HEEMLAND 12 (kerst 1998)

POLITIEKE DETAILHANDEL

Migratiebewegingen

Het is moeilijk om een grote historische gebeurtenis te noemen die niet heeft geleid tot massale migratie. Religieuze botsingen lieten pelgrims vertrekken en leidden tot nieuwe nederzettingen (settlers). Oorlog en politieke onrust, natuurrampen als misoogst en ziekte, zelfs economische innovaties veroorzaakten volksverhuizingen. Tot zover de politiek correcte analyse van Mark J. Miller, hoogleraar aan de Universiteit van Deleware in ‘Age of Migration’. Maar in Nederland zijn er binnenlandse ‘pull’ factoren, die immigratie uitlokken en versterken:

De propaganda, dat Nederland een rijk land is, de spilzieke ontwikkelingshulp, het sociale zekerheidsstelsel, de riante asielopvang, de multiculturele samenleving als nieuwe ideologie, de barmhartige Samaritaan uithangen op het wereldtoneel. Hoor ze loeien: De Paus heeft nog niet opgeroepen tot legalisering van alle illegalen, of polderconcurrent de Raad van Kerken bepleit bij monde van ds I. Bakker voor een grotere opvangcapaciteit "als je kijkt naar de brandhaarden in de wereld". Daar zijn er inderdaad veel van. De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen had in 1997 opvangprogramma’s in 100 landen voor 22 miljoen mensen. Er zijn toch zo al veel mensen. Elke tien seconden zijn er 27 meer van op aarde, 98 % van de bevolkingstoeneming vindt plaats in de ontwikkelingslanden. Gelukkig vluchten de meeste migranten naar een ander land op het eigen continent - Uitzonderingen zijn Australië dat per definitie zelf een continent vormt en veel Aziaten ontvangt, en Europa als magneet voor Afrika en Voor-Azië. Europeanen hebben gemiddeld 1,7 geboorten per vrouw, en 6 gevallen van kindersterfte per 1000 kinderen, voor Turkije is dat respectievelijk 2,6 en 42. De Turkse bevolking zal vanaf 1998 tot 2050 toenemen van 63.8 tot 97,9 miljoen. Van Marokko heb ik ‘even’ de cijfers niet.

Opvang ten koste van alles en iedereen

Dit laat onverlet de opvatting in Nederland, dat wij moeten doorgaan met massale opvang. Mevrouw d'Ancona (PvdA) en Meneer Dittricb (D’66) vinden weliswaar het Vluchtelingenverdrag onvoldoende legitimatie voor de massale economische vluchtelingenstroom, maar zij bepleiten dan ook nog een verdrag ernaast om deze rechtsgeldig te ‘mogen’ ontbieden. De katholieke bisschop Muskens is het er helemaal mee eens. De 300 asielzoekers per dag van nu, de 100.000 inwijkelingen per jaar van nu; bet is nog niets vergeleken bij wat ons te wachten staat. In het buidige West-Europa regeren de sociaal-democraten weliswaar neoliberale marktaanbidders, maar nog steeds nilet te beroerd hun macht te enten op de ‘Verelendung der Massen’, die men bij gebrek in eigen land nog even langer moet importeren. Het zinnige voorstel van EU-voorzitter Oostenrijk tot invoering van quota op vluchtelingen - eens was zelfs Dijkstal daarvoor - zal sneuvelen op de Duitse socialistisch/groenlinkse verkiezingsoverwinning en regeringsvorming. Verblijfsvergunningen en staatsburgerschap met dubbele nationaliteit komen er in de uitverkoop.

Nooit hoor ik spreken van oplossingen voor de ontredderde leraren op losgeslagen scholen. Over de landelijke migratie van Nederlanders weggetreiterd door penetrante moslimmuziek of Marokkaanse jeugdbendes uit de stad. Over waar de nu opeens in meerderheid etnisch allochtone stadsjeugd na het gespijbel aan de slag kan, nu het arbeidsvolume sedert de jaren 60 niet is toegenomen ? Nederland liep voorop in de export van zijn industriële productie (textiel, Stork, Philips, FokJ(er). Er zou hoogwaardige high-tech en innovatie komen. Maar het blijkt dat je goedkoper onder een palmboom kunt programmeren. Wij leven van overslag en distributie, maar daar kunnen toch geen 18 miljoen Nederlanders van Ieven ? Neen, onze economie gaat goed, monetair ja, met ballonbedrijvigheid zonder productie: banken en verzekeringsmaatschappijen, huizenhandel en marketing, net zo implosief als ons aardgas dat over enige decennia op is. Inmiddels doen wij zogenaamd wat aan het milieu door invoering van de ecotax. Dat is alvast wennen aan de versobering; alleen het haalt niets uit als er inmiddels een immigratie van 2 miljoen mensen in enige decennia is toegelaten.

Had het anders gekund ?

Het lijkt een aardig thema voor politieke rnachtsvorming: Rond diegenen, die wel wat aardigheid hebben in dit land, begrijpen hoe kwetsbaar het is en hoe klein, die wel aanvoelen. dat je hier met niet al te veel lui moet zitten, mensen die een beetje op elkaar lijken in gedrag en met niet al te vervuilende industrie. Een beetje gezellig, een beetje ‘Denemarken’. Rond mensen die wel begrijpen dat de multiculturele samenleving niet alleen ‘nog’ niet tot stand is gekomen, maar dat die nog nooit ergens ter wereld is gelukt. Zelfs het Sociaal Cultureel Planbureau is daar nu achter. Rond mensen die begrijpen, dat nu je dan in de Veiligheidsraad zit, je een beetje volwassen moet gedragen tussen de grote broers, niet als haantje de voorste het ‘funny dutch pacifist army’ de weg naar een massagraf moet laten wijzen in een gebied waar Engelsen en Fransen niet dorsten been te gaan. Kortom, een beetje bescheiden, een beetje minder anti-duits. anti-frans, anti-oosterrijks, anti-chinees, een beetje meer eigen kritiek op het gebrek aan verwerking van eigen verleden als slavenhandelaars, op de eigen drugsproductie en het laten slingeren van eigen kemafval, een beetje meer boe-geroep tegen eigen schendingen van de mensenrechten: Inbreuk op het recht van vereniging, van vergadering, van fair proces, de beroepsverboden en hysterische verdachtmakingen gericht tegen de ‘redders der natie’.

Politieke detaillisten

Wat doen onze redders van de natie ? Ik bedoel, wat hebben de vaderlandslievende partijen in Nederland geleerd van het debacle van de laatste parlementsverkiezingen ? Buitengewoon weinig. Wat hebben ze geleerd van de Duitse verkiezingen !, die drie kijvende partijtjes buiten de Bondsdag hield?, niets. Ten eerste zijn zij de schuldigen gaan zoeken buiten zichzelf. Het waren de pers, de justitie, de grote partij en, het onderwijs, de geheime dienst, de kieswet en die verdomde manipuleerbare stemmachines geweest, die onze hooggeachte afgevaardigden van het pluche hadden afgedonderd. Ten tweede waren de schuldigen in kleinere kring aan te wijzen, namelijk in eigen kring: die slechtoverkomende, nepotistische ex-kamerleden, die onbehouwen skinheads, die broodpoliticus uit Utrecht. Iedereen wijst de ander aan; men is dilettant of querulant, verdacht of nog erger, belust op macht. Nou niet bepaald een stel, dat de indruk maakt onis land te loodsen door de brandhaarden der wereld. Het zijn zelf brandjesstichters van het kaliber stiekeme dorpspyromaan, je draait je nog niet om of er is alweer wat gesticht, dit keer geen brandje, zelfs geen kerkje, maar een politieke partij: foldertje leggen, niemand zeggen.

Zo hadden en hebben we dan de Nederlandse Volks Unie, de Centrumpartij, de Centrumdemocraten, de Centrumpartij ‘86, het Nederlands Blok, de Volksnationalisten Nederland, de Nationale Partij Nederland, de Nieuwe Nationale Partij, de Conservatieve Unie, de Conservatieve Democraten, de Vooruitgangspartij. Ze wisselen elkaar af met de snelheid van het licht, dat ze in elkaars ogen niet gunnen. Zo zullen de CD, de Vooruitgangspartij, de NNP, het Nederlands Blok, de Conservatieve Unie allemaal weer mee doen in Utrecht. Zelfs van geografische afbakening is men wars. van de verkiezingen heeft men niets geleerd. Het blijven toko-houders, winkeliers in politieke artikelen, retail, nooit groothandel, politieke detaillisten.

Het patriottiscbe antwoord in Frankrijk

Hoe doet het buitenland dat dan ? Ik neem U even mee naar Frankrijk. Daar heeft het Front National zo’n vaste aanhang van 10 % van de stemmen en het programma van bet Rassemblemerlt pour Ia Republique (gaullisten), heeft als immigratieremnler zijn regeerwaardigheid al bewezen. 1k was op 19 september te gast op de jaarmanifestatie van het FN te Parijs. Een soort groot parkterrein was omheind en slechts toegankelijk via strenge wapencontrôle middels ‘vliegveldpoortjes’. Eenmaal binnen heerste de vriendelijkbeid en het zelfvertrouwen ongebreideld. De beweging bleek geworteld in organisaties en bedrijven uit alle hoeken van Frankrijk: Men kon er regionale maaltijden eten, er waren locale chansonniers, boekhandels met titels als (1968, de rechtse opstand), verkopers van militaria en snuisterijen, maar er was ook een marine-onderdeel, padvinders, kledingzaken, cd-handel, een alternatieve ontwikkelingshulporganisatie (voor Irakese kinderen!), een eigen uitzendbureau voor eigentijdse slachtoffers van links beroepsverbod, jeugdorganisaties, reisbureaus, transportondernemingen, een massagehuis, een tatouage-shop, royalisten, een jagersvereniging naast een dierenbeschermingsorganisatie, en niet te vergeten een heuse kunstgalerie met sculptures en naaktschilderijen die men nu zo gauw niet zou verwachten bij -volgens de Nederlandse pers - rechts-extremisten.

Kortom, hier is een partij geworteld in de samenleving. Zo vol zelfvertrouwen was het, dat er zelfs een speaker’s corner was ingericht voor allochtonen ! Hier sprak dan Farid Smahi, schrijver van "Faut-il brüler les Arabes de France ?" (Moeten we de arabieren van Frankrijk verbranden ?). En wat bleek ? Een nationalist, pur sang: weg met de dubbele nationaliteit, weg met de multicul, weg met de vervolg-immigratie. Deze Algerijn zag wel een multireligieus Frankrijk, maar binnen de perken van de republikeinse traditie. nix hoofddoekjes. Hij bepleitte een door de Staat gefinancierd kort verblijf voor alle jonge maghrebs terug naar hun land van herkomst om zo immuun te worden tegen de moslimpropaganda als zou het westen decadent en de moslimwereld zo fantastisch zijn. Mee eens of niet, er was in ieder geval vruchtbare discussie en nieuwe ideeën. Waar in Nederland bestaat zo’n politiek cafe ? En dan was er de boekbespreking van "L’immigration sans Haine ni Mépris" (immigratie zonder haat of verachting) door Pierre Milloz, de rechtsgeleerde inspecteur van bet Ministerie voor Industrie (hebben we niet eens meer), die alle kosten van de immigratie onweerlegbaar becijferde: 6,5 miljoen vreemdelingen kostten bijna 100 miljard gulden ! 0 zo, en de Franse regering kon het niet logenstraffen. Wat een niveau, wat een volk, er was een textielhandelaar die zich ongerust maakte over het gebrek aan innovatief vermogen bij de Franse kunstenaars en dichters ! Er was een huisvrouw, die somber was over de invloed van de rurale immigrant op de taalexpressie van haar kinderen, er was een hele leraren-vereniging in verzet gekomen tegen de katholieke fundamentalisten (ook ter plekke !!) wegens dier indolentie ten opzichte van de hoofddoekjes in de klas.

Twijfels over de kansen van nationaal verweer

Wat hebben wij ? Wij hehben een vijftal koppige pluche-verslaafden, ieder met hun eigen beginselprogramma; maar voor een toekomstvisie, zelfs voor een regeerwaardig tienpunten-programma of ook maar een artikel in hun partijrondscbrift doen CD, NB, NNP en anderen op schrijver dezes een beroep, zonder evenwel daartegenover een financiële of partijbestuurlijke tegemoetkoming te stellen. Maar wij hebben juist behoefte aan een platform, een dispuut, een politiek café, een forumdiscussie in dit land. Wij moeten de zeldzame schrijvers die nu in ‘Elsevier’ of ‘De Groene Amsterdarnmer’ schrijven benaderen en strikken in een web van sympathiserende middenstand, moegestreden en bekeerde leraren, politiemensen zoals hoofdcommissaris Kuiper te Amsterdam en anderen die nu eindelijk te kennen geven, dat onze samenleving uit zijn voegen barst. Wij hebben geen behoefte aan handtekeningenophalers voor eigen pluche, die slag via de parlementaire democratie is verloren, de stemmachines zijn inderdaad fraudegevoelig, maar zij hebben geen grip op een bevolking als die zich assertief organiseert.

Evenwel, niets minder dan de VN en de NAVO komen ons overvallen als we onis teweer stellen tegen alloculturele overwoekering. Hoe dat gaat, leren ons imrners de gebeurtenissen op de Balkan, welke regio uitverkoren blijkt te zijn als proefterrein voor nieuwe strategieën van de zogeheten ‘internationale gemeenschap’. De Amerikaanse imperialistische politiek heeft inmiddels zelfs Milosovic op de knieën gekregen voor acceptatie van een Kosovaarse rebellie en afscheiding vanwege een albanese etnische explosie in zijn land. Tegen de Turkse, Engelse of Israëlische staat zijn maatregelen zoals uitgevoerd en voorgenomen tegen de Servische ondenkbaar.

"De multiculturele samenleving is een politieke hersenschim" schrijft redacteur Peter Riemersma thans in de Haagsche courant naar aanleiding van bet rapport 1998 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Tegen de achtergrond van het NAVO-geweld lijkt een nationaal streven naar saamhorigheid langs de weg van de parlementaire democratie eveneens een hersenschim.

drs Alfred Vierling

 

Terug naar Hoofdbladzijde

Terug naar Heemland 1999

Naar Heemland 12, Partijverbod

Naar Heemland 13, Lessen van de Balkan (1)