HEEMLAND

'Tijdschrift voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

Naar Heemland 14, Paars neoliberalisme

Naar Heemland 16, Fiscale discriminatie van huurders

Terug naar Archief Heemland

 

brandbrief aan Tweede Kamer-fracties der Staten Generaal,
in vervolg op brandbrief 1

 


 

Aan de Tweede Kamer-fractie van de PvdA
i.h.b. de fiscale specialisten
Postbus 20018
2500 AE 's-Gravenhage Waddinxveen,

14 januari 2000

Onderwerp: Wetsvoorstel Wet Inkomstenbelasting 2001 (Zalm-Vermeend)

 

Geachte fractie,

 

Aan enige partijen van de oppositie stuurden wij bijgaand schrijven van 22 november 1999 met de vraag dit in hun oor deelsvorming over en bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet Inkomstenbelasting 2001 te betrekken.
Bij nader inzien lijkt het ons verstandig ook Uw fractie hiervan in kennis te stellen, daar Uw partij kan bogen op een zeer groot aantal kiezers die aangewezen zijn op het huren van een woning (om welke reden dan ook).
Met name huurders zullen indien de voorliggende plannen door gang vinden, ernstig in hun vermogen en/of vermogensopbouw beperkt worden ten opzichte van eigenwoningbezitters. Terwijl eigenwoningbezitters geen vermogensrendementsheffing over het vermogen van de eigen woning opgelegd krijgen doordat de eigen woning ondergebracht wordt in box 1, zullen huurders geen gelijkwaardige vrijstelling voor vermogensopbouw krijgen.
Volgens de belastingherziening worden huurders over alles boven de beperkte vermogensvrijstelling van ƒ 37.500,- per belastingplichtige of ƒ 75.000,- voor gehuwden meteen geconfronteerd met de volle vermogensrendementsheffing in box 3, terwijl voorheen voor de vermogensbelasting vrijstellingen golden van resp. ƒ 200.000,- en ƒ 250.000,- en tevens de eigen woning meebelast was.
Veel huurders met vermogen staat dus feitelijk een extra vermogensbelasting of verhoging van de vermogensbelasting te wachten bij ongewijzigd doorgaan van de Wet Inkostenbelasting 2001 op dit punt.
Naar onze mening zou ook de eigen woning vanuit het oogpunt van fiscale zuiverheid ondergebracht moeten worden in box 3 zodat fiscaal gelijke behandeling van eigenwoningbezitters en huurders blijft plaatsvinden. Bij voorkeur zou tevens afschaffing of afzwakking van de huur waardeforfait-bijtelling van de eigen woning kunnen plaatsvinden, zeker indien de huren ook eens verlaagd of gestabiliseerd zouden worden).

In het verlengde van deze opvattingen hebben wij ons bovenvermelde, bijgaand schrijven van 22 november 1999 opgesteld, inclusief enige andere aandachtspunten waaronder de lijfrenteaftrek. (Ter verdere toelichting stuurden wij als bijlagen de artikelen "Paarse belastingen" en "Paars neoliberalisme" uit ons tijdschrift Heemland nrs 14, 15).

Indien toch de fiscale tegemoetkoming (vrijstelling van het vermogen van de eigen woning) van eigenwoningbezitters in box 1 gehandhaafd blijft, dan zouden wij willen pleiten voor een extra vrijstelling voor huurders bij de vermogensrendementsheffing in box 3 van zeg rond ƒ 500.000,- per belastingplichtige huurder in box 3 (vergelijkbaar met de gemiddelde koopsom van een huis). Eigenwoningbezitters van woningen met een taxatiewaarde van minder dan die ƒ 500.000,- zouden over het mindere ook een extra vrijstelling moeten genieten in box 3. 
Zelfs bij zo een grote vrijstelling voor huurders voor de vermogensrendementsheffing in box 3, hebben eigen woningbezitters nog steeds voordeel voor de vooralsnog risicoloze én onbelaste waarde van hun huis, boven die vrijstelling, in box 1. Bovendien blijven kopers de hypotheekrente-aftrek genieten in box 1, waartegenover de nogsteeds geldende huurwaardeforfait-bijtelling van de eigen woning staat. Kopers/eigenaren blijven evenwel in beginsel wel gespaard van steeds hogere directe woonlasten terwijl huurders elk jaar weer een meestal forse huurverhoging te wachten staat, zodat vooralsnog een milde huurwaardeforfait-bijtelling voor eigenwoningbezitters te verdedigen blijft.

Hopend dat U onze notities met welwillendheid wilt doornemen en bij uw werkzaamheden, beoordelingen en wijzigingsvoorstel len inzake de Wet Inkomstenbelasting 2001 wilt betrekken, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

drs M. Giesen
namens Heemland,
forum voor nationaalgezinden

P.S. Ter verdere kennisneming voegen wij hier nog twee artikelen uit het tijdschrift Heemland bij, die voornamelijk handelen over de voorgestelde 'paarse' belastingherziening voor de 21-ste eeuw.

Correspondentieadres:
Heemland
Postbus 58
2740 AB Waddinxveen
tel. 079-3319230
Internet-adres: http://members.tripod.com/heemland/index.html

bijlagen 3

Mart Giesen

 

 

Wilt U reageren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

 


terug naar boven

Naar brandbrief 1 

of lees verder hieronder

 


Brandbrief aan Tweede-Kamerfractie en partijbestuur van het CDA

Brandbrief over de Belastingherziening Wet Inkomstenbelasting 2001 gestuurd aan Tweede-Kamerfracties 
- door drs Mart Giesen, vermeld in Heemland no. 15, 1999, blz 23


t.a.v. dhr Reitsma en dhr De Hoop Scheffer
Dr Kuyperstraat 5
2514 BA 's-Gravenhage
Waddinxveen, 22 november 1999Geachte kamerfractie en partijbestuur,
Hoewel wij, de redactie van Heemland (een forum voor nationaalgezinden), geen aanhanger zijn van Uw politieke groepering, richten we ons toch tot U omdat we ons ernstige zorgen maken over het wetsvoorstel (Zalm-Vermeend) voor de Wet Inkomstenbelasting 2001. Vermeld zij hier, dat we geen belastingdeskundige zijn (en dat ook allerminst pretenderen).

Onze zorgen betreffen vooral de positie van grote groepen middeninkomens met hoge huurlasten, hoge hypotheeklasten en/of matige pensioenopbouw. Het verlies van veel aftrekposten zal hun koopkracht al behoorlijk aantasten.

De belastingplannen blijken als standaardmodel voor de belastingplichtige uit te gaan van de man of vrouw (liefst tweeverdiener) met een ononderbroken huwelijk, een ononderbroken arbeidscarrière en een glansrijke 'wooncarrière'; de belastingplichtige moet vooral niet huren (en als hij al huurt, mag hij maar een heel klein vermogen hebben).
Door dit model als uitgangspunt te nemen, dreigen vooral huurders maar ook kopers in deze dure tijd, en mensen met karige pensioenrechten ernstig benadeeld te gaan worden.

Veel mensen hebben echtscheidingen achter de rug, hebben geen volwaardig pensioen kunnen opbouwen, zijn werkloos geworden, hebben nauwelijks nog carrière-perspectief, hebben hun woning moeten verkopen of zijn zo 'dom' geweest te blijven huren totdat ze merkten dat ook huren onbetaalbaar geworden is voor alleenverdieners en dat kopen vrijwel onbereikbaar is.

Velen zijn geen eigenwoningbezitters (meer); of ze zijn dat wel, maar ze hebben hun woning in deze extreem dure tijd moeten kopen en/of ze zijn geen doe-het-zelvers zodat ze afhankelijk zijn van aannemers voor restauratie, verbouwing, aanlegkosten sanitair, enz. met alle kosten van dien.


Voor velen is het moeilijk om hun pensioen nog tot een behoorlijk niveau op te krikken. Het is vaak ondoenlijk het 'tekort' zelf te berekenen. Bovendien weet niemand wat de toekomst brengt (echtscheidingen, werkloosheid, enz.). De hoge AOW-franchise belemmert pensioenopbouw bij laagbetaalden.
De voorstellen om de lijfrenteverzekeringen zo rigoureus te beperken voor fiscale aftrekbaarheid door zelfs de basisaftrek (tranche 1) te schrappen, wordt voor velen een grote strop.
De regelzucht bij deze belastingherziening voor de 21-ste eeuw wat betreft de 'toelaatbare' pensioenopbouw (het aantoonbare pensioentekort) is leuk voor het inkomen van belastingadviseurs maar verder voor niemand.

Huurders, zeker op latere leeftijd, hebben meestal geen mogelijkheid of geen behoefte meer, vooral als je niet handig bent, om nog een eigen huis te kopen (zeker nu de koopprijzen de laatste jaren zo extreem gestegen zijn en afwerking en bouwstijl van nieuwbouw zo ondermaats zijn).
Huurders zonder bezit van eigen woning worden door het drie-boxenstelsel zwaar getroffen doordat hun hele gespaarde en/of geërfde vermogen boven de f 37.463,- p.p. direct in box 3 onder de vermogensrendementsheffing gaat vallen. Gezien de hoogte van het tarief (1,2%) wordt bovendien het risicoloos sparen middels deposito's, spaarrekeningen of obligaties volledig ontmoedigd, en is men aangewezen op risicovol beleggen in aandelen.

Eigenwoningbezitters krijgen - in tegenstelling tot huurders - vrijstelling van de volledige vermogenswaarde van hun eigen woning voor de vermogensrendementsheffing (vanwege de onderbrenging van de eigen woning in box 1, met volledige hypotheekrente-aftrek) en ze behouden ook nog het vrijlatingsbedrag van f 37.463,- p.p. in box 3.

Die fiscale luxe-regelingen voor vermogensopbouw kennen huurders helemaal niet. Huurders krijgen hiervoor in de plaats (voor vrijstelling vermogenswaarde eigen woning) helemaal geen extra fiscale vermogensvrijstelling bij de vermogensrendementsheffing in box 3 (bv. een extra vrijstelling van f 500.000,- p.p.). Laat staan dat ze een fiscale tegemoetkoming voor betaalde huurpenningen in box 1 zouden krijgen, vergelijkbaar met de hypotheekrenteaftrek.

Onze conclusie is dat belastingplichtige huurders bij de vermogensrendementsheffing van box 3 ernstig in vermogensopbouw gediscrimineerd dreigen te zullen worden ten opzichte van eigenwoningbezitters die immers een extra vrijstelling vermogenswaarde eigen woning krijgen, en dat beide groepen gediscrimineerd zullen gaan worden ten opzichte van bezitters van verhuurbare huizen die geen inkomstenbelasting in box 1 over hun huuropbrengsten meer hoeven te betalen.

Duidelijk zal zijn dat wijzelf geen voorstander zijn van deze belastingherziening met boxenstelsel. De vermogensrendementsheffing komt nergens in Europa voor. Feitelijk is het een verkapte sterk verruimde en verhoogde vermogensbelasting (van nu al 1,2% en reeds vanaf ± f 75.000,- aan vermogen voor gehuwden), welke in de plaats komt van de oude vermogensbelasting (van 0,7% en pas vanaf ± f 250.000,- aan vermogen voor gehuwden).

Gezien het gesloten regeerakkoord van Paars II en de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer, vrezen wij dat slechts wijzigingen haalbaar zijn. Misschien is het nog mogelijk om de vermogensrendementsheffing te wijzigen in een gewone vermogensbelasting ook op de eigen woning (van zeg 1,0%) met een behoorlijke basisvrijstelling, zoals we al kennen en die elders in Europa ook gebruikelijk is.


In ieder geval willen wij Uw aandacht vragen voor de volgende wensen:

Hopend dat U onze notitie met welwillendheid wilt doornemen en bij uw werkzaamheden en wijzigingsvoorstellen inzake de Wet Inkomstenbelastig 2001 wilt betrekken, verblijven wij,


Hoogachtend,drs M. Giesen
namens Heemland,
forum voor nationaalgezinden


P.S. Ter verdere kennisneming voegen wij hier nog twee artikelen uit het tijdschrift Heemland bij, die voornamelijk handelen over de voorgestelde 'paarse' belastingherziening voor de 21-ste eeuw.


Correspondentieadres:
Heemland
Postbus 58
2740 AB Waddinxveen
Internet-adres:
http://members.tripod.com/heemland/index.html
http://www.heemland.nl

Mart Giesen

Terug naar boven

Terug naar Heemland Archief

Naar Heemland 14, Paars neoliberalisme

Naar Heemland 16, Fiscale discriminatie van huurders

Naar brandbrief 2

 

 

 

Wilt U reageren? U kunt Heemland een e-postbericht sturen:

Klik hier

Bladzijde samengesteld op 28 februari 2000