HEEMLAND 14 (herfst 1999)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

       

                HEEMLAND 14 (herfst 1999):

Ten geleide

Nationale crisis (3)door M.Giesen

Paars neoliberalismedoor de Redactie

Boekbespreking, P. Lakeman: "Binnen zonder kloppen"door Eduard den Hollander

Partijpolitiekdoor Lode van Boonen

Weg met islamitisch rechtdoor Alfred Vierling

Lessen van de Balkan (2)door Alfred Vierling

Een overbodig ministerie, met redactioneel naschrifdoor Alfons Mantel

 


  

HEEMLAND 14 (herfst 1999):

 

TEN GELEIDE

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

In "Nationale crisis (3)"  wordt de situatie voor de nationale stroming in Nederland besproken als vervolg op eerdere bijdragen van Alfred Vierling en Marcel Rüter door Heemland-redacteur Mart Giesen, (zie ook "Nationale crisis (1)" en "Nationale crisis (2)"). Met nadruk zij hier gesteld dat dit geen eind-evaluatie is, de discussie blijft open, prangende vraagstukken zijn er te over.

Hoezeer onze 'paarse' regering in de pas loopt van de wensen van het transnationale grootkapitaal en zijn voorgestane economische 'liberalisering' en reorganisatie van zo veel mogelijk samenlevingen, in het bijzonder die van Europa, is het onderwerp van "Paars neoliberalisme". Het leidt tot een steeds verdergaande verdeling van de Nederlandse bevolking in redelijk tot zeer gepriviligeerde groepen burgers en groepen die steeds verder achterop geraakt zijn maar wel de hoofdsom van de maatschappelijke overheidskosten mogen opbrengen en wel met zware lasten opgezadeld worden. Europa wordt meer en meer een slecht duplicaat van het plutocratische Amerika met overeenkomstige rauwe sociale verhoudingen vanwege kapitalisme en multicultuur. Het boek van Pieter Lakeman mag niet onbehandeld blijven, Eduard den Hollander geeft een heldere samenvatting van de schijnheilige immigratiepolitiek van de opeenvolgende regeringen in de "Boekbespreking".

Alfred Vierling waarschuwt in navolging van Schuller en Brugman voor invoering van islamitisch recht in de Nederlandse rechtspraktijk en verwijst naar zijn studie van 1985 die pleitte voor rigoreuze uniculturele assimilatie van immigranten in Nederland (in "Weg met islamitisch recht"). De aanvalsoorlog van de NAVO op de Joegoslavische provincie Kosovo en op de infrastructuur van Servië betekent het feitelijke einde van de eerbiediging van de internationale rechtsnormen;
In plaats hiervan heeft de NAVO in casu de VS zich het recht toegeëigend overal ter wereld in te mogen grijpen ter bevordering van de multicultuur. Zo'n idee-fixe laat zich evenwel niet afdwingen getuige de etnische verdrijvingen uit het bezette Kosovo waar de met westerse en islamitische hulp tot de tanden toe bewapende UÇK na zijn guerilla tegen het Joegoslavisch gezag nu zijn doelen realiseert op weg naar Groot Albanië. Vreedzame coëxistentie van nationale groepen zoals voorheen in het Joegoslavië van Tito of 'multicultuur' op z'n Amerikaans zal er niet zijn. Vierling zal een aanklacht indienen tegen de Nederlandse regering; hij hekelt het NAVO-optreden in "
Lessen van de Balkan (2)".

Op tal van terreinen kan de Nederlandse overheid zichzelf beperken en hiermede burgers belastinggeld besparen. Alfons Mantel bespreekt het ministerie van Economische Zaken. In het vorige nummer werd het ministerie van Volkshuisvesting al aangestipt en zo zullen er meer ministeries zijn. Het wordt tijd voor een grondige doorlichting van de overheid. Met haar politieke handelen is de leiding van de gevestigde partijen evenwel hoofdverantwoordelijk voor het wantrouwen van veel burgers en hun afkeer van politiek.

september 1999

De redactie


 

terug naar de hoofdbladzijde van Heemland

of: terug naar het Heemland Archief

naar Heemland 14, Nationale crisis (3)

naar Heemland 14, Paars neoliberalisme