HEEMLAND 11 (zomer 1998)

 

OPEN OVERLEG

Op 7 mei, daags na de verkiezingen voor de Tweede Kamer, kwamen centrumdemocraten, volksnationalisten en anderen in open overleg bijeen op uitnodiging van Chiel Koning, dan nog penningmeester van de CD. Ter verwelkoming hield hij de volgende toespraak.

Oproep om het belang van Nederland

Dames en heren, ik heet U van harte welkom! De reden van deze bijeenkomst is de grote bedreiging in het bestaan van de Nederlandse gemeenschap; zowel in politieke zin, de communistische revolutie van 1917 wordt hier voortgezet, als in materiële zin door de aanwezigheid van vele buitenlanders. Velen van U hebben deze gevaren reeds lang hiervoor onderkend en zijn in actie gekomen. In het belang van Nederland hebt U de centrumstroming doen ontstaan. Na aanvankelijke grote groei, elan, vreugde en vriendschap, brak er een tijd aan van kannibalisme. Velen van U zijn belasterd en gekwetst, en hebben afstand van de nationale stroming in brede zin genomen. Daarmee verdween een groot deel van de zo broodnodige kwaliteit van de stroming. Deze verdeeldheid is funest voor de stroming en voor ons vaderland! Wij zijn nu bijna al onze verworvenheden kwijt. De kwaliteiten van U allen moeten terug in de stroming, als het U belieft. Ik verzoek U daarbij te denken en te handelen als Hollanders bij een dijkdoorbraak, alles ertegen aan, niet kissebissen; we redden het of we verzuipen!

Mijn verzoek aan U is: de onderlinge rivaliteit in de kast te zetten, uw geschillen te regelen en te vergeten, uw partijgebondenheid te bewaren maar niet alhier te werven, wel contact te zoeken en te overleggen met allen hier van de stroming. Gezien de invloed die de media, politiek en rechtsbedeling hebben gehad op de vorming van het imago van de leden van de centrumstroming is het noodzakelijk dat wijzelf ons imago bij de burgers vormgeven. Mijn opzet is om ondermeer via het internet het gedachtegoed van de stroming over de burgers heen te spoelen in regels, stellingen, betogen en dergelijke. Dat gedachtegoed moet van U komen en door allen gesteund worden. Deze informatie laat weerstand bieden aan alle laster en verdraaiingen van pers en politiek en niet ten laatste aan het openbaar ministerie (OM) een lasterlijke, door haarzelf verbeelde situatie te creëren waartegen dan een lidmaat van de stroming zich zou moeten verdedigen.
Ik bied U zoveel vergaderingen aan als nodig zijn om tot een redelijk resultaat te komen. Bovenal hoop ik op een goede sfeer, actieve mensen, samenwerking en een goed dispuut. Op elke vergadering is ieder van de stroming welkom, hoe dan ook. Als suggestie noem ik enige onderwerpen; niet om U voor te zeggen maar om U een idee te geven.

Het gaat om het voortbestaan van ons vaderland, van ons volk met al zijn belangen en voorwaarden als de taal, de geschiedenis, de cultuur en de bestaansbronnen. De regerende partijen zijn verouderd waar hun slogan feitelijk is "plunderen en uitdelen"; de overheid is slechts bezig met belastingverhoging, nimmer minder wel altijd meer.
De burger beweegt zich in een schijnwereld die wordt voorgetoverd door media, televisie propaganda en overheids-bevoorrechting; toch zal de werkelijkheid bij menigeen de fantasiewereld wreed verstoren. Er is een enorme kloof tussen de denkbeeldige wereld van de beleidsmakers en de botte ruwe realiteit van het bestaan. Nodig is meer werkelijkheidszin en stabiliteit in het Westerse wereldbeeld te brengen; de berichten van pers en media moeten op hun waarheidsgehalte aangesproken kunnen worden.
De verkiezingsuitslagen noch de overeenkomsten van de Europese Unie en andere achterkamertjesbesluiten zijn te erkennen. De kolonisatie van Nederland is begonnen; het land verkeert in mentale chaos en armoede, en is zijn soevereiniteit nagenoeg kwijt. De multiculturele samenleving wordt ons tersluiks opgelegd, wat in Joegoslavië gebeurt door internationaal geweld.
De visie van onze stroming is de burgers steeds onthouden. Na deze verkiezingen zijn de problemen met de buitenlanders niet verdwenen en is de bedreiging van de toekomt van onze samenleving niet opgeheven. Die zijn eerder groter geworden, waar niet vrijblijvend mee doorgegaan kan worden waarvoor verantwoording van de daden zal worden gevraagd. Er is tenslotte ook nog zoiets als land- en hoogverraad.

Nu lijkt het erop of wetten, rechten en de verworvenheden van de Franse revolutie voor ons niet meer gelden. Wetten worden in een handomdraai gewijzigd en pasklaar gemaakt voor de doelstellingen van de partijdige overheid. Het duidt erop dat de overheid gemaakt is tot een almachtige pressiegroep die de burgers naar zijn partijdige inzichten kneedt. Het begrip ‘overheid’ is in de praktijk inhoudelijk teloorgegaan. De wetten, regels en overeenkomsten dienen niet meer de belangen van de burgers. Ook de huidige rechtspraak is er slechts om de regelingen van de machthebbers te sanctioneren, ze is er niet meer van en voor de burger zoals dat vroeger was. De rechtsmacht van juristen vormt een van de overheid afhankelijke parasitaire groep, die met de muziek meeloopt en er goed aan verdient. De stroom aan wet- en regelgeving ontneemt de burger steeds meer recht en bezit. De rechtsbedeling is te kostbaar, ze duurt te lang en levert geen gerechtigheid op. De burgerlijke normen en waarden zijn in rechtspraak en overheidsbeleid onherkenbaar geworden. Voorbeelden zijn de onterechte veroordelingen van leden van onze stroming vanwege hun mening en de belastingheffing die de grens van roof heeft bereikt. Bij het verder uithollen van de verzorgingsstaat is er een enorme teruggang van de bevolking te verwachten van burgers die het zonder organische verbanden niet redden.

Als het de rechtsmacht lukt om onze stroming te doen zwijgen, dan daalt over Nederland de duisternis. Ik roep daarom alle Nederlanders op zich op de belangen van ons land te bezinnen.

door de redactie opgemaakt naar de rede van Chiel Koning, 7 mei 1998

 

 

Open overleg, besluiten en bevindingen

 

Op de bijeenkomsten van 7 mei en 20 mei van het ‘Open overleg’, een initiatief van M. Koning, M. Giesen en A. Vierling werd besloten tot de instelling van een werkgroep-programma, een werkgroep-ombouw, en een werkgroep-verzoening. Deelname aan de werkgroepen staat open aan een ieder van deelnemende partijen uit de nationale stroming, niemand wordt uitgesloten. De werkgroepen zullen uiterlijk in september verslag uitbrengen aan initiatiefnemers, die deze verslagen ter vergadering van het overleg medio september zullen unificeren en aanbieden aan onderhavige partijbesturen.
De initiatiefnemers van het Open overleg hebben ook bezoeken gebracht aan bijeenkomsten van de Volksnationalisten Nederland, het Nederlands Blok, Voorpost en de Centrumdemocraten. Enige overige groeperingen bleken te klein, te weinig slagvaardig, ideologische te ver verwijderd of te weinig bereid tot overleg. Bij genoemde groeperingen zijn in ieder geval voldoende nette, goedopgeleide en geëngageerde mensen te vinden om te komen tot een gezamenlijke jongerenorganisatie, een gezamenlijk politiek blad, gemeenschappelijke happenings te lande, een gezamenlijk dispuut. Het verschil in niveau en sfeer bij bijeenkomsten VNN en NB is gering. Bij de CD echter blijft een ‘bloedraden-cultuur’ hangen zolang daar het roer niet is overgedragen aan een nieuwe generatie. Hopelijk sluit de nieuwe CD-generatie zich gauw aan bij de nieuwe nationale stroming in wording.

drs A. Vierling

 

 

terug naar hoofdblad heemland

Terug naar Heemland 11, Ten geleide

Naar Heemland 11, Boekbespreking: Marokkanen in Nederland