HEEMLAND 12 (kerst 1998)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

of naar Heemland 1999, 12-15

       

HEEMLAND 12 (begin 1999)

 

Ten geleide

Paarse verlengingdoor Linda Gouderak

Politieke detailhandeldoor drs Alfred Vierling’

Partijverboddoor Lode van Boonen

Nationale crisis (2)--door J.P.M. Ruter

Om onze vrijheden--door Mart Giesen

Beschouwingendoor de Redactie

Verdampt Nederland ?--door drs M.J.H. Vosselman

Boekbespreking: S. Huntington "Botsende beschavingen"door Eduard den Hollander

Ingezonden

 

 

HEEMLAND 12 (kerst 1998)

 

TEN GELEIDE

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die van ganser harte de Nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de Nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Ook U als lezer wordt uitgenodigd tot deelname aan dispuut en overleg. Uw schriftelijke inbreng of reactie wordt op prijs gesteld. Voor discussie stelt Heemland als gespreksforum van nationaal-gezinden kolomruimte in dit tijdschrift ter beschikking. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de belangen van ons volk betreffen, worden in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

In dit nummer staan we stil bij het paarse beleid voor de komende periode, ondermeer in het artikel "Paarse verlenging" en in "Beschouwingen". Op grond van de verkiezingsretoriek mocht bij regeringsdeelname van de VVD verwacht worden dat deze zich hard zou maken voor doeltreffende maatregelen tot drastische beperking van de immigratie en van de opvang van asielzoekers in het regeerakkoord, maar co-formateur Bolkestein kon het kennelijk niet schelen want er kwam niets van terecht. De aantallen die binnenstromen zijn volledig uit de hand aan het lopen: ongeveer 50.000 voor dit jaar en voor 1999 wordt in de wandelgangen zelfs al gerekend op meer dan 70.000. Melkert zegt dat "de PvdA voorop moet lopen bij de opvang van asielzoekers" en een week later wil hij ineens een nieuwe asielwet; en staatssecretaris Cohen kan het niet schelen mits de opvang maar niet "inhumaan" wordt. Voor wie eigenlijk? Dat het rampzalig is voor onze samenleving speelt kennelijk geen enkele rol. In Elsevier noemt columnist Pim Fortuyn het het grote vraagstuk van de volgende eeuw waar paars-II niets aan gaat doen behalve "doormodderen". Schrijnend is het hoe weinig hart en politiek hierbij al jaren toont voor het steeds verder maatschappelijk en economisch achter raken van grote delen der inheemse ‘Nederlandse’ bevolking inclusief velen uit de middenlaag. Voor hen is het steeds moeilijker nog het hoofd boven water te houden. Alles wordt alleen maar duurder. Mooi wonen bijvoorbeeld, waar ze met televisieprogramma’s mee doodgegooid worden, wordt alleen maar onbereikbaarder. De doorsnee nieuwbouw is bovendien van een akelige krapheid, saaiheid en kwalitatieve ondermaatsheid die doet denken aan de noodwoningbouw van vlak na de tweede wereldoorlog; ze is nog heel duur ook, deze woningen worden door de woningschaarste toch wel verhuurd of verkocht! Dat ons hele land sociaal en landschappelijk naar de vernieling gaat, doet de verantwoordelijke leiding kennelijk niets. De voor de kabinetsformatie gemaakte schatting van de kosten van immigratie zijn geheim gebleven. Van onze kant vinden wij dat hoogverraad gepleegd wordt.

In "Om onze vrijheden" wordt besproken hoe op alle niveaus voor protest nauwelijks nog ruimte bestaat, zozeer worden de klassieke grondrechten door de overheid juridisch beknot. Ook het artikel van Vierling "Politieke detailhandel" is een soort hartekreet over de machteloosheid van de oppositie in Nederland; maar hij heeft een beetje moed geput uit zijn ervaringen in Frankrijk.
In ons voorwoord "Ten geleide" zijn wij voorheen veel optimistischer geweest voer de toekomst van dit land. Maar hele volksverhuizingen kan een klein, overbevolkt, kwetsbaar land niet aan. Kwetsbaar, denkt maar aan het water. Bovendien hebben we te maken met een politieke, culturele en economische elite die er een regentesk gedachtengoed op nahoudt zonder echte scrupules, in de zin van een verantwoordelijk geweten jegens ons volk en land. Een lange-termijn-visie omtrent belangen en draagkracht van volk en land ontbreekt ze ten ene male. Deze maatschappelijke elite blijkt slechts in de weer om haar eigen schaapjes op het droge te halen en te houden.

 

december 1998

De redactie

 

Terug naar Heemland Archief

Terug naar hoofdblad Heemland

Naar Heemland 12, Paarse verlenging