HEEMLAND 15

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

       

HEEMLAND 15 (begin 2000):

Ten geleide

Akelige dure nieuwbouw in het gehele land,en Paarse belastingen—door Linda Gouderak e.a.

Beschouwingen—door de Redactie

Invoering der multicultuur—door Eduard den Hollander

Nieuwe Amerikaanse wereldorde—door Alfred Vierling

Socialisme op het eeuweinde—door Ruud Diesveld

Uitwringen der autochtonie—door Mart Giesen

 


Heemland 15 (januari 2000)

TEN GELEIDE


Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

Vanwege de dreiging van schrijnende discriminaties in de vermogenssfeer van huurders in de belastingplannen van Zalm en Vermeend in 2001 is namens de redactie een brandbrief uitgegaan naar de fracties van CDA, SP en GPV/RPF van de 'oppositie' in de Tweede Kamer. Ook de nog toegestane pensioenopbouw blijkt voorbij te gaan aan de karige, moeilijke tijden die velen zonder goede carrière en na echtscheiding te verwachten hebben; wie garandeert trouwens in de 21ste eeuw de reeds uitgeholde AOW? In "Paarse belastingen" doet Linda Gouderak verslag van deze slechte belastingherziening die door het parlement wordt gejaagd en voor nog forsere lasten voor de doorsnee burger, zonder goedingekocht eigen huis, zal zorgen. Het is een typisch 'paars' voorstel, ten bovenlaag en aanhang van VVD, D66 en PvdA én ten gerieve gunste van welgesteld 'rijk' en formeel 'arm', tot groot voordeel van de gefortuneerde van de PvdA-aanhang, autochtoon en nu vooral ook allochtoon, met forse belastingverlichting voor de lagere inkomensgroepen en de minima die jarenlang met allerlei subsidies, kwijtscheldingen en tegemoetkomingen voorzien worden. De rest van de bevolking mag als altijd barsten!
Rond het millennium passen artikelen over de voorbije vijftig jaar van de 20ste eeuw. Met "
Beschouwingen" laat de redactie de sociaal-politieke verzieking in Nederland de revue passeren. Leek tot in de zestiger jaren Nederland een welvarend en vreedzaam land zonder overbevolking te worden, de veranderingen erna nopen tot nadenken over de mateloze lichtzinnigheid en volstrekte kortzichtigheid van het Nederlandse establishment dat geen enkele rekening heeft willen houden met de gewone Nederlandse bevolking en hierin volhardt tot op de dag van vandaag in naam van politieke correctheid met uitsluiting van ware oppositie. Eduard den Hollander belicht het zelf voldane egoïsme van de verantwoordelijke elite bij de "Invoering der multicultuur". Alfred Vierling richt zijn blik in "Nieuwe Amerikaanse wereldorde" op de politieke, militaire en economische verhoudingen na de implosie der Sovjet-Unie en de Balkan-oorlogen van de NAVO onder imperialistisch Amerikaanse regie tegen Servië. Europa, ook Nederland, zou zich de eruit te trekken lessen ter harte kunnen nemen en eigenstandig moeten worden.
Bij deze eeuwwisseling kijkt Ruud Diesveld in "
Socialisme op het eeuweinde" terug op de lange strijd tussen socialisme en liberalisme, die vooralsnog in het voordeel is beslist van de laatste. Hij verwijt het socialisme met het propageren van de klassenstrijd de sociale verhoudingen gepola riseerd te hebben en met zijn materialistische, individualistische inslag in wezen het nu opgekomen, neoliberale kapitalisme in de kaart te hebben gespeeld. Met de multiculturele verwording van onze maatschappij heeft deze overwinning van dit onverdroten rauwe kapitalisme aan grote delen van de eigen Nederlandse bevolking (de autochtonie) de materiële en/of geestelijke genadeslag toegebracht. Heel veel Nederlanders zonder dubbel inkomen, die tot voor kort huurden of nog huren, zijn door allerlei overheidsmaatregelen en veranderde criteria voor verdubbelde kosten komen te staan, zijn blootgesteld aan steeds hogere huren of werden de krankzinnige koopwoningmarkt opgejaagd en leven nu voortaan in steeds ergere 'stille armoede'. Ze kunnen zich met recht beschouwen het kind van de multiculturele, neoliberale rekening te zijn. De zodanige veranderingen door massaimmigratie en kapitalisme bespreekt Mart Giesen in "Uitwringing der autochtonie".

Van redactiewege wensen wij alle lezers een voorspoedig nieuwjaar toe in dit eeuwbegin,

januari 2000

De redactie

 

 

terug naar de hoofdbladzijde van Heemland

of: terug naar het Heemland Archief

 

Naar Heemland 15, Paarse belastingen, akelige,dure nieuwbouw in het hele land