HEEMLAND 17

 

EEN NIEUWE EEUW

De nieuwe eeuw is nog jong, maar toch wil ik hier een kleine vooruitblik werpen op deze nieuwe 21ste eeuw. En ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van een klein krantenberichtje dat begin dit jaar in alle kranten stond. Het heeft heel weinig commotie verwekt, maar het is één van de meest verstrekkende berichten die in dit begin van deze eeuw in de kranten heeft gestaan. Het bericht luidde: "Tot 2015 zal het aantal allochtonen in ons land verdubbelen." De immigratie is in het begin van de jaren 60 begonnen en heeft in de afgelopen 40 jaar voor enorme problemen gezorgd. En deze problemen zullen dus de komende 15 jaar verdubbelen.

Vooraankondiging van immense problemen

Dat heeft een groot aantal consequenties voor ons land, waarvan ik er hieronder een paar zal aanstippen.

Allereerst werd in het bericht een definitie gegeven van wie onder allochtoon wordt verstaan. Dat is ieder die of zelf in een niet-westers land geboren is of waarvan minimaal één van de ouders in een niet-westers land geboren is of uit afkomstig is. Zo’n definitie is al heel wat. Vaak wordt met het begrip allochtoon enorm gesjoemeld om bepaalde cijfers wat op te fleuren. Bijvoorbeeld als het om de gevangenispopulatie gaat, is vaak aan de hand van het paspoort geteld of men allochtoon is of niet. Aangezien bijna alle Surinamers en Antillianen, maar ondertussen ook heel veel Turken en Marokkanen een Nederlands paspoort hebben, lijkt het daardoor alsof het met de misdaad onder allochtonen mee valt. In de gevangenissen zou dan "slechts" 50% allochtoon zijn. Maar als men naar de afkomst van de gedetineerden kijkt, is de werkelijkheid anders.
Laatst was er een excursie van de CDA-jongeren naar de Scheveningse strafgevangenis en een van de deelnemers vertelde mij dat hij, uitgezonderd de bewakers, geen enkele autochtone Nederlander had gezien. Dit soort observaties geven de werkelijkheid in de Nederlandse gevangenissen veel beter weer dan de misleidende cijfers van onze eigen overheid. Maar na dit uitstapje weer even terug naar het krantenbericht.
De daar gegeven definitie van allochtoon definieert namelijk kleinkinderen van de eerste generatie gastarbeiders als ...autochtonen... Want zowel zijzelf als hun ouders zijn (vaak) geboren in Nederland. Volgens deze definitie is bijvoorbeeld de Schilderswijk in Den Haag, nu de wijk met de meeste allochtonen in heel Nederland, over 15 jaar weer een wijk met veel autochtonen! Hoewel er dan waarschijnlijk helemaal niemand meer woont die Jansen of De Boer heet, maar velen Yilmaz of Lachman. Hoe definities kunnen liegen. Maar de conclusie moet wel zijn dat de verdubbeling waar het krantenartikel over spreekt, niet juist is. Het is waarschijnlijk veel ernstiger.

Een tweede zaak, waar het artikel ook over spreekt, is de herkomst van de immigranten. Komen onze huidige allochtonen uit een beperkt aantal landen, met name Suriname, de Antillen, Turkije en Marokko, de groep die de komende 15 jaar zal komen, heeft een veel diversere herkomst. Het zal met name gaan om Afrikanen, ook ten zuiden van de Sahara, en Aziaten, zoals Afghanen en Irakezen; (overigens zijn er uit beide laatste landen op dit moment al 70.000 (!)immigranten in Nederland). Hadden Surinamers en Antillianen nog een band met Nederland en hadden de eerste gastarbeiders nog een doel, arbeid verrichten, bij de nieuwe immigranten is elke band met Nederland ver te zoeken. Hierdoor, en dor de grotere verscheidenheid in taal, cultuur en gewoonten zal de inpassing in de Nederlandse cultuur nog moeilijker verlopen dan bij de huidige generaties allochtonen.

De problemen die deze nieuwe immigratiegolf zal opleveren zijn bijna niet te overzien. Op meerdere gebieden komen knelpunten te liggen. Bepaalde sectoren van onze samenleving zullen het zwaar te verduren krijgen, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Nu al maken allochtonen twee tot drie keer zoveel aan medische kosten dan autochtonen. Niet alleen hebben ze een veel hogere consumptie van medische voorzieningen, maar door taal- en cultuurproblemen zijn de behandelingen ook duurder. Daarentegen zullen de nieuwe immigranten vrijwel geen geschoold medisch personeel leveren. Dus tegen een veel hogere vraag naar medische zorg zal geen hoger aanbod ontstaan. Dit zal zich vertalen in hogere prijzen en langere wachtlijsten. Het duurt niet lang meer of medische zorg zal onbetaalbaar blijken te worden.
Een andere sector die zwaar weer tegemoet gaat, is het onderwijs. De kinderrijke allochtonen leggen een groot beslag op de totale middelen voor het onderwijs. Maar tegelijkertijd komen er uit de rijen van de nieuwkomers bijzonder weinig leraren en onderwijzers voort. Kortom, ook daar zal schaarste ontstaan. Dat wordt nog verergerd doordat het onderwijs per allochtoon kind veel duurder is dan voor een autochtoon kind. Laatst was er een directeur van een ‘zwarte school’ in Amsterdam op de radio. Hij vertelde dat hij voor 360 kinderen welgeteld 40 (!) onderwijzers had en daarnaast nog 4 professionele leerlingenbegeleiders. Totaal 44 mensen op 360 leerlingen; dat is ongeveer één onderwijsgevende op acht leerlingen. ter vergelijking; mijn dochters die op een witte school zitten, zitten met ongeveer 20 à 25 leerlingen in de kas. En de schoolresultaten zijn nog beter ook. Dus ook het onderwijs zal volledig overbelast raken.
Verdere sectoren die het zwaar gaan krijgen, zijn justitie en politie (komen er nu eens eindelijk echte cijfers over criminaliteit en allochtonen?) en de ruimtelijke ordening (zelfs Pronk en Dittrich vinden Nederland nu vol (!)).

Het zwijgen van de politieke elite over dit soort berichten is ronduit onthutsend. Milieu-actiegroepen protesteren tegen van alles en nog wat, de Betuwelijn, Schiphol, het doortrekken van de A4, maar de hoofdoorzaak van vele problemen: de groeiende bevolking, blijft buiten elke discussie. Ook de discussie over het multiculturele drama had een hoog incrowd-gehalte. Alleen de grachtengordel mocht zijn zegje doen. Men vond zichzelf geweldig ‘taboe doorbreken’, maar uiteindelijk heeft de hele discussie alleen maar tot gevolg dat er nog meer geld gaat naar opvang, taallessen, integratietrajecten etc. Nog meer van hetzelfde dus, nog verder op de rampzalige weg die Nederland aan het gaan is. En als gewone burgers, zoals in Kollum, zich in de discussie willen mengen, dan staat justitie klaar met zware straffen. Want zo tolerant is men ook weer niet. Het is niet de bedoeling dat het gewone volk zich met de discussie gaat bemoeien. Die spuien alleen maar minderwaardige meningen van "Untermenschen" met onderbuiksgevoelens. discussies met hen zijn ongewenst. Strafrechtelijke vervolging is volgens de elite hier op z’n plaats.

Wat mij persoonlijk nog het meest verontrust, is de afnemende sociale samenhang van ons land. Iedereen die wel eens in wijken als Delfshaven of de Bijlmermeer rondloopt, zal zich realiseren dat hij of zij daar zelf niet meer wil wonen. En door de massale immigratie van de komende jaren, veel hoger dan die van de afgelopen 40 jaar, zullen dat soort wijken in het hele land komen. Ook kleinere plaatsen zullen hier niet aan ontkomen. We zitten in een koude kille samenleving, waar bevolkingsgroepen geen enkele band meer met elkaar hebben, ja zelfs vijandig tegenover elkaar staan. Grote omspannende sociale vangnetten, zoals ziekenfonds, AOW en bijstand zullen onbetaalbaar worden. En de autochtone sociaal zwakkeren zullen daar als eersten de dupe van zijn. Zijn kinderen zullen naar overwegend allochtone scholen moeten, zijn buurt wordt door een te grote diversiteit onleefbaar en als hij ziek wordt zal de rekening onbetaalbaar blijken.

Conclusie voor Nederland zelf

Krantenberichten als bovenstaande maken mij somber. Nederland heeft een lange periode achter de rug waarin het haast als vanzelfsprekend gold dat de volgende generatie het beter zou hebben dan de voorgaande generatie. Daar werd ook in geïnvesteerd, zowel door de gemeenschap als op particulier niveau. Men investeerde in onderwijs, in kennis, in gezondheidszorg. Maar deze vanzelfsprekende vooruitgang over de generaties heen is onzeker geworden. We zijn op weg naar een slechtere samenleving voor ons en onze kinderen.

Eduard den Hollander

 

Terug naar hoofdblad Heemland

Terug naar Heemland 2000, 15-18

Naar Heemland 17, Nederlandse inflatie