HEEMLAND 9 (zomer 1997)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

of naar Heemland 1997 (96,97,98,09,10)

of Heemland 1998, 10-12

       

HEEMLAND 09 (zomer 1997):

 

HEEMLAND 09 (zomer 1997):

Ten geleide

Pleidooien voor de natiestaatdoor Mart Giesen

Verkenningen (herdruk van het gelijknamige artikel uit 1993)--door Mart Giesen

Partijpolitiek door de Redactie

 

HEEMLAND 09 (zomer 1997)

 

TEN GELEIDE

 

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die de nederlandse vrijheid ter harte gaat en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de nationale belangen van ons volk betreffen, worden in het blad in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

Voor U ligt het negende nummer van Heemland, dat deze keer vrijwel geheel gewijd zal zijn aan één thema: het belang van de nationale staat. Voor dit thema is gekozen omdat we gemerkt hebben dat er van enige regelmatige bezinning op de uitgangspunten en werkwijze van onze stroming die de strijd aan wil binden met de gevestigde partijpolitiek van links en rechts, weinig komt.

Aangezien de redactie het tot haar taak rekent zoveel mogelijk de hiervoor gesignaleerde leemte te verminderen waar het de stroming in haar algemeenheid betreft, is gekozen voor de uitgave van dit themanummer over het door de getrouwen aan de nederlandse zaak gekoesterde belang van de nationale staat, tegenwoordig ook wel natie-staat genoemd.

De nationale staat staat al geruime tijd volop ter discussie bij progressieve maatschappijcritici. Geconstateerd wordt dat zijn betekenis door tal van veranderingen op Europees niveau en in wereldverband afneemt, terwijl vele arrangementen slechts op het niveau van de nationale staat verwerkelijkt zijn en in voldoende mate in stand gehouden kunnen worden. Gedacht kan dan worden aan rechtsbescherming, sociale zekerheid, onderwijs en vele andere staatstaken. Men zit nu met vragen hoe dit op te lossen.

Door de critici wordt eveneens gesteld dat de natie-staat, gebaseerd als die is op oude etnisch-culturele entiteiten, van deze gevoels- en herkenningswaarde ontdaan moet worden en dat deze vervolgens slechts te gebruiken zou zijn, als dat al gewenst wordt, in een zeer verlichte versie als bestuurlijk medium ten behoeve van het politieke gezag op statelijk niveau, ondergeschikt gemaakt aan belangrijker geachte instituties en organisaties, zoals Europa, NAVO, ontwikkelingssamenwerking en multinationals.

Oplevend nationalisme baart de critici zorgen; het liefste zouden de meesten resoluut van het hele concept van de nationale staat af willen om snel korte metten te maken met elk nationalisme en de staten op te laten gaan in grotere verbanden. Doelbewust pleiten ze voor een nog snellere denationalisatie ondermeer in wet- en regelgeving, welke politiek reeds volop in gang gezet is door de regeringen in diverse landen waaronder Nederland.

Het debat vindt z'n neerslag in verscheidene geschriften. In "Pleidooien voor de natiestaat" bespreken we er hier één die onze stroming zeer raakt, het boek "Het nut van Nederland" (1996) van Paul Scheffer e.a. en laten we de bundel "Tussen kloof en gat" (1996) van prof. Andeweg e.a. zijdelings de revu passeren aan de hand van commentaar door Jaak Peeters in het verenigingsblad van het Nationalistisch Verbond. Peeters is secretaris van deze vereniging die zich inzet voor de bevordering van de heelnederlandse gedachte.

In 1993 verscheen het artikel "Verkenningen" in CD-Actueel, een uitgave van een bureau van de CD, dat een betoog over de beschermwaardigheid van de nationale gemeenschap bevat en waarvan thans herdruk in Heemland zinnig lijkt. Enige treffende bijdragen aan de discussie van gerespecteerde auteurs in de reguliere pers zijn eveneens afgedrukt in de rubriek Persspiegel. Met dit themanummer hopen we U er een beeld van te geven.

 

 

augustus 1997 

De redactie

 

 

Naar Heemland 09, Pleidooien voor de natiestaat

Terug naar hoofdblad Heemland

Terug naar archief Heemland 1997

Terug naar archief Heemland 1991