk van Owen" in Volkskrant, 13 apr 01). niet dat hij er zelf een warm voorstander van is, integendeel; maar hij erkent het tenminste. Daarmee geeft hij aan onderscheid te kunnen maken tussen zijn multi-etnische idealen en de dramatische werkelijkheid van het multiculturalisme. Wie volgt?

Jan Koevoet

 


Terug naar Heemland 2001, 19-22

Terug naar hoofdblad Heemland

Terug naar Heemland 20, Ten geleide

 

Naar Heemland 20, Criminaliteit onder asielzoekers

Naar Heemland 20, Sociaal kapitalisme