HEEMLAND 19 (kerst 2000)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

 

                                                                                                                                                   
 

Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 19, uitgegeven in januari 2001. De internet-versies van de meeste artikelen uit dit nummer zijn met aanklikken te bezoeken

 

HEEMLAND 19 (kerst 2000-jan 2001):

 

Ten geleide
 
Ruimte voor Nederlanders—door M.Giesen e.a.

Wegzinken van Nederland—door M.Giesen e.a.

Beschouwingendoor de Redactie

Het paarse uitpersen en ouderendoor Linda Gouderak

Nationalisme—door Eduard den Hollander

Islam, een Europese veenbranddoor drs Alfred Vierling

Lastendaling voor de gemeenschap—door Lode van Boonen

Ingezonden, ondermeer bespreking van het boek van:

H.J. Schoo "De verwarde natie"—door M. Giesen

 

             

 

 HEEMLAND 19 (kerst 2000)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij Uw schriftelijke inbreng aan dit forum te leveren, wat de variatie van stijl, onderwerpen en visies ten goede komt.
"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan" (Marsman). Zoals Nederland vroeger was, zal het nooit meer worden. We bespreken de wijzigingen van land en volk, voorheen en in de toekomst. De verwaarlozing van de maatschappelijke onderbouw én bovenbouw van dit volk door het bestuur. Beide zijn in het slop geraakt, materieel én cultureel. Niet in aantallen: woningen en werk zijn er volop (het land werd één volle schelle bouwwerkplaats). Maar met de kwaliteit van de samenleving, van de woningen zelf en de leefomgeving, van de vaste lasten, de betaalbaarheid en de dienstverlening, van de culturele bagage en de gewoonten is het droef gesteld. De jongeren hebben het verval niet echt ervaren, de generaties van middelbare leeftijd en ouder des te meer. In de jaren ’60 zag de toekomst er voor Nederland goed uit.
Maar de veelal linkse en kerkse bestuurders werden lichtzinnig, ze smeten met geld (aardgasbaten) en speelden gidsland in de wereld. Ze lieten het land volstromen met migranten in een lange periode van stagnatie en baanloze ‘groei’. Er was namelijk nog wel geld maar geen werk. Degenen die zich destijds op de nullijn moesten laten zetten of hun werk moesten opofferen ten behoeve van anderen, voordat de huidige economische opleving begon midden jaren ’90, zijn middelerwijl sociaal vermalen. Veel verarmende ‘ouderen’, ten prooi aan de duurte, wel of niet meer werkend, kunnen verbitterd vaststellen dat hun afzien om niets was en dat het landsbestuur niet bereid is tot enige erkentelijkheid, laat staan vergoeding. De ouderenpartijen, sociaal verdeeld, zijn weggesmolten zodat de gevestigde politiek de bovenminimale burgers, met name ouderen van boven de 50 jaar, zonder schroom blijft fijn kneden, te lezen in "
Het paarse uitpersen en ouderen".
Niet alleen maatschappelijk, ook landschappelijk en naar kwaliteit van de bebouwing is het land ten prooi gevallen aan de kapitalistische wolven. Het verblijf alhier is voor velen zo duur en zo onaangenaam vol en kil geworden dat ze om aardig te leven hun ruimte elders moeten zoeken. Ze overlopen de grensstreken. Voor wie weg kan, zijn er redenen genoeg om te vertrekken, besproken in "
Ruimte voor Nederlanders". Die onvoorbereide verstrooiing en de verslonzing van de maatschappelijke en etnisch-culturele verbanden zullen op den duur leiden tot het "Wegzinken van Nederland" als sluitstuk van een door de elite voor eigenbaat en zelfverrijking in gang gezet multicultureel proces van verraad. Misschien komt het onheil voor het volk wel op een natuurlijke wijze doordat het land weer door de zee wordt overspoeld na door de mens eeuwenlang ontgonnen en bebouwd te zijn geweest. Zullen de buurlanden in de Europese ruimte ons gewone volk willen opvangen en is de fysieke en culturele teloorgang van dit verknoeide land nog wel een ramp? Het zijn vragen voor het Nederlandse staatsgezag, voor het politieke establishment waarvan te vrezen valt gezien de recente geschiedenis dat het zich niet wezenlijk verantwoordelijk voelt.
Den Hollander zet in "
Nationalisme" uiteen wat het nationalisme geschiedkundig betekende en waarom juist dit gedachtengoed met zijn nadruk op saamhorigheid zo fel bestreden werd en wordt door multiculturalisten. Het gevaar van de islamisering van Europa wordt door Vierling samengevat in:"Islam, een Europese veenbrand". Door de economie met werkgelegenheid voor velen lijkt de ‘onderbouw’ wel voorzien starters op de arbeidsmarkt, ook allochtoon, kennen nu geen probleem. Maar het land zit dicht; en als de pot op is, zal de welvaart schijn blijken en zal er polarisatie zijn, veel feller dan ooit gedacht. Nu is het gesprek over de uitholling van de natiestaat en het natiebesef, het fundament dat de natiestaat moet schragen maar negatief afgestemd is, een intellectuele ‘bovenbouw’ discussie voor sommigen geworden over culturele zelfverloochening, en over immigratie en integratie toegespitst op problemen van en met allochtonen (Scheffer, Van Boxtel). Pas een economische recessie zal anders leren. Hoe hachelijk broos is nu reeds de interne samenhang binnen de natie, in dit piepkleine, dure, spuuglelijk geworden landje dat uit z’n voegen barst en overloopt.
De sociale onrechten tegen vergeten Nederlanders zoals huurders, ouderen, de bekochten en gekneden, vragen dringend om vereffening. Lode van Boonen pleit in "
Lastendaling voor de gemeenschap" voor functioneel herstel van de natiestaat met zijn niet-selectieve, algemene solidariteit en voor algemene lastendalingen als ‘rechts’ antwoord op de neoliberale verarmingspolitiek door constante verhogingen van vaste lasten.
Deze keer wordt door M. Giesen de compilatie van artikelen uit Elsevier van oud-hoofdredacteur H.J. Schoo besproken welke verschenen is onder de titel "De verwarde natie"

januari 2001

De redactie

 


 

Terug naar Heemland 2001, 19-22

Terug naar Heemland 2000, 15-19

Terug naar Hoofdbladzijde Heemland

 

Naar Heemland 19, Ruimte voor Nederlanders