HEEMLAND 20 (lente 2001)

 

CRIMINALITEIT ONDER ASIELZOEKERS

 

Criminaliteit onder asielzoekers

Enige tijd geleden maakte burgemeester Wallage van Groningen bekend dat er een rapport van de politie uit Groningen bestond, waaruit bleek dat asielzoekers crimineler zijn dan gewone Groningers. Uit het rapport kwam naar voren dat asielzoekers 6,1 keer zoveel criminele feiten plegen als de overige Groningers.
Uiteraard was de commotie enorm. Met name uit de sociaal wetenschappelijke hoek werd alles uit de kast gehaald om het rapport onderuit te halen. Het zou niet wetenschappelijk zijn, niet representatief genoeg, methodologisch niet correct, etc. We mogen nog van geluk spreken dat de PvdA-er Wallage met dit rapport naar buiten kwam en niet bijvoorbeeld de VVD’er Kamp. De beschuldigingen van vreemdelingenhaat en dergelijke zouden in dat geval niet van de lucht geweest zijn. Nu kwam het bericht uit ‘onverdachte’ hoek en kon men dus niet meer overgaan op het zwart maken van de boodschapper.

Maar laten we dit rapport eens kritisch bekijken en proberen daar enige conclusies uit te trekken over criminaliteit zowel onder asielzoekers als onder allochtonen in het algemeen.
Om alvast een voorschot te nemen. In de media werd op basis van dit rapport bericht dat asielzoekers 5 keer zoveel criminaliteit pleegden als gewone Groningers. Naar mijn mening is dit meer, veel meer.

Allereerst het rapport:

Het rapport begint met een soort conclusie die ik hier letterlijk weergeef:

"Gesteld kan worden dat de informatie over de kwantiteit van de criminaliteit gepleegd door asielzoekers niet uit de lucht is gegrepen. Er wordt derhalve niet zonder reden in de richting van bepaalde groepen asielzoekers gewezen. Tijdens het interviewen van de mensen die direct geconfronteerd werden met de geschetste problematiek blijkt dat zij het gevoel hebben dat er met hun kennis van zaken niets wordt gedaan. het wordt voor hen steeds moeilijker om de klagende bevolking te woord te staan zonder de klachten te moeten beamen. Ook het feit dat bijvoorbeeld bewakingspersoneel in de nachtelijke uren bepaalde gangen in een opvangcentrum niet meer durft te betreden, is een serieus signaal om tot veranderingen in beleid over te gaan".

In een notendop wordt hier het taboe al weergegeven. De klagende bevolking is altijd afgescheept, ook al weet de politie dat de klagers het gelijk aan hun zijde hebben!!
Aanleiding tot het rapport is ook dat, aldus het rapport, "de toenemende criminaliteit gepleegd door asielzoekers spanningen veroorzaakt in de directe omgeving van de opvangcentra. Als zorg werd geuit dat dit alleen nog maar zal toenemen".
Tot slot wordt nog opgemerkt dat "deze ongewenste ontwikkelingen (namelijk stigmatisering van asielzoekers op basis van dit rapport) worden versterkt door publicaties via de media (bewust of onbewust). Niemand is hiermee gediend. Deze rapportage is dan ook niet geschikt voor publicatie en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik". Dus ook de politie, hoewel zij op de hoogte is van de torenhoge criminaliteitscijfers van asielzoekers, wil deze, om met de Bijlmercommissie te spreken "onder de pet houden".

En nu de cijfers:

In de provincie Groningen wonen 558.000 mensen. 8,42 promille daarvan, oftewel 4700 zijn asielzoekers. Hiervan leven 3890 in de opvangcentra. Deze zijn van belang voor het rapport. De 810 asielzoekers die niet in opvangcentra wonen zijn niet meegenomen in deze rapportage. Ik kom daar later nog op terug.
De politie heeft een jaar lang alle personen die aangehouden werden wegens een misdrijf in kaart gebracht. Bij deze 5946 aanhoudingen werd 299 keer een asielcentrum opgegeven als adres en 5647 keer een gewoon adres.
Dat betekent dus dat 558.000 "gewone" Groningers goed zijn voor 5946 aanhoudingen (1,01%). voor de asielzoekers houdt dit in dat 3890 asielzoekers goed zijn voor 299 aanhoudingen (7,69%). Dat betekent dus dat asielzoekers 7,59 maal zo vaak zijn aangehouden als gewone Groningers.

Overigens noemt het rapport zelf een cijfer van 6,1 maal zo vaak. Dat komt omdat het rapport recidivisten maar één keer meetelt. De 299 aanhoudingen betreft 236 asielzoekers, en van dat getal gaat men uit. Overigens hanteert men deze methodiek niet bij de gewone Groningers. Vandaar dat men op een lager percentage criminele asielzoekers uitkomt.
Het getal van 5 of 5,1 maal zo crimineel, dat in de pers en op het journaal werd gebruikt, is op geen enkele manier in het rapport terug te vinden. Het is mij echt een raadsel hoe dat getal in de wereld gekomen is.

Op grond van het rapport is de enige juiste conclusie dat asielzoekers 7,59 maal crimineler zijn dan de gewone Groningers de enige juiste. Maar laten we eens gaan rekenen met deze cijfers 810 asielzoekers wonen in gewone huizen en gelden volgens dit rapport als "gewone" Groningers en hun strafbare feiten worden ten onrechte bij die van de "gewone" Groningers geteld. Immers, bij de indeling of men gewone Groninger dan wel asielzoeker is, gaat men uit van het feit of men in een asielzoekerscentrum woont. En daar wonen deze 810 asielzoekers niet. Als we ervan uitgaan dat deze groep asielzoekers evenveel strafbare feiten pleegt als de asielzoekers in de asielcentra, dan wordt het aandeel van de asielzoekers nog groter, namelijk 7,69 keer zoveel criminaliteit als "gewone" Groningers.
Mar er is nog een addertje onder het gras. In het rapport staat ook een onderverdeling van de strafbare feiten. Zo blijkt dat asielzoekers met name hoog scoren als eht gaat om eenvoudige mishandeling, ernstige geweld en diefstal.
"Gewone" Groningers scoren heel hoog met ondermeer verkeersovertredingen (827 aanhoudingen tegen 1 bij de asielzoekers). Het rapport zegt daarover: "Dit is vanzelfsprekend omdat de autodichtheid onder asielzoekers zeer laag is".
Dus als we deze categorie uitsluiten uit de vergelijking, vallen de cijfers nog nadeliger uit voor de asielzoekers: 8,98 maal zoveel criminaliteit.

De conclusie is dat de mensen uit de omgeving van asielzoekerscentra die klaagden over de toegenomen criminaliteit, altijd gelijk gehad hebben. In dit licht bezien is het ook werkelijk schandalig dat justitie is overgegaan tot vervolging van twee Nederlanders die na de moord op Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde protesteerden tegen het asielzoekerscentrum in Kollum.
Mevrouw H. Veenstra, voorzitster van het comité "AZC Nee" en de heer B. van der Woude uit Damwoude, briefschrijver aan een krant, werden veroordeeld tot hoge boetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen. En dat terwijl toen al bovenstaand rapport binnen justitie bekend was! De klagers hadden gewoon gelijk.

Ik heb de processtukken opgevraagd, en de conclusie kan niet anders zijn dan dat de Friese justitie zich hier van zijn slechtste en donkerste kant heeft laten zien. De antidiscriminatie-beweging heeft vaste voet gekregen binnen justitie, welk institutie ondertussen beslist totalitaire trekjes vertoont. Het vonnis staat op zeer gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Het zou de Friese justitie dan ook sieren als het vonnis zou worden teruggedraaid.

Maar er is nog wat:

Iets dat helemaal niet in het rapport van de Groningse politie ter sprake komt, maar dat wel zeer zwaar meetelt. Iets dat ook geen specifiek Gronings geval is, maar een landelijk statistisch probleem.
Als de Groningse politie de criminaliteitscijfers van asielzoekers in de opvangcentra vergelijkt met die van de "gewone" Groningers, dan moeten we niet vergeten dat die cijfers van de gewonen Groningers sterk beïnvloed worden door de reeds in Groningen aanwezige allochtonen, waaronder asielzoekers met een verblijfsstatus. Door de meeste allochtonen mee te tellen bij de gewone bevolking stuwt deze berekeningswijze terluiks de procentuele criminaliteitscijfers omhoog onder "Nederlanders" in het algemeen. Als we de criminaliteitscijfers scherp zouden kunnen splitsen in criminaliteit begaan door autochtonen, dan zouden we de criminaliteitscijfers van asielzoekers pas goed kunnen vergelijken met die van autochtonen.

Helaas doet de overheid er alles aan om deze cijfers "onder de pet" te houden, zodat de cijfers een nog veel te gematigd beeld opleveren. In een volgend artikel wil ik hierop terugkomen.

Een voorlopige conclusie kunnen we alvast wel trekken, namelijk dat de criminaliteitscijfers onder asielzoekers verhoudingsgewijs waarschijnlijk nog wel hoger zijn dan nu voorgesteld is.

Eduard den Hollander

 


Terug naar hoofdbladzijde Heemland

Terug naar Heemland 2001,19-22

Naar Heemland 20, Sociaal kapitalisme

 

Naar Heemland 21, Criminaliteit onder allochtonen